loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 1138 نظرات (0)


I kept the right ones out
آدمای درست رو (از زندگیم) بیرون انداختم
And let the wrong ones in
و آدمای بدردنخور رو نگه داشتم
Had an angel of mercy to see me through all my sins
گذاشتم فرشته بخشش تمام گناهانم رو ببینه
There were times in my life
زمانهایی در زندگیم بود که
When I was goin’ insane
دیوونه میشدم
Tryin’ to walk through
The pain
سعی میکردم از درون درد رد بشم
When I lost my grip
زمانهایی که کنترلمو از دست میدادم و
And I hit the floor
به زمین میخوردم
Yeah,I thought I could leave but couldn’t get out the door
آره فکر میکردم میتونم برم ولی نمیتونستم از در خارج بشم
I was so sick and tired
خیلی خسته و مریض بودم
Of livin’ a lie
خسته و مریض از زندگی در دروغ
I was wishin that I
آرزو میکردم کاش
Would die
میمُردم
 
 
[Chorus:]
It’s Amazing
خارقالعادست
With the blink of an eye you finally see the light
که در یک چشم به هم زدن تو اون نور (نجات) رو میبینی
It’s Amazing
خارقالعادست
When the moment arrives that you know you’ll be alright
زمانی که میفهمی که حالت خوب خواهد شد
It’s Amazing
خارقالعادست
And I’m sayin’ a prayer for the desperate hearts tonight
و دارم واسه قلبهای نا امید دعا میکنم
 
 
That one last shot’s a Permanent Vacation
 
And how high can you fly with broken wings?
و اینکه چطور میتونی با بالهای شکسته اونقدر بالا پرواز کنی
Life’s a journey not a destination
زندگی یه سفره، نه یه مقصد
And I just can’t tell just what tomorrow brings
و من فقط نمیتونم بگم که فردا چی با خودش به همراه میاره
 
 
You have to learn to crawl
باید یاد بگیری که بخزی
Before you learn to walk
قبل از اینکه راه رفتن یاد بگیری
But I just couldn’t listen to all that righteous talk, oh yeah
ولی نمیتونستم به اون حرفایی که از روی نیکویی و دوستی (به من زده میشد) رو گوش کنم، آره
I was out on the street,
اون بیرون تو خیابون بودم
Just tryin’ to survive
سعی میکردم زنده بمونم
Scratchin’ to stay
خنج میکشیدم
Alive
ت ازنده بمونم
 
It’s Amazing
خارقالعادست
With the blink of an eye you finally see the light
که در یک چشم به هم زدن تو اون نور (نجات) رو میبینی
It’s Amazing
خارقالعادست
When the moment arrives that you know you’ll be alright
زمانی که میفهمی که حالت خوب خواهد شد
It’s Amazing
خارقالعادست
And I’m sayin’ a prayer for the desperate hearts tonight
و دارم واسه قلبهای نا امید دعا میکنم
 
Desperate hearts, desperate hearts
قلبهای نا امید، قلبهای نا امید
 

FindLyrics.ir بازدید : 2831 نظرات (0)


I could stay awake just to hear you breathing
میتونستم بیدار بمونم تا صدای نفس کشیدنت رو بشنوم
Watch you smile while you are sleeping
و وقتی تو خواب لبخند میزنی ببینمت
While you’re far away and dreaming
وقتی (تو خواب) در رویایی و از خودت دوری
I could spend my life in this sweet surrender
میتونستم کل زندگیم رو در این واگذاری شیرین سپری کنم
I could stay lost in this moment forever
میتونستم برای همیشه در این لحظه گم بشم
Where every moment spent with you is a moment I treasure
جایی که تمام لحظه ها با تو میگذشت چون گنجینه ای برای من بود
Don’t wanna close my eyes, I don’t wanna fall asleep
نمیخوام چشمام رو ببندم، نمیخوام به خواب برم
‘Cause I’d miss you baby and I don’t wanna miss a thing
چون دلم برات تنگ میشه عزیزم، و نمیخوام ذره ای ای از دستت بدم
‘Cause even when I dream of you the sweetest dream would never do
چون شیرین ترین رویاها هم به رویای تو نمیرسه
I’d still miss you baby and I don’t want to miss a thing
چون دلم برات تنگ میشه عزیزم، و نمیخوام ذره ای ای از دستت بدم
Lying close to you feeling your heart beating
نزدیکت دراز کشیدم و ضربان قلبت رو احساس می کنم
And I’m wondering what you’re dreaming
و در این عجبم که در رویای چی هستی
Wondering if it’s me you’re seeing
در این عجبم که (تو خواب) داری منو می بینی
Then I kiss your eyes and thank God we’re together
بعد چشمات رو می بوسم و از خخدا تشکر می کنم که با هم هستیم
I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever
فقط میخوام برای همیشه با تو در این لحظه بمونم، برای همیشه
Don’t wanna close my eyes, I don’t wanna fall asleep
نمیخوام چشمام رو ببندم، نمیخوام به خواب برم
‘Cause I’d miss you baby and I don’t wanna miss a thing
چون دلم برات تنگ میشه عزیزم، و نمیخوام ذره ای دلم برات تنگ بشه
‘Cause even when I dream of you the sweetest dream would never do
چون شیرین ترین رویاها هم به رویای تو نمیرسه
I’d still miss you baby and I don’t want to miss a thing
چون دلم برات تنگ میشه عزیزم، و نمیخوام ذره ای از دستت بدم
I don’t wanna miss one smile, I don’t wanna miss one kiss
نمیخوام ذره ای از لبخندت رو از دست بدم، نمیخوام یک بوسه هم از دست بدم
I just wanna be with you, right here with you, just like this
فقط میخوام با تو باشم، همینجا با تو باشم، همینطوری
I just want to hold you close, feel your heart so close to mine
میخوام بقلت کنم، قلبت رو نزدیک قلبم احساس کنم
And just stay here in this moment for all the rest of time
و بقیه عمرم رو همینجا در این لحظه بمونم
Don’t wanna close my eyes, I don’t wanna fall asleep
نمیخوام چشمام رو ببندم، نمیخوام به خواب برم
‘Cause I’d miss you baby and I don’t wanna miss a thing
چون دلم برات تنگ میشه عزیزم، و نمیخوام ذره ای ای از دستت بدم
‘Cause even when I dream of you the sweetest dream would never do
چون شیرین ترین رویاها هم به رویای تو نمیرسه
I’d still miss you baby and I don’t want to miss a thing
چون دلم برات تنگ میشه عزیزم، و نمیخوام ذره ای ای از دستت بدم
Don’t wanna close my eyes, I don’t wanna fall asleep
نمیخوام چشمام رو ببندم، نمیخوام به خواب برم
‘Cause I’d miss you baby and I don’t wanna miss a thing
چون دلم برات تنگ میشه عزیزم، و نمیخوام ذره ای ای از دستت بدم
‘Cause even when I dream of you the sweetest dream would never do
چون شیرین ترین رویاها هم به رویای تو نمیرسه
I’d still miss you baby and I don’t want to miss a thing
چون دلم برات تنگ میشه عزیزم، و نمیخوام ذره ای ای از دستت بدم
I don’t wanna close my eyes, I don’t wanna fall asleep
نمیخوام چشمام رو ببندم، نمیخوام به خواب برم
Yeah, I don’t wanna miss a thing
آره، نمیخوام ذره ای ای از دستت بدم

FindLyrics.ir بازدید : 1389 نظرات (0)

I wake up and wonder how everything went wrong.
در این عجب بیدار شدم که چطور همه چی خراب شد
Am I the one to blame?
یعنی فردی که باید سرزنش بشه منم
I gave up and left you for a nowhere-bound train.
من بخاطر تو رفتم و بی خیال همه چیز شدم همراه با قطاری که به نا کجا آباد میره
Now that train has come and gone.
حالا اون قطار اومد و رفت
I close my eyes and see you lying in my bed.
چشمامو می بندم و تورو تو تخت خوابم میبینم
And I’m still dreaming of that day.
و هنوز در رویای اون روزم
What could have been love
عشق چطور میتونست باشه
Should have been the only thing that was ever meant to be.
باید اونجوری که همیشه هست میبود
Didn’t know, couldn’t see what was right in front of me.
نمیدونستم، نمیدیدم که چه چیز درست روبروی منه
And now that I’m alone all I have is emptiness that comes from being free.
و حالا تنهام، و تنها چیزی که برام باقی مونده پوچی هست که از آزادی به من رسیده
What could have been love will never be.
عشقی که باید میبود دیگه هرگز نواهد بود
An old friend told me that you found somebody new.
یه دوست قدیمی به من گفت که یکی دیگه رو پیدا کردی
Oh, you’re finally moving on.
آه، بالاخره داری پیشرفت می کنی
You think that I’d be over you after all these years.
فکر می کنی بعد از این همه سال بازم به تو چشم دارم
Yeah, but time has proved me wrong.
آره ولی زمان به من نشون داد که اشتباه کردم
‘Cause I’m still holdin’ on.
چون هنوز دارم ادامه میدم
What could have been love
عشق چطور میتونست باشه
Should have been the only thing that was ever meant to be.
باید اونجوری که همیشه هست میبود
Didn’t know, couldn’t see what was right in front of me.
نمیدونستم، نمیدیدم که چه چیز درست روبروی منه
(What could have been love)
عشق چطور میتونست باشه
And now that I’m alone all I have is emptiness that comes from being free.
و حالا تنهام، و تنها چیزی که برام باقی مونده پوچی هست که از آزادی به من رسیده
What could have been love will never be.
عشقی که باید میبود دیگه هرگز نواهد بود
We’ve gone our separate ways.
راه ما از هم جدا شده
Say goodbye to another day
با روزی دیگر خداحافظی کن
I still wonder where you are.
هنوز دز این عجبم که کجایی
Are you too far from turning back?
آیا اینقدر دوری که دیگه نمیتونی برگردی
You were slipping through my hands and I didn’t understand.
داشتی از کفم میرفتی و من نمیفهمیدم
What could have been love
عشق چطور میتونست باشه
Should have been the only thing that was ever meant to be.
باید اونجوری که همیشه هست میبود
Didn’t know, couldn’t see what was right in front of me.
نمیدونستم، نمیدیدم که چه چیز درست روبروی منه
(What could have been love)
عشق چطور میتونست باشه
And now that I’m alone all I have is emptiness that comes from being free.
و حالا تنهام، و تنها چیزی که برام باقی مونده پوچی هست که از آزادی به من رسیده
What could have been love will never be.
عشقی که باید میبود دیگه هرگز نواهد بود
What could have been love will never be.
عشقی که باید میبود دیگه هرگز نواهد بود
What could have been love
عشق چطور میتونست باشه
What could have been love
عشق چطور میتونست باشه
What could have been love…
عشق چطور میتونست باشه

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان