close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی - 6

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

Jennifer Lopez – Hold It Don’t Drop It Lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جنیفر لوپز
 
You don’t know what you’re doin’
نمیدونی داری چیکار می کنی
What you doin’ to me
داری با من چیکار می کنی
Try to stop me, can’t stop me
سعی می کنی منو متوقف کنی، نمیتونی
Cos you know what I need
چون میدونی من چی میخوام
You got me all open and now you tryin to leave
تو سفره دلم رو باز کردی و حالا داری منو ترک می کنی
Hold It, Don’t Drop It (Don’t Drop It)
نگهش دار، نندازیش، نندازیش
Stop it, (can’t stop it, won’t stop it)
نگهش دار، نمیتونی نگهش داری، وای نمیسته
Every time I try to run, something keeps stopping me (stopping me)
هردفعه که سعی می کنم فرار کنم، یه چیزی جلومو میگیره
I try my best to turn around, but your touch won’t let me leave
نهایت سعیمو می کنم که دورش بزنم؛ ولی نوازش تو نمیذاره اینکارو بکنم
I can’t control it; you put something inside of me
نمیتونم کنترلش کنم، تو چیزی درون من گذاشتی
Cos you’re a problem
چون مشکل تویی
Boy you must’a poisoned me
پسر باید منو مسموم (خودت) کرده باشی
You don’t know what you’re doin’
نمیدونی داری چیکار می کنی
What you doin’ to me
داری با من چیکار می کنی
Try to stop me, can’t stop me
سعی می کنی منو متوقف کنی، نمیتونی
Cos you know what I need
چون میدونی من چی میخوام
You got me all open and now you tryin to leave
تو سفره دلم رو باز کردی و حالا داری منو ترک می کنی
Hold It, Don’t Drop It (Don’t Drop It)
نگهش دار، نندازیش، نندازیش
Stop it, (can’t stop it, won’t stop it)
نگهش دار، نمیتونی نگهش داری، وای نمیسته
You don’t know what you’re doin’
نمیدونی داری چیکار می کنی
What you doin’ to me
داری با من چیکار می کنی
Try to stop me, can’t stop me
سعی می کنی منو متوقف کنی، نمیتونی
Cos you know what I need
چون میدونی من چی میخوام
You got me all open and now you tryin to leave
تو سفره دلم رو باز کردی و حالا داری منو ترک می کنی
Hold It, Don’t Drop It (Don’t Drop It)
نگهش دار، نندازیش، نندازیش
Stop it, (can’t stop it, won’t stop it)
نگهش دار، نمیتونی نگهش داری، وای نمیسته

PITBULL feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte – We Are One LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جنیفر لوپز – پیت بول – کلادیا لِتِ
 
Mr. Worldwide1
مستر ورلدواید
It’s only right we did something for the World Cup
این تنها حقیه که برای جام جهانی ادا کردیم
Seven continents, 195 countries
هفت قاره و 195 کشور
Give it take three, but one world
??????????????????
I’ve been around the world
کل دنیا رو گشتم
Never seen so many things
هیچوقت چیزای زیادی ندیدم
Even though we may be different
گرچه ممکنه فرقایی داشته باشیم
We’re really all the same
ولی هممون مثل همیم
Put your flags up in the sky (put them in the sky)
پرچمتونو بالا بگیرین
And wave them side to side (side to side)
و به چپ و راست تکان بدین
Show the world where you’re from (show them where you’re from)
به دنیا نشون بدین که اهل کدوم کشورین
Show the world we are one (one love, life)
نشون بدین که ما یکپارچه هستیم
Put your flags up in the sky (put them in the sky)
پرچمتونو بالا بگیرین
And wave them side to side (side to side)
و به چپ و راست تکان بدین
Show the world where you’re from (show them where you’re from)
به دنیا نشون بدین که اهل کدوم کشورین
Show the world we are one (one love, life)
نشون بدین که ما یکپارچه هستیم
Oe oe oe oh la
Oe oe oe oh la
Oe oe oe oh la
When the moment gets tough
وقتی که لحظه حساس شد
You’ve got keep going
باید ادامه بدی
One love, one life, one world
یک عشق، یک زندگی، یک دنیا
One fight, whole world, one night, one place
یک جنگ، کل دنیا، یک شب، یکجا
Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel
برزیل، همه پرچما بالا تو آسمون و هر کاری که دوست دارین انجام بدین
It’s your world, my world, our world today
این دنیا مال شماست، دنیای منه، امروز دنیای ماست
And we invite the whole world, whole world to play
و کل دنیا رو دعوت میکنیم، کل دنیا رو به بازی دعوت میکنیم
It’s your world, my world, our world today
این دنیا مال شماست، دنیای منه، امروز دنیای ماست
And we invite the whole world, whole world to play
و کل دنیا رو دعوت میکنیم، کل دنیا رو به بازی دعوت میکنیم
Es mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros
Invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros
Put your flags up in the sky (put them in the sky)
پرچمتونو بالا بگیرین
And wave them side to side (side to side)
و به چپ و راست تکان بدین
Show the world where you’re from (show them where you’re from)
به دنیا نشون بدین که اهل کدوم کشورین
Show the world we are one (one love, life)
نشون بدین که ما یکپارچه هستیم
Put your flags up in the sky (put them in the sky)
پرچمتونو بالا بگیرین
And wave them side to side (side to side)
و به چپ و راست تکان بدین
Show the world where you’re from (show them where you’re from)
به دنیا نشون بدین که اهل کدوم کشورین
Show the world we are one (one love, life)
نشون بدین که ما یکپارچه هستیم
Oe oe oe oh la
Oe oe oe oh la
Oe oe oe oh la
Put your flags up in the sky (put them in the sky)
پرچمتونو بالا بگیرین
And wave them side to side (side to side)
و به چپ و راست تکان بدین
Show the world where you’re from (show them where you’re from)
به دنیا نشون بدین که اهل کدوم کشورین
Show the world we are one (one love, life)
نشون بدین که ما یکپارچه هستیم
Put your flags up in the sky (put them in the sky)
پرچمتونو بالا بگیرین
And wave them side to side (side to side)
و به چپ و راست تکان بدین
Show the world where you’re from (show them where you’re from)
به دنیا نشون بدین که اهل کدوم کشورین
Show the world we are one (one love, life)
نشون بدین که ما یکپارچه هستیم
Oe oe oe oh la
Oe oe oe oh la
Oe oe oe oh la   

JENNIFER LOPEZ – Story of My Life LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جنیفر لوپز
 
Your relation to me
Feeds my empty existence
رابطه من با تو، هستی پوچ منو تغذیه می کنه
I guess I choose what to see
فکر کنم خودم انتخاب کردم که چی ببینم
Because I’m feeling resistance
چون احساس مقاوم بودن می کنم
So turn the lights on below
پس اون پایین چراغ رو روشن کن
The time we have is too precious
زمان خیلی با ارزشه
You say that you’ll never go
تو گفتی هرگز نمیری
I know that lying is infectious now
میدونم که (اینروزا) دروغ گفتن واگیردار شده
So don’t let me down
پس منو نا امید نکن
[Chorus:]
I’m breaking my own rules today, ohh
امروز دارم قوانین خودم رو میشکنم
I know that I should walk away, ohh
میدونم که باید از تو میگذشتم
I’m falling again for someone who doesn’t feel alright
باز دارم عاشق فردی میشم که حس خوبی در موردش ندارم
That’s the story of my life
خب این داستان زندگی من شده
I thought you were ready to be
The start of my happy ending
فکر می کردم آماده این هستی که پایان خوش زندگیم باشی
Sometimes I choose what to see
گاهی انتخاب می کنم که چی ببینم
Forget what I’ve been defending
اون چیزی که داشتم ازش دفاع می کردم رو فراموش کردم
Before the day fades to day
قبل از اینکه امروز محو بشه
There comes a break in the weather
تغییری تو آب و هوا ایجاد شد
I made you say goodbye
من باعث شدم که تو بگی خدا نگهدار
Because I can’t say forever, now
چون حالا نمیتونم بهت قول همیشه رو بدم
So don’t let me down, no
پس من رو نا امید نکن، نه
I’m breaking my own rules today, ohh
امروز دارم قوانین خودم رو میشکنم
I know that I should walk away, ohh
میدونم که باید از تو میگذشتم
I’m falling again for someone who doesn’t feel alright
باز دارم عاشق فردی میشم که حس خوبی در موردش ندارم
That’s the story of my life
خب این داستان زندگی من شده
One in a million
یک در میلیون پیش میاد
But if you are ready to listen
ولی اگه آماده شنیدنش هستی
I know that I can be stubborn
میدونم که میتونم سر سخت باشم
Maybe it’s me but I’ve been too blind to see.
شاید این من بودم ولی من کور بودم که ببینم
I’m breaking my own rules today, ohh
امروز دارم قوانین خودم رو میشکنم
I know that I should walk away, ohh
میدونم که باید از تو میگذشتم
I’m falling again for someone who doesn’t feel alright
باز دارم عاشق فردی میشم که حس خوبی در موردش ندارم
That’s the story of my life
خب این داستان زندگی من شده
Keep walking, I keep walking [x3]
ادامه میدم، ادامه میدم
That’s the story of my life
این داستان زندگی منه

JENNIFER LOPEZ – Let It Be Me LYRICS

 متن آهنگهای خارجی – جنیفر لوپز
 
 
 
 
If the day comes that you must leave.
اگه روزی برسه که بخوای ترکم کنی
Let me be the ground to your feet.
بزار زمین زیر پات بشم
If the day comes that you feel weak.
اگه روزی برسه که احساس ضعیف بودن میکنی
Let me be the armor you need.
بزار من سلاحی باشم که بهش نیاز داری
Oh, if falling in love is a crime.
آه، اگه عاشق شدن جُرمه
And the price to pay is my life.
و قیمت عاشقی زندگی من
Give me the sword, bring all the knives.
شمشیر رو بهم بده، هر چی چاقو هست برام بیار
Hand me the gun, I will not run.
اون تفنگ رو بهم بده، فرار نمیکنم
And when they spare everything but my pride.
و وقتی همه تمام چیزهای من رو دریغ میکنن چز سربلندیم رو
Don’t you worry, boy, don’t you cry.
نگران نباش، پسر، گریه نکن
But when they ask
ولی وقتی میپرسن
Who was the one?, who did you love?,
اون تنها عشق زندگیت کی بود؟..کیو دوست داشتی
Let it be me.
بزار اون (یه نفر) من باشم
 
 
If you ever meet your last breath.
هر وقت با آخرین نفسهات مواجه شدی
Let me be the last word you said.
بزار من آخرین کلام لبهات باشم
And if right comes, but you choose left.
و وقتی راه راست جلوی پات بودو و چپ رفتی
I will be the first to forgive.
اولین نفری خواهم بود که تورو میبخشه
Oh, if heaven is a beautiful place.
آه، اگه بهشت جای قشنگیه
But those gates don’t have enough space.
ولی اگه اون درها جای کافی ندارن
They lock you out.
تورو راه نمیدن
Spare you no flame.
آتشی به تو نمیرسه
I will come down.
آروم میگیرم
If they’re on my wings.
اگه رو بالهای منن
And when the angels call me a fool.
و وقتی فرشته ها منو دیوونه خطاب میکنن
For giving all my grace up for you.
همه چیزم رو برای تو میبخشم
I won’t look back.
به عشق نگاهی نمیندازم
But when they ask, who did you love?,
اما وقتی پرسیدن، عاشق کی بودی
Let it be me.
بزار اون یه نفر من باشم
 
 
Let it be me that you think of
بزار اون من باشم که بهش فکر میکنی
When everything tells you to give it up.
وقتی زمین و زمان بهت میگه بیخیال شو
Let it be me that will anchor your soul.
بزار من لنگرِ روح تو باشم
Until the clouds fall out of the sky.
تا زمانی که ابرها از آسمون بی افتن
And the snow fall down in July.
و وقتی تو ماه جولای برف میباره
Let it be me, that you think of.
بزار اون من باشم، که بهش فکر میکنی
Let it be me, the one that you love.
بزار اون یه نفر که عاشقشی من باشم
Until the flowers don’t bloom in May.
تا زمانی که دیگه گلها قنچه نمیدن
And forever runs out of days.
و میمیرن
Let it be me
بزار من باشم
Let it be me
بزار من باشم
The one that you love…
اونی که عشاقشی
Let it be… me
بزار من باشم، من
 
 
Let it be me…
بزار من باشم
Let it be me
بزار من باشم
Let it be me
بزار من باشم
Let it be me
بزار من باشم
Be me…
من باشم
Oh let it be me
آه، بزار من باشم

JUSTIN BIEBER (feat. Big Sean) – As Long As You Love Me LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جاستین بیبر
 
As long as you love me [3x]
تا وقتی عاشق منی
We’re under pressure,
زیر فشاریم
Seven billion people in the world trying to fit in
هفت بیلیون آدم دارن سعی می کنن تو این کره خاکی جا بشن
Keep it together,
با هم باشن
Smile on your face even though your heart is frowning (frowning)
و گرچه قلبت اخم می کنه ولی لبخند رو صورتته
But hey now (hey now), you know, girl (know girl),
ولی حالا، میدونی دختر
We both know it’s a cruel world
جفتمون میدونیم که دنیا، دنیای نامردیه
But I will take my chances
ولی من شانسمو امتحان می کنم
As long as you love me
تا زمانی که عاشق منی
We could be starving, we could be homeless, we could be broke
میتونیم از گشنگی بمیریم، میتونیم بی خانمان بشیم، میتونیم بی پول بشیم
As long as you love me
تا زمانی که عاشقم هستی
I’ll be your platinum, I’ll be your silver, I’ll be your gold
من پلاتینیوم تو میشم، نقره تو، طلای تو
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me (love me)
تا زمانی که عاشق من هستی
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me (love me)
تا زمانی که عاشق من هستی
I’ll be your soldier,
من سرباز تو میشم
Fighting every second of the day for your dreams, girl
برای رویا های تو هر ثانیه میجنگم دختر
I’ll be your Hova
منجی تو میشم
You could be my Destiny’s Child on the scene girl
میتونی دختر “دستینی چایلد” من بشی
So don’t stress (don’t stress), don’t cry (don’t cry), we don’t need no wings to fly
پس استرس نگیر، گریه نکن، ما برای پرواز به بال نیازی نداریم
Just take my hand
فقط دست من رو بگیر
As long as you love me
تا زمانی که عاشق منی
We could be starving, we could be homeless, we could be broke
میتونیم از گشنگی بمیریم، میتونیم بی خانمان بشیم، میتونیم بی پول بشیم
As long as you love me
تا زمانی که عاشقم هستی
I’ll be your platinum, I’ll be your silver, I’ll be your gold
من پلاتینیوم تو میشم، نقره تو، طلای تو
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me (love me)
تا زمانی که عاشق من هستی
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me (love me)
تا زمانی که عاشق من هستی
[Big Sean]
Yo, B-I-G
هی تو بی، آی، جی
I don’t know if this makes sense, but you’re my hallelujah
نمیدونم این برات معنی داره یا نه، ولی تو حمد خدای من هستی
Give me a time and place, and I’ll rendezvous it,I’ll fly you to it,
به من زمان و مکان بده و من هم میعادگاه میدم، با تو به اونجا پرواز می کنیم
I’ll bet you there
باهات شرط می بندم
Girl you know I got you
دختر میدونی که من پیدات کردم
Us, trust…
بیا به هم ایمان داشته باشیم
A couple of things I can’t spell without ‘U’
چند تا چیز هستن که نمیتونم بدون “یو” تلفظ کنم
Now we are on top of the world, ’cause that’s just how we do (do it)
حالا ما بر فراز دنیاییم، چون این همون کاریه که می کنیم
Used to tell me, “Sky’s the limit”, now the sky’s our point of view (view)
به من میگفتی: آسمون محدوده ماست، و حالا آسمون نقطه نظر ماست
Man now we stepping out like, “Whoa” (Oh God)
حالا پامونو میزاریم بیرون که انگار اوووف!
Cameras point and shoot (shoot)
دوربینا زوم می کنن و عکس می گیرن
Ask me what’s my best side, I stand back and point at you
از من بپرس بهترین قسمت من چیه و من میرم عقب و به تو اشاره می کنم
You, you the one that I argue with, I feel like I need a new girl to be bothered with,
تو، تو تنها فردی هستی که باهاش بحث می کنم، احساس می کنم به یه دختر جدید برای اذیت کردنش نیاز دارم
But the grass ain’t always greener on the other side,
ولی چمن همسایه همیشه سبز نیست
It’s green where you water it
وقتی سبزه که بهش آب بدی
So I know we got issues baby true, true, true,
آره درسته عزیزم که گاهی مشکلاتی بین من و تو هست
But I’d rather work on this with you
ولی ترجیح میدم که با تو رو اون مشکلات کار کنم
Than to go ahead and start with someone new
تا اینکه برم سر وقت یکی دیگه
As long as you love me
تا زمانی که تو عاشق من هستی
As long as you love me
تا زمانی که عاشق منی
We could be starving, we could be homeless, we could be broke
میتونیم از گشنگی بمیریم، میتونیم بی خانمان بشیم، میتونیم بی پول بشیم
As long as you love me
تا زمانی که عاشقم هستی
I’ll be your platinum, I’ll be your silver, I’ll be your gold
من پلاتینیوم تو میشم، نقره تو، طلای تو
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me (love me)
تا زمانی که عاشق من هستی
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me (love me)
تا زمانی که عاشق من هستی
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me (I’ll be your silver, I’ll be your gold)
تا زمانی که عاشق من هستی
من نقره تو میشم، طلای تو
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love
تا زمانی که عاشق من هستی
As long as you love, love, love, love me
تا زمانی که عاشق من هستی
As long as you love me (that’s all I want baby)
تا زمانی که عاشق من هستی
این تمام چیزیه که میخوام
As long as you love, love, love, love me
تا زمانی که عاشق من هستی
As long as you love, love, love, love me (please don’t go)
تا زمانی که عاشق من هستی
خواهش می کنم نرو
As long as you love me
تا زمانی که عاشق من هستی
As long as you love me
تا زمانی که عاشق من هستی

JUSTIN BIEBER – Heartbreaker LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جاستین بیبر
 
Girl you don’t know how I feel (how I really feel)
دختر نمیدونی چه حسی دارم
Since you’ve been away, oh baby
ازوقتی که رفتی، آه عزیزم
Any chance that you could take my call (take my call)
If I called you today, oh?
اگه امروز به تو زنگ بزنم شانس اینو دارم که جوابمو بدی؟
Girl you say, that you don’t, wanna talk but it’s cool
دختر میگی، دیگه نمیخوای حرف بزنی ولی باحاله
I’ve been thinking ’bout you all day long
کل روز رو تو فکرت بودم
Hoping you’ll pick up your phone
در این امید که گوشیتو بر داری
Girl you know, that I don’t, wanna lose, your love
دختر میدونی که نمیخوام عشقت رو از دست بدم
Oh baby (oh baby), oh baby
آه عزیزم، آه عزیزم
Oh girl I got a secret place that we can go
آه دختر، یه جای مخفی پیدا کردم که میتونیم بریم
‘Cause I really wanna be alone
چون من که واقعا میخوام تنها باشم
Baby nobody else gotta know
عزیزم هیشکی دیگه با خبر نشه
Just meet me later on the low
دیرتر بیا ببینمت
Don’t tell me I’m a heartbreaker
نگو که من قلبتو میشکنم
‘Cause girl my heart’s breaking
چون دختر قلب خودم داره میشکنه
Don’t tell me I’m a heartbreaker
نگو که من قلبتو میشکنم
‘Cause girl my heart’s breaking
چون دختر قلب خودم داره میشکنه
(Hey girl)
هی دختر
Girl you see me standing here (standing here)
دختر ببین اینجا وایستادم
Standing in the rain, oh baby
زیر بارون
Any chance that you could stay right here?
شانسی هست که اینجا پیش من باشی
And never go away?
و هرگز از پیشم نری
Girl you say, that you don’t, wanna talk but it’s cool
دختر میگی، دیگه نمیخوای حرف بزنی ولی باحاله
I’ve been thinking ’bout you all day long
کل روز رو تو فکرت بودم
Hoping you’ll pick up your phone
در این امید که گوشیتو بر داری
Girl you know, that I don’t, wanna lose, your love
دختر میدونی که نمیخوام عشقت رو از دست بدم
Oh baby (oh baby), oh baby
آه عزیزم، آه عزیزم
Oh girl I got a secret place that we can go
آه دختر، یه جای مخفی پیدا کردم که میتونیم بریم
‘Cause I really wanna be alone
چون من که واقعا میخوام تنها باشم
Baby nobody else gotta know
عزیزم هیشکی دیگه با خبر نشه
Just meet me later on the low
دیرتر بیا ببینمت
Don’t tell me I’m a heartbreaker
نگو که من قلبتو میشکنم
‘Cause girl my heart’s breaking
چون دختر قلب خودم داره میشکنه
Don’t tell me I’m a heartbreaker
نگو که من قلبتو میشکنم
‘Cause girl my heart’s breaking
چون دختر قلب خودم داره میشکنه
So what I’m really tryna say is
And what I hope you understand
پس چیزی که دارم سعی می کنم بگم و امیدوارم بفهمیش اینه که
Is despite of all the imperfections of who I am
علی رغم تمام نقصهایی که دارم
I still wanna be your man
هنوز میخوام مرد تو باشم
I know it hasn’t been easy for us to talk with everyone being around
میدونم که برامون آسون نبود که با افراد دورو برمون حرف بزنیم
But this is personal, this is for me and you
ولی این شخصیه، فقط مال تو هست و من
And I want you to know that I still love you
و میخوام بدونی که هنوز عاشقتم
I know the seasons may change
میدونم که فصلها عوض میشن
And sometimes love goes from sunshine to rain
و گاهی عشق از آفتابی تبدیل به بارونی میشه
And I’m under this umbrella and I’m calling your name
و من زیر این چترم و اسم تورو صدا می کنم
And you know I don’t wanna lose that
میدونی که نمیخوام اونو از دست بدم
I still believe in us
هنوز به خودمون باور دارم
I still believe in love
هنوز به عشق باور دارم
I still believe in us
هنوز به خودمون باور دارم
I hope you believe in us
امیدوارم تو هم به خودمون ایمان داشته باشی
The way I believe in us
همونطور که من دارم
You don’t see
نمیفهمی
‘Cause what you don’t see, is when we don’t speak
چون چیزی که تو نمیبینی وقتیه که ما حرفی نمیزنیم
I really don’t sleep, I wanna talk to ya
واقعا نمیخوابم، میخوام با تو حرف بزنم
And if I had the world, in my hands, I’d give it all to ya
و اگه دنیا تو دستام باشه، همشو به تو میدم
I wanna know if you’re feeling, the way that I’m feeling
میخوام بدونم که تو هم حس منو داری یا نه
I wanna know if you’re feeling, the way that I, the way that I
میخوام بدونم که تو هم حس منو داری یا نه
You told me to be careful with your heart, your heart
به من گفتی که مراقب قلبت باش
You told me to be careful with your heart, your heart
With your heart
به من گفتی که مراقب قلبت باش

Justin Bieber – Up Lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جاستین بیبر
 
Is a big, big world
دنیای خیلی بزرگیه
It’s easy to get lost, baby
راحت توش گم میشی عزیزم
You’ve always been my girl
تو همیشه دوست من بودی
And I’m not ready to go like this
و من آماده نیستم که اینطور  بخواد پیش بره
We make the sun shine in the moonlight
ما زیر نور مهتاب خورشید رو به درخشش وا میداریم
We can make the gray clouds turn to blue skies
میتونیم ابرهای خاکستری رو تبدیل به آسمون آبی کنیم
I know it’s hard, baby, believe me
میدونم سخته عزیزم، باورم کن
That we can’t go nowhere but up
From here, my dear
جایی جز بالاتر از اینجا نمیتونیم بریم، عزیزکم
Baby, we can go nowhere but up
جایی جز بالا نمیتونیم بریم عزیزم
Tell me what we got to fear
بگو باید از چی بترسیم
We are taking to the sky, pass the moon to the galaxy
داریم میریم به آسمون، ماه رو هم رد میکنیم و میریم تو کهکشان
As long as you’re with me, baby
عزیزم تا وقتی تو با منی
Honestly with the strength of our love
روراست بگم، با قدرت عشقمون
We can go nowhere but up
جایی جز بالا نمیتونیم بریم
It’s a big, big world
دنیای بزرگیه
And I’m gonna show you all of it
و میخوام همه جاشو بهت نشون بدم
I’m gonna leash you with pearls, oh
میخوام دورتو مرواریدی بگیرم
From every ocean that we’re swimming in
مرواریدهایی که از اقیانوسهایی که توش شنا کردیم
We make the sun shine in the moonlight
ما زیر نور مهتاب خورشید رو به درخشش وا میداریم
We can make the gray clouds turn to blue skies
میتونیم ابرهای خاکستری رو تبدیل به آسمون آبی کنیم
I know it’s hard, baby, believe me
میدونم سخته عزیزم، باورم کن
That we can’t go nowhere but up
From here, my dear
جایی جز بالاتر از اینجا نمیتونیم بریم، عزیزکم
Baby, we can go nowhere but up
جایی جز بالا نمیتونیم بریم عزیزم
Tell me what we got to fear
بگو باید از چی بترسیم
We are taking to the sky, pass the moon to the galaxy
داریم میریم به آسمون، ماه رو هم رد میکنیم و میریم تو کهکشان
As long as you’re with me, baby
عزیزم تا وقتی تو با منی
Honestly with the strength of our love
روراست بگم، با قدرت عشقمون
We can go nowhere but up
جایی جز بالا نمیتونیم بریم
Nowhere but
Oh, whoa, whoa, whoa
هیچ جا جز بالا
Nowhere but
Oh, whoa, whoa, whoa
هیچ جا جز بالا
Baby, we were underground
عزیزم ما زیرزمینی بودیم
We are on the surface now
حالا روی زمینیم
We are gonna make it girl
ما از پسش بر بیایم دختر
I promise
قول میدم بهت
If you believe in love
اگه به عشق ایمان داشته باشی
And you believe in us
و به خودمون
We can’t go nowhere but up
Yeah, yeah
جایی جز اون بالا نداریم، آره
That we can nowhere but up
From here, my dear
That we can’t go nowhere but up
From here, my dear
جایی جز بالاتر از اینجا نمیتونیم بریم، عزیزکم
Baby, we can go nowhere but up
جایی جز بالا نمیتونیم بریم عزیزم
Tell me what we got to fear
بگو باید از چی بترسیم
We are taking to the sky, pass the moon to the galaxy
داریم میریم به آسمون، ماه رو هم رد میکنیم و میریم تو کهکشان
As long as you’re with me, baby
عزیزم تا وقتی تو با منی
Honestly with the strength of our love
روراست بگم، با قدرت عشقمون
We can go nowhere but up
جایی جز بالا نمیتونیم بریم
Nowhere but up
هیچ جا بجز اون بالا
Nowhere but up
هیچ جا بجز اون بالا
Whoa, nowhere but up
هیچ جا بجز اون بالا
Oh, whoa, whoa
Yeah, nowhere but up whoa, whoa
Yeah
آره، هیچ جا بجز اون بالا