close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
BIG TIME RUSH

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

BIG TIME RUSH – Just Getting Started LYRICS

Right now, feels like it’s the encore
الان، انگار که دوباره نواخته میشه
Like we just left you wanting one more
انگارکه گزاشتیم یکی بیشتر بخوای
But we just set foot in the door
ولی ما تا زه پامون به در رسیده
I know, you think you’ve seen the whole show
میدونم، که تو کل نمایش رو دیدی
But this is just the intro
ولی این تنها پیش پردشه
It’s not goodbye, it’s hello, here we go
این خداحافظی نیست، این دروده، بزن بریم
The night is young
شب تر و تازست
And we’re just getting started
و ما تازه شروع کردیم
And we’re just getting started
و ما تازه شروع کردیم
And the best is yet to come
و هنوز بهترینش نیومده
And we’re just getting started now
و حالا ما تازه شروع کردیم
Woah, woah, oh oh woah
And we’re just getting started now
و حالا ما تازه شروع کردیم
Woah, woah, oh oh woah
And we’re just getting started now
و حالا ما تازه شروع کردیم
Right now, it feels like it’s the last page
الان، انگار که به صفحه آخر رسیدیم
But we’re just warming up the stage
ولی تازه صحنه نمایش رو گرم کردیم
I’ve found the key, unlocked the cage
من کلیدش رو پیدا کردم، قفس رو باز کردم
I know, it’s feeling like the sunrise
میدونم حس طلوع خورشیدو داره
But it isn’t even midnight
ولی هنوز نصف شب هم نشده
Oh girl we got a lot of time, lot of time, I’ll make you mine
آه دختر، خیلی وقت داریم، خیلی وقت، تورو مال خودم می کنم
The night is young
شب تر و تازست
And we’re just getting started
و ما تازه شروع کردیم
we’re just getting started
تازه شروع کردیم
And the best is yet to come
و هنوز بهترینش نیومده
And we’re just getting started now
و حالا ما تازه شروع کردیم
Woah, woah, oh oh woah
And we’re just getting started now
و حالا ما تازه شروع کردیم
Woah, woah, oh oh woah
And we’re just getting started now
و حالا ما تازه شروع کردیم
I, I, I know that I just met ya
من من من میدونم که تازه با هم آشنا شدیم
Feels like it’s been forever
انگار خیلی وقته
But it’s only getting better, and better, and better, and oh
ولی داره بهتر و بهتر و بهتر میشه
The night is young
شب تر و تازست
And we’re just getting started
و ما تازه شروع کردیم
And we’re just getting started
و ما تازه شروع کردیم
And the best is yet to come
و هنوز بهترینش نیومده
And we’re just getting started now
و حالا ما تازه شروع کردیم
Woah, woah, oh oh woah
And we’re just getting started now
و حالا ما تازه شروع کردیم
Woah, woah, oh oh woah
And we’re just getting started now
و حالا ما تازه شروع کردیم
And we’re just getting started now
و ما تازه شروع کردیم

BIG TIME RUSH – Confetti Falling LYRICS

Uooh Oohh celebration
اووووووه جشن
All this talk about being in love
همه حرفمون اینه که عاشق بمونیم
I could never get into the party
هرگز از جشن خوشم نمیومده
Never really understood what it was
هرگز درکش نمیکردم
Like what’s the big deal anyway?
یا اینکه مشکل چیه
Oh, but I decided I should give it a try
آه، ولی تصمیم گرفتم که سعیمو بکنم
The very moment that you gave me the invite
همون لحظه ای که منو دعوت کردی
I’ve never seen anything like it before
هرگز چیزی مثل این ندیدم
Once you open the door
وقتی در رو باز کردی
See I was like…
دیدی که من مثل
Oh yeah yeah don’t get any better
آه، آره بهتر نشو
Oh yeah yeah wish that this was forever
آه، آره، کاش این همیشگی بود
Your heart calling
قلبت صدام می کنه
Feels like confetti falling
انگار نقل بارون کردن
And it’s a celebration,
و این یه جشنه
Feels like a celebration
حس جشن رو داره
Cause your heart calling
چون قلبت منو صدا می کنه
Feels like confetti falling down, down, down.
انگار دارن نقل بارون می کنن
And everybody’s gonna make an appearance
و هرکی میخواد خودشو نشون بده
Even the butterflies came, what a feeling.
حتی پروانه هم اومده، چه حسی
And then bliss came with Mr. First-Kiss
و بعدش هم آقای فرست کیس اومد و با خودش سعادت آورد
It was better than they ever explained it
و این از اونی هم که توصیفش کرده بودن بهتر بود
I think I even saw Cupid flying ’round
فکر کنم “کیوپید”1 رو هم دیدم که این دورو بر پرواز می کرد
I caught a glimpse before the lights went down
قبل از اینکه همه جا خاموش بشه یه نگاه انداختم
And when I turn to see the stars in your eyes
و وقتی برگشتم که ستاره هارو تو چشمات ببینم
I realize…
فهمیدم که. . .
And I was like
و من
Oh yeah yeah don’t get any better
آه، آره بهتر نشو
Oh yeah yeah wish that this was forever
آه، آره، کاش این همیشگی بود
Your heart calling
قلبت صدام می کنه
Feels like confetti falling
انگار نقل بارون کردن
And it’s a celebration,
و این یه جشنه
Feels like a celebration
حس جشن رو داره
Cause your heart calling
چون قلبت منو صدا می کنه
Feels like confetti falling down, down, down.
انگار دارن نقل بارون می کنن
See I know it’s getting late
ببین میدونم که داره دیر میشه
Only wish the sun would wait
کاش خورشید کمی صبر کنه
And let this party last a little longer, yeah.
و بذار این جشنمون کمی بیشتر طول بکشه
See I know love it comes and goes
ببین میدونم که عشق میاد و میره
But this right here
ولی در این لحظه
I don’t think that I ever wanna let it go
فکر نکنم بذارم هیچوقت بره
I wish I would’ve known…
کاش میدونستم
All this talk about being in love
همه حرفمون اینه که عاشق بمونیم
I could never get into the party
هرگز از جشن خوشم نمیومده
Now I understand only because
و حالا میفهمم چون
You show me the way
تو راهو به من نشون دادی
And I was like…
و من . . .
Oh yeah yeah don’t get any better
آه، آره بهتر نشو
Oh yeah yeah wish that this was forever
آه، آره، کاش این همیشگی بود
Your heart calling
قلبت صدام می کنه
Feels like confetti falling
انگار نقل بارون کردن
And it’s a celebration,
و این یه جشنه
Feels like a celebration
حس جشن رو داره
Cause your heart calling
چون قلبت منو صدا می کنه
Feels like confetti falling down, down, down.
انگار دارن نقل بارون می کنن
Whoa down, down, down
Whoa down, down, down
Your heart calling
قلبت منو صدا می کنه
Feels like confetti falling down, down, down.
انگار دارن نقل بارون می کنن
Whoa down, down, down
Whoa down, down, down
Cause your heart calling
چون قلبت منو صدا می کنه
Feels like confetti falling down, down, down.
انگار دارن نقل بارون می کنن
کیوپید: کودک افسانه ای برهنه ای که تیر و کمان عشق دستش هست و بر این باور بودن که هر فردی رو که با تیرش بزنه اون فرد عاشق میشه.

BIG TIME RUSH – Amazing LYRICS

[James:]
Looks good in a dress
تو لباس خوب به نظر میام
Even better in my sweatshirt
حتی تو سویشرت
My car is a mess
ماشینم ریخت و پاشه
But she don’t mind
ولی اون براش مهم نیست
She never complains
هیچوقت شکایت نمی کنه
Even when I’m out all night
حتی وقتی کل شب رو بیرون باشم
I sleep in all day
و کل روزو بخوابم
And that’s just fine
و همه چی آرومه
[Carlos:]
‘Cause she knows that I’m falling fast
چون اون میدونه که من زود سقوط می کنم
Oh, oh
And I know that I’ll never let her go
و من میدونم که هرگز اونو وِل نمی کنم
[All:]
Singing oh yeah, I’m loving that
آواز می خونم، آه عاشق
The way she makes me feel
اون حسی هستم که به من میده
Singing oh yeah, she’s so rad
میخونم، آه، اون خیلی باحاله
This is just unreal
این غیر واقعیه
And all around the world
و سرتاسر جهان
I’ve never seen a girl
هیچ دختری رو
That makes me crazy, baby
ندیدم که (مثل اون) دیوونم کنه
Girl you’re just amazing
دختر تو شگفت انگیزی
Oh, oh, girl you’re just amazing
آه، دختر، تو شگفت انگیزی
Oh, oh, girl you’re just amazing
آه، دختر، تو شگفت انگیزی
[Kendall:]
Start of the show
شروع نکایش
But doesn’t beg for attention
ولی التماس توجه نمی کنم
She already knows
اون الانشم میدونه
She’s got the part
اون هم جزئی از نمایشه
She lives in the now
اون در زمان حال زندگی م یکنه
Even if it’s not forever
حتی اگه همیشگی نباشه
So girl take a bow
پس دختر تعظیم کن
You’ve won my heart
تو قلبم رو برنده شدی
[Carlos:]
‘Cause she knows that I’m falling fast
چون اون میدونه که من زود سقوط می کنم
Oh, oh
And I know that I’ll never let her go
و من میدونم که هرگز اونو وِل نمی کنم
[All:]
Singing oh yeah, I’m loving that
آواز می خونم، آه عاشق
The way she makes me feel
اون حسی هستم که به من میده
Singing oh yeah, she’s so rad
میخونم، آه، اون خیلی باحاله
This is just unreal
این غیر واقعیه
And all around the world
و سرتاسر جهان
I’ve never seen a girl
هیچ دختری رو
That makes me crazy, baby
ندیدم که (مثل اون) دیوونم کنه
Girl you’re just amazing
دختر تو شگفت انگیزی
Oh, oh, girl you’re just amazing
آه، دختر، تو شگفت انگیزی
Oh, oh, girl you’re just amazing
آه، دختر، تو شگفت انگیزی
Woah, woah, girl you’re just amazing
وای، دختر تو شگفت انگیزی
Girl you’re just amazing
شگفت انگیزی
Woah, woah, girl you’re just amazing
وای، دختر تو شگفت انگیزی
[Logan:]
Now baby listen to me
حالا عزیزم به من گوش بده
You’re more than all that I need
تو بیشتر از چیزی هستی که بهش نیاز دارم
When you’re by my side
وقتی کنارمی
I must be under a spell
انگار تلسم شدم
And girl if you couldn’t tell
و دختر اگه نمیتونستی بگی
You light up my life, yeah yeah
تو زندگی منو روشن کردی
[All:]
Singing oh yeah, I’m loving that
آواز می خونم، آه عاشق
The way she makes me feel
اون حسی هستم که به من میده
Singing oh yeah, she’s so rad
میخونم، آه، اون خیلی باحاله
This is just unreal
این غیر واقعیه
And all around the world
و سرتاسر جهان
I’ve never seen a girl
هیچ دختری رو
That makes me crazy, baby
ندیدم که (مثل اون) دیوونم کنه
Girl you’re just amazing
دختر تو شگفت انگیزی
Singing oh yeah, I’m loving that
آواز می خونم، آه عاشق
The way she makes me feel
اون حسی هستم که به من میده
Singing oh yeah, she’s so rad
میخونم، آه، اون خیلی باحاله
This is just unreal
این غیر واقعیه
And all around the world
و سرتاسر جهان
I’ve never seen a girl
هیچ دختری رو
That makes me crazy, baby
ندیدم که (مثل اون) دیوونم کنه
Girl you’re just amazing
دختر تو شگفت انگیزی
Oh, oh, girl you’re just amazing
آه، دختر، تو شگفت انگیزی
Oh, oh, girl you’re just amazing
آه، دختر، تو شگفت انگیزی

BIG TIME RUSH – 24/Seven LYRICS

[Kendall:]
I can feel it in the air
میتونم حسش کنم
I like the truth but love the dare
حقیقتو دوست دارم ولی عاشق شجاعتم
Livin’ life like it’s a vacation
جوری زندگی می کنم ک هانگار یک سَفَره
[Carlos:]
We are golden like the sun
ما چون خورشید طلایی هستیم
Never, never land, we all stay young
هرگز فرود نمیایم، همیشه جوون می مونیم
‘Cause we’re the here and now generation
چون ما نسل الان هستیم
[All:]
Try and knock us down
سعی کنین ما رو به زانو در بیارین
We’ll get up every time
و ما باز روی پاهامون می ایستیم
We can run this town
میتونیم این شهر رو اداره کنیم
So let’s do what we like, do what we like
پس بیاین کاری که دوست داریم انجام بدیم، کاری که دوست داریم
All day, every day is a holiday
همه روز تعطیلیه
We’re alright, 24/Seven
ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته حالمون خوبه
All day, every day all we gotta say
تمام روز، هر روز میگیم
Is live your life, 24/Seven
اینه که 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته رو زندگی کن
Woooooo wooooooo 24/Seven
24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته
Woooooo wooooooo 24/Seven
24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته
[Logan:]
We got no one to impress
هیشکی رو برای تحت تاثیر قرار دادن نداریم
Looking fly no matter how we dress
مثل مگسیم، مهم نیست چطور لباس بپوشیم
Standing up forever ’cause there is no end
تا ابد بر میخیزیم چون پایانی وجود نداره
[Carlos:]
It doesn’t matter where you’re from
مهم نیست اهل کجایی
We’re all together here as one
ما همه اینجا یکی هستیم
Tomorrow comes, we’ll do it all again
فرا خواهد آمد، و با هم انجامش میدیم
[All:]
Try and knock us down
سعی کنین ما رو به زانو در بیارین
We’ll get up every time
و ما باز روی پاهامون می ایستیم
We can run this town
میتونیم این شهر رو اداره کنیم
So let’s do what we like, do what we like
پس بیاین کاری که دوست داریم انجام بدیم، کاری که دوست داریم
All day, every day is a holiday
همه روز تعطیلیه
We’re alright, 24/Seven
ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته حالمون خوبه
All day, every day all we gotta say
تمام روز، هر روز میگیم
Is live your life, 24/Seven
اینه که 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته رو زندگی کن
Woooooo wooooooo 24/Seven
24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته
Woooooo wooooooo 24/Seven
24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته
All day, every day is a holiday
همه روز تعطیلیه
We don’t care what other people say
اهمیتی نمیدیم که بقیه مردم چی میگن
All day, every day is a holiday
همه روز تعطیلیه
We don’t care what other people say
اهمیتی نمیدیم که بقیه مردم چی میگن
(Hey ho, let’s go!)
بزن بریم
All day, every day is a holiday
همه روز تعطیلیه
We’re alright, 24/Seven
ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته حالمون خوبه
All day, every day all we gotta say
تمام روز، هر روز میگیم
Is live your life, 24/Seven
اینه که 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته رو زندگی کن
All day, every day is a holiday
همه روز تعطیلیه
We’re alright, 24/Seven
ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته حالمون خوبه
All day, every day all we gotta say
تمام روز، هر روز میگیم
Is live your life, 24/Seven
اینه که 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته رو زندگی کن
Wooooooooo wooooooooo
(C’mon and sing it baby)
یالا با من بخون عزیزم
24/seven
24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته
Wooooooooo wooooooooo
(C’mon and sing it baby)
یالا با من بخون عزیزم
24/seven
24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته
C’mon and sing it baby
یالا با من بخون عزیزم
Sing it, sing it baby
با من بخون، با من بخون عزیزم