Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

Dj Tiesto feat Christian Burns – In the dark lyrics

When it seems like the world around is just breaking
وقتی که به نظر میاد دنیای دورو برت داره از هم فرو میریزه
and it feels like there’s no one else around you
و انگار که هیشکی دیگه دورو برت نیست
And it’s quiet there’s a silence in the darkness
و تو اون تاریکیها چیزی جز سکوت نیست
and it sounds like the carnival is over
و انگار که کارناوال شادی تموم شده
As you walk in the crowded empty spaces
در حالی که تو هجوم خالی مردم راه میری
And you stare at the emptiness around you
و به تهی بودن دورو برت خیره میشه
You wanna go to the city and the bright lights
میخوای به شهر بری و نور رو به شهر برگردونی
And get away from the sadness around you
و از ناراحتی دورو برت فرار کنی
‘Cause I won’t be there, but you will be there
چون من اونجا (پیشت) نخواهم بود، ولی تو خواهی بود
We’ll find each other in the dark
ما همدیگرو تو تاریکی پیدا خواهیم کرد
And you will see and I’ll see it too
و تو خواهی دید و من هم خواهم دید
‘Cause we’ll be together in the dark
چون ما در تاریکی پیش هم خواهیم بود
‘Cause if it’s coming for you
then it’s coming for me
چون وقتی چیزی بخواد سَرِت بیاد، سرت میاد
’cause I will be there
چون من اونجا خواهم بود
‘Cause we’ll need each other in the dark
چون ما همدیگرو در تاریکی نیاز داریم
And if it terrifies you then it terrifies me
چون اگه تورو بترسونه، منم میترسونه
’cause I will be there
چون من اونجا خواهم بود
So we’ve got each other in the dark
پس همدیگرو در تاریکی پیدا کردیم
As I look in to the sky the stars bright as eyes
وقتی به آسمون نگاه می کنم ستاره ها چون چشمها به روشنی میدرخشن
You want me to take you over there
از من میخوای که تو رو پیششون بِبَرم
I want you to stay with me
از تو میخوام که بمونی
’cause you’re not the only one
چون تو تنها فرد نیستی
The only one
تنها فرد
No no don’t worry you’re not the only one
نه، نگران نباش، تو تنها فرد نیستی
‘Cause if it’s coming for you
then it’s coming for me
چون وقتی چیزی بخواد سَرِت بیاد، سرت میاد
’cause I will be there
چون من اونجا خواهم بود
‘Cause we’ll need each other in the dark
چون ما همدیگرو در تاریکی نیاز داریم
And if it terrifies you then it terrifies me
چون اگه تورو بترسونه، منم میترسونه
’cause I will be there
چون من اونجا خواهم بود
So we’ve got each other in the dark
پس همدیگرو در تاریکی پیدا کردیم
In the dark, in the dark
در تاریکی، در تاریکی
We’ll need each other in the dark
ما در تاریکی به هم نیاز داریم
In the dark, in the dark
در تاریکی، در تاریکی
We’ll hold each other in the dark
در تاریکی همدیگرو در آغوش میگیریم
Now we’re save together in the dark
و حالا در تاریکی وقتی با هم هستیم در امانیم
‘Cause we’ll need each other in the dark
چون ما همدیگرو در تاریکی نیاز داریم

Dj Tiesto – We Own The Night Lyrics

We own the night, night, night, night, night, night
امشب مال ماست
We own the night, night, night, night, night, night
امشب مال ماست
We’re burning with the stars
داریم مث ستاره ها میسوزیم
We shine so bright
به روشنی میدرخشیم
Like Jupiter and Mars
مثل  مریخ و مشتری
We own the night
امشب مال ماست
Keep running with the fires
با شعله های آتیش میسوزیم
This time is ours
این لحظه مال ماست
We’re dancing through the clouds
داریم رو ابرها میرقصیم
We own the night
امشب مال ماست
Something in the air makes me feel so good tonight
یه چیزی تو هواست که به من حس خوبی میده
If it feels good do it
اگه حس خوبی میده پس انجامش بده
Wanna fall off and do it
میخوام منحرف بشم و انجامش بدم
Put your body into it
تنت رو بذار روش
We own the night, night, night
امشب مال ماست
We’re burning with the stars
داریم مث ستاره ها میسوزیم
We shine so bright
به روشنی میدرخشیم
Like Jupiter and Mars
مثل  مریخ و مشتری
We own the night
امشب مال ماست
Keep running with the fires
با شعله های آتیش میسوزیم
This time is ours
این لحظه مال ماست
We’re dancing through the clouds
داریم رو ابرها میرقصیم
We own the night
امشب مال ماست
If it feels good do it
اگه حس خوبی میده پس انجامش بده
Wanna fall off and do it
میخوام منحرف بشم و انجامش بدم
Put your body into it
تنت رو بذار روش
We own the night, night, night
امشب مال ماست
Keep Shining, keep shining with desire (x3)
بدرخش، با امیالت بدرخش
Shining with desire
با امیالت بدرخش

Dj Aligator Feat. Sarah West – Be With You

Maybe I’m awake, maybe I’m asleep
شاید بیدار باشم، شایدم خواب
I can’t even breath, and you’re here with me
حتی نمیتونم نفس بکشم، و تو اینجا پیشم هستی
every words to know, every touch is known
هر کلمه ای که میدونیم، هر نوازشی آشناست
we can’t say goodbye, at least not for tonight
نمیتونم از هم خداحافظی کنیم، حد اقل امشب نه
haooow, haooow, haooow
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
we fallen out of love
ما از عشق دور افتادیم
just be with me
فقط با من باش
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
baby one last time let me be with you
عزیزم یه بار دیگه بذار با تو باشم
please not fall tonight
خواهش می کنم امشب سقوط نکن
And now you’re laying near, hiding in the dark, and running from the truth
و حالا نزدیک من دراز کشیدی، تو تاریکی مخفی شدی و بدنبال حقیقت میگردی
I thought I loosing you
فکر می کردم دارم از دستت میدم
hold me in again, don’t turn on the light
باز من رو در آغوش بگیر، چراغهارو روشن نکن
please don’t ever leave, at least not for tonight
خواهش می کنم هرگز منو ترک نکن، حد اقل امشبو نه
haooow, haooow, haooow
At least not for tonight
حد اقل امشبو نه
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
we fallen out of love
ما از عشق دور افتادیم
just be with me
فقط با من باش
take me in your hands, take me as I am
منو تو دستات بگیر، منو همینطور که هستم قبول کن
baby one last time let me be with you
عزیزم یه بار دیگه بذار با تو باشم

DJ Aligator Featuring Daniel Kandi – The Perfect Match Lyrics

The perfect match
یک همتایی بی عیب و نقص
Isn’t just about the words you say
تنها درباره جملاتی که بیان می کنی نیست
But your actions
بلکه در مورد رفتار و کردارت هم هست
Chemistry, mutual attraction
عشق، جاذبه دو طرفه
Interest can arise from words
دلبستگی میتونه از جملات بوجود بیاد
But the first glance can determine
ولی این اولین نگاهه که حکم می کنه
How the rest of the story ends.
که ادامه داستان (اون عشق) چطور به پایان میرسه
The perfect match
یک همتایی بی عیب و نقص
Isn’t just about the words you say
تنها درباره جملاتی که بیان می کنی نیست
But your actions
بلکه در مورد رفتار و کردارت هم هست
Interest can arise from words
دلبستگی میتونه از جملات بوجود بیاد
But the first glance can determine
ولی این اولین نگاهه که حکم می کنه
How the rest of the story ends.
که ادامه داستان (اون عشق) چطور به پایان میرسه

متن و ترجمه آهنگ خارجی Grand Piano از Nicki Minaj


آیا من فقط یه احمقم
 
Blind and stupid for loving you?
که واسه دوست داشتن تو کور و خنگ شده؟
 
Am I just a silly girl?
ایا من فقط یه دختر ابله هستم؟
 
So young and naive to think you were
خیلی خام و بی تجربه که فکر میکرد تو بودی

The one who came to take claim of this heart
اون کسی که اومده تا این قلب رو اروم کنه
 
Cold-hearted, shame, you'll remain just afraid in the dark
بی عاطفه، شرم بر تو، تو مثل کسی که از تاریکی میترسه باقی خواهی ماند
 
کورس آهنگ
And now the people
و الان مردم
 
The people are talking, the people are saying
و الان مردم (در موردش) حرف میزنن ، مردم در موردش صحبت میکنن
 
That you have been playing my heart like a grand piano
که تو با قلب من مثل یه گرند پیانو (پیانو بزرگ) بازی کرده بودی
 
(بازی با کلمات داره Play my heart یعنی همون بازی دادن کسی
Play piano یعنی نواختن پیانو)
 
The people are talking, the people are saying
و الان مردم (در موردش) حرف میزنن ، مردم در موردش صحبت میکنن
 
That you have been playing my heart like a grand piano
که تو با قلب من مثل یه گرند پیانو بازی کرده بودی
 
So play on, play on, play on
پس بنواز بنواز
 
(اینجا ایهام داره معنی اول play on میشه همون پیانو
و مهنی دوم میشه همون بازی دادن)
 
Play on, play on, play on
بنواز بنواز بنواز
 
Play on, play on, play on
بنواز بنواز بنواز
 
Play on, play on
بنواز بنواز
 
Am I being a fool
آیا من فقط یه احمقم
 
Wrapped up in lies and foolish truths?
که مجذوب دروغها و صداقت کذایی تو شده؟
 
What do I see in you?
من چی توی تو دیدم؟
 
Maybe I'm addicted to all the things you do
شاید من معتاد تمام کارهایی که تو میکنی شده باشم
 
Cause I keep thinking you were
چون هنوزم فکر میکنم این تو بودی
 
The one who came to take claim of this heart
اون کسی که اومده تا این قلب رو اروم کنه
 
Cold-hearted, shame, you'll remain just afraid in the dark
بی عاطفه، شرم بر تو، تو مثل کسی که از تاریکی میترسه باقی خواهی ماند

DISCLOSURE feat. Sam Smith – Latch LYRICS


(Never [3x])
هرگز
You lift my heart up when the rest of me is down (never)
وقتی کل بدنم رو زمین افتاده تو سرم رو بالا میگیری-هرگز
You, you enchant me even when you’re not around (never)
تو، تو حتی زمانی که دورو برم هم نیستی منو طلسم میکنی-هرگز
If there are boundaries, I will try to knock them down (never)
اگه مزری باشه، سعی میکنم از سر راه برشون دارم-هرگز
I’m latching on, babe, now I know what I have found (never)
عزیزم تازه دارم میفهمم،حالا فهمیدم که چی پیدا کردم-هرگز
 
 
I feel we’re close enough
احساس میکنم به اندازه کافی به هم دیگه نزدیک شدیم
I wanna lock in your love
میخوام به عشق تو گرفتار بشم
I think we’re close enough
احساس میکنم به اندازه کافی به هم دیگه نزدیک شدیم
Could I lock in your love, baby?
میشه به عشقت گرفتار بشم عزیزم
 
 
Now I got you in my space
حالا تورو پیش خودم دارم
I won’t let go of you (never)
هرگز نمیزارم از پیشم بری
Got you shackled in my embrace
تورو در آغوش خودم گرفتار کردم
I’m latching on to you (never)
دارم تورو میفهمم-هرگز
 
 
Now I got you in my space
حالا تورو پیش خودم دارم
I won’t let go of you (never)
هرگز نمیزارم از پیشم بری
Got you shackled in my embrace
تورو در آغوش خودم گرفتار کردم
 
I’m so enraptured, got me wrapped up in your touch (never)
خیلی هیجان دارم، منو تو نوا زشت اسیر کردی
Feel so enamored, hold me tight within your clutch (never)
شیفتت شدم، منو در چنگالت محکم بگیر
How do you do it, you got me losing every breath (never)
چطور این کارو میکنی، تو کاری با من کردی که نفسم گرفته شده
What did you give me to make my heart beat out my chest (never)
چی دادی که قلبم داره از سینه بیرون میزنه
 
 
I feel we’re close enough
احساس میکنم به اندازه کافی به هم دیگه نزدیک شدیم
I wanna lock in your love
میخوام به عشق تو گرفتار بشم
I think we’re close enough
احساس میکنم به اندازه کافی به هم دیگه نزدیک شدیم
Could I lock in your love, baby?
میشه به عشقت گرفتار بشم عزیزم
 
I feel we’re close enough
احساس میکنم به اندازه کافی به هم دیگه نزدیک شدیم
I wanna lock in your love
میخوام به عشق تو گرفتار بشم
I think we’re close enough
احساس میکنم به اندازه کافی به هم دیگه نزدیک شدیم
Could I lock in your love, baby?
میشه به عشقت گرفتار بشم عزیزم
 
Now I got you in my space
حالا تورو پیش خودم دارم
I won’t let go of you (never)
هرگز نمیزارم از پیشم بری
Got you shackled in my embrace
تورو در آغوش خودم گرفتار کردم
I’m latching on to you (never)
دارم تورو میفهمم-هرگز
 
Now I got you in my space
حالا تورو پیش خودم دارم
I won’t let go of you (never)
هرگز نمیزارم از پیشم بری
Got you shackled in my embrace
تورو در آغوش خودم گرفتار کردم
I’m latching on to you (never)
دارم تورو میفهمم-هرگز
 
 
 
Latching on to you
دارم تورو میفهمم-هرگز
I won’t let go of you (never)
هرگز نمیزارم از پیشم بری
Latching on to you
دارم تورو میفهمم
I won’t let go of you
هرگز نمیزارم از پیشم بری
(Never let go, I won’t let go)
هرگز نمیزارم از پیشم بری، هرگز
 

JAMES BLUNT – Satellites LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – جیمز بلانت
 
 
 
5, 4, 3, 2, 1
She’s another victim of life, we’ve come to know,
اون دختر قربانی دیگه زندگیه، اومدیم که بدونیم
Technology, celebrity, all the things you cannot hold
تکنولوژی، مشهوریت، و تمام چیزهایی که نمیتونی داشته باشی چی هستن
She’s from a long lost tribe looking for the light
اون از قبیله دور افتاده ای هست که به دنبال روشنایی میگرده
Or a friend to hold her hand
یا دوستی ک هدستاشو بگیره
She’s doing the best she can
داره نهایت سعیشو میکنه
 
 
Seems that everyone we know is
Out there waiting by a phone
انگار هرکی منتظرشیم اون بیرون منتظر تلفنه
Wondering why they feel alone
In this life
و همشون در این عجبن که چرا تنهان
 
 
Are we all just satellites?
همه ما ماهواره شدیم
Where’s the love? Show me tonight
عشق کجا رفته؟ امشب به من نشونش بده
Here’s the moment we unite
این لحظه ایه که با هم متهد میشیم
For all we know life’s just to dream
تمام چیزی که میدونیم اینه که زندگی یه رویاست
Who the hell knows what it means?
کی میدونه یعنی چی
Stop the world and sing with me
دنیا رو متوقف کنین و با من بخونین
 
 
All her memories have been
Experienced through
High speed on a video screen
That’s all she ever knew
در خازرش تنها چیزی که یادشه یه فیلم پر سرعت بوده
Did you know none of it’s real if you can’t feel
میدونی هیچ کدوم از اینها حقیقی نیست اگه نمتونی حیشون کنی
The beating of someone’s heart
تپش قلب یک شخص
Don’t leave yourself in the dark
خودت رو در تاریکی رها نکن
 
 
 
Seems that everyone we know is
Out there waiting by a phone
انگار هرکی منتظرشیم اون بیرون منتظر تلفنه
Wondering why they feel alone
In this life
و همشون در این عجبن که چرا تنهان
 
 
Are we all just satellites?
همه ما ماهواره شدیم
Where’s the love? Show me tonight
عشق کجا رفته؟ امشب به من نشونش بده
Here’s the moment we unite
این لحظه ایه که با هم متهد میشیم
For all we know life’s just to dream
تمام چیزی که میدونیم اینه که زندگی یه رویاست
Who the hell knows what it means?
کی میدونه یعنی چی
Stop the world and sing with me
دنیا رو متوقف کنین و با من بخونین
 
 
Are we satellites?
همه ما ماهواره شدیم
Are we satellites?
همه ما ماهواره شدیم
 
 
Are we all just satellites?
همه ما ماهواره شدیم
Where’s the love? Show me tonight
عشق کجا رفته؟ امشب به من نشونش بده
Here’s the moment we unite
این لحظه ایه که با هم متهد میشیم
For all we know life’s just to dream
تمام چیزی که میدونیم اینه که زندگی یه رویاست
Who the hell knows what it means?
کی میدونه یعنی چی
Stop the world and sing with me
دنیا رو متوقف کنین و با من بخونین
 
 
Are we all just satellites?
همه ما ماهواره شدیم
Where’s the love? Show me tonight
عشق کجا رفته؟ امشب به من نشونش بده
Here’s the moment we unite
این لحظه ایه که با هم متهد میشیم
For all we know life’s just to dream
تمام چیزی که میدونیم اینه که زندگی یه رویاست
Who the hell knows what it means?
کی میدونه یعنی چی
Stop the world and sing with me
دنیا رو متوقف کنین و با من بخونین