loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی
FindLyrics.ir بازدید : 15942 نظرات (1)

Is this the real life?

این یه زندگی واقعیه

Is this just fantasy?

یا فقط یه رویاست

Caught in a landslide

که در کوه پایه ای گرفتار شده

No escape from reality

راهی برای فرار از حقیقت وجود نداره

Open your eyes

چشمات رو باز کن

Look up to the skies and see

به آسمون نگاه کن و ببین

I’m just a poor boy (poor boy), I need no sympathy

که من فقط یه بچه بیچاره ای هستم، که به همدردی نیاز دارم

Because I’m easy come, easy go

چون من بادآورده ایم که باد میبرتش

little high, little low

کمی کوتاه، کمی بلند

Anyway the wind blows, doesn’t really matter to me, to me

به هر حال باد میوزه، ولی برام مهم نیست

Mama, just killed a man

مامان، من یک نفر رو کشتم

Put a gun against his head

تفنگو گذاشتم دم کلش

Pulled my trigger, now he’s dead

ماشه رو کشیدم و حالا اون مرده

Mama, life had just begun

مامان زندگیمون تازه شروع شده

But now I’ve gone and thrown it all away

اما الان من رفتم و همش رو فراموش کردم

Mama, ooo

مامان

Didn’t mean to make you cry

نمیخوام به گریت بندازم

If I’m not back again this time tomorrow

اگه دیگه اینبار، فردا برنگشتم،

Carry on, carry on, as if nothing really matters

ادامه بده، ادامه بده، که انگار هی چیز مهم نیست

It’s too late, my time has come

دیگه خیلی دیره، نوبت من هم اومد

Sends shivers down my spine

تیکه چوبایی وارد ستون فقراتم شده

Body’s aching all the time

بدنم همش درد میکنه

Goodbye everybody – I’ve got to go

خداحافظ همگی، باید دیگه برم

Gotta leave you all behind and face the truth

باید ترکت کنم و با حقیقت روبرو بشم

Mama, ooo – (anyway the wind blows)

مامان، به هر حال باد میوزد

I don’t want to die

نمیخواستم بمیره

I sometimes wish I’d never been born at all

گاهی آرزو می کردم که هیچوقت بدنیا نمیومدم

I see a little silhouetto of a man

سایه کوچک مردی را می بینم

Scaramouche, scaramouche, will you do the fandango?

اسکاراموچه، اسکاراموچه، میشه تو فانداگو بازی کنی

Thunderbolts and lightning – very very frightening me

ساعقه و رعد برق خیلی منو میترسونن

Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro – magnifico-o-o-o

گالیله ، گالیله … مگنیفکو ووووو

I’m just a poor boy nobody loves me

من یه پسر بچه بدبختیم که هیچکس دوسش نداره

He’s just a poor boy from a poor family

اون یه یه پسر بدبخت از یه خانواده فقیره

Spare him his life from this monstrosity

از زندگیش مضایقه شده از این شرارت

Easy come easy go – will you let me go

باد آورده رو باد می بره، میشه بذاری برم

It’s the LAW! No – we will not let you go – let him go

قانو اینه! نه! نمیذاریم تو بری، بذارین بره

It’s the LAW! We will not let you go – let him go

قانو اینه! نمیذاریم تو بری، بذارین بره

It’s the LAW! We will not let you go – let me go

قانو اینه! نمیذاریم تو بری، بذارین بره

Will not let you go – let me go (never)

نمیذاریم بری، بذارین برم، هرگز

Never let you go – let me go

نمیذاریم بری، بذارین برم

Never let me go – ooo

هیچوقت نذارین برم

No, no, no, no, no, no, no –

Oh mama mia, mama mia, mama mia let me go

آه مامان میا ، مامان میا ، مامان میا بزار برم

Beelzebub has the devil put aside for me

بعلزبوب شیطان رو برام کنار گذاشته

for me

برای من

for me

برای من

for me

برای من

So you think you can stone me and spit in my eye?

خب فکر می کنی میتونی منو سنگسار کنی و چشمام رو از حدقه بیرون بیارین

So you think you can love me and leave me to die?

خب فکر می کنین که میتونین عاشق من باشین و منو تنها بذارین تا بمیرم

Oh baby – can’t do this to me baby

آه، عزیزم، نمیتونی این کارو برام انجام بدی عزیزم

Just gotta get out – just gotta get right outta here

فقط میخوام بیم بیرون، میخوام همین الان از اینجا بیام بیرون

Ooh yeah, ooh yeah

آه آره

Nothing really matters

هی چیز مهم نیست

Anyone can see

هرکی میتونه ببینه

Nothing really matters, nothing really matters, to me

هیچ چیز واقعا مهم نیست، واسم هیچ چیز مهم نیست

Anyway the wind blows…

به هر حال باد میوزه

FindLyrics.ir بازدید : 2088 نظرات (0)

When the outside temperature rises

وقتی که دمای بیرون بالا میره

And the meaning is oh so clear

خب معناش کاملا واضحه

  One thousand and one yellow daffodils

هزارویک نرگس زرد

  Begin to dance in front of you – oh dear

شروع به رقص دربرابرت می کنند- آه عزیز

 Are they trying to tell you something?

آیا آنها تلاش می کنند که چیزی به تو بگویند

 You’re missing that one final screw

تو اون پیچ آخری را جانداختی

 re simply not in the pink my dear

تو واقعا توی باغ نیستی

 To be honest you haven’t got a clue

راستشو بخوای راهتو پیدا نکردی

 I’m going slightly mad

دارم کم کم دیوانه میشم

 I’m going slightly mad

دارم کم کم دیوانه میشم

 It finally happened – happened

عاقبت اتفاق افتاد

 It finally happened – ooh oh

آه عاقبت اتفاق افتاد

It finally happened – I’m slightly mad

عاقبت اتفاق افتاد – من کمی مجنون شده ام

 Oh dear!

آه عزیز

 I’m one card short of a full deck

من یک ورق کم دارم برای کامل شدن یک دست

 I’m not quite the shilling

من حتی یک شیلینگ هم نیستم (نمی ارزم)

    One wave short of a shipwreck

یک موج تا شکستن کشتی

 I’m not at my usual top billing

در اوج همیشگی خودم نیستم

  I’m coming down with a fever

دارم پایین می آیم درحال تب

 I’m really out to sea

من واقعا بیرون دریا هستم

 This kettle is boiling over

کتری جوش اومده و سرریز شده

 I think I’m a banana tree

فکر می کنم که یک درخت موز هستم

 Oh dear, I’m going slightly mad

آه عزیز دارم کم کم دیوانه میشم

 I’m going slightly mad

دارم کم کم دیوانه میشم

 It finally happened, happened

عاقبت اتفاق افتاد

It finally happened uh huh

عاقبت اتفاق افتاد  اوه اوه

 It finally happened I’m slightly mad – oh dear!

عاقبت اتفاق افتاد – من کمی مجنون شده ام- عزیزم

 I’m knitting with only one needle

دارم بافندگی می کنم فقط با یک میل

 Unravelling fast its true

سریع میشکافمش این درسته

 I’m driving only three wheels these days

این روزها سه چرخه میرونم

 But my dear how about you?

اما عزیزم تو چطوری؟

 I’m going slightly mad

دارم کم کم دیوانه میشم

 It finally happened

دارم کم کم دیوانه میشم

 It finally happened – ooh oh

آه عاقبت اتفاق افتاد

 It finally happened oh yes

آره عاقبت اتفاق افتاد

 It finally happened

عاقبت اتفاق افتاد

I’m slightly mad!

من یه کم دوانه شده ام

Just very slightly mad!

فقط اندکی دیوانه شده ام

And there you have it!

وتو اینو داری

FindLyrics.ir بازدید : 2950 نظرات (0)

While the sun hangs in the sky and the desert has sand

در حالی که خورشید در آسمانست و صحرا پر از شن هست

While the waves crash in the sea and meet the land

در حالی که موجها در دریا می خروشند و خودشان را به ساحل می رسانند

While there’s a wind and the stars and the rainbow

وقتی که باران میبارد و ستاره و رنگین کمان در آسمانند

Till the mountains crumble into the plain

و تا زمانی که کوهها در دشت ها فرو بریزند

Oh yes we’ll keep on tryin

آه، آره ما سعیمان را خواهیم کرد

Tread that fine line

روی راه خوب پا میگذاریم

Oh we’ll keep on tryin’ yeah

آه، ما سعیمان را خواهیم کرد

Just passing our time

فقط برای آنکه وقتمان بگذرد

While we live according to race, colour or creed

در حالی که بر طبق رنگ، عقیده و نژاد زندگی می کنیم

While we rule by blind madness and pure greed

وقتی که با جنونی بی بصیرت و صرفا بخاطر طمع، حکم فرمایی می کنیم

Our lives dictated by tradition, superstition, false religion

زندگی ما توسط روایات به ما دیکته شده، توسط خرافات و ادیانی غلط

Through the eons, and on and on

و در این اعصار و همواره

Oh yes we’ll keep on tryin’

آه، آری، ما سعی خود را خواهیم کرد

We’ll tread that fine line

ما از این راه خوب میریم

Oh we’ll keep on tryin’

آه، ما سعیمان را خواهیم کرد

Till the end of time

تا انتها

Till the end of time

تا انتها

Through the sorrow all through our splendour

در میان غم و اندوهی که در جلال و شکوه ما وجود دارد

Don’t take offence at my innuendo

به تفسیری که کرده ام کم لطفی نکن!

You can be anything you want to be

میتوانی هر چه که بخواهی باشی

Just turn yourself into anything you think that you could ever be

تنها کافیست به آن چیزی که میخواهید باشید نزدیک کنید

Be free with your tempo, be free be free

خود را محصور زمان نکنید، آزاد باشید، آزاد

Surrender your ego – be free, be free to yourself

نفس خود را تسلیم کنید، آزاد باشید، برای خودتان باشید

Oooh, ooh -

If there’s a God or any kind of justice under the sky

آه، اگر خدا یا هر داور دیگری آن بالا زیر آسمان وجود داشته باشد

If there’s a point, if there’s a reason to live or die

اگر مقصودی وجود داشته باشداگر دلیلی برای مردن یا زنده بودن وجود داشته باشد

If there’s an answer to the questions we feel bound to ask

و اگر جوابی برای سوالاتی که احساس می کنیمدرونشان محصور شده ایم وجود داشته باشد

Show yourself – destroy our fears – release your mask

خودت را نشان بده، ترس ما را نابود کن،نقابت را بردار

Oh yes we’ll keep on trying

آه، بله، ما سعی خود را خواهیم کرد

Hey tread that fine line

هی من رو این خط راه میرم

Yeah we’ll keep on smiling yeah

بله، لبخند خواهیم زد

And whatever will be – will be

و هر چه میخواهد پیش آید!

We’ll just keep on trying

و ما تنها سعی خود را خواهیم کرد

We’ll just keep on trying

و ما تنها سعی خود را خواهیم کرد

Till the end of time

تا انتها

Till the end of time

تا انتها

Till the end of time

تا انتها

FindLyrics.ir بازدید : 6202 نظرات (0)

 

بعضی وقت ها حس میکنم قراره قلبم بشکنه و گریه کنم ( خیلی تنهام)

Nowhere to go nothing to do with my time

هیچ جا هیچ اتفاقی برای من تو عمرم نمی افته

I get lonely, so lonely, living on my own

فقط تنها میشم ، خیلی تنها ، تنها و رو پای خودم زندگی میکنم

Sometimes I feel I’m always walking too fast

بعضی وقت ها حس میکنم خیلی سریع حرکت میکنم

And everything is coming down on me, down on me

و همه چیز از پا در میاد جلوی من

I go crazy, oh so crazy, living on my own

دیوونه میشم ، اوه خیلی دیوونه و روی پای خودم زندگی میکنم

Dee doh deh deh, Dee doh deh deh

I don’t have no time for no monkey business

من دیگه وقتی ندارم برای تجارت مسخرم

Dee doh deh deh, Dee doh deh deh

I get so lonely lonely lonely, lonely, yeah

من خیلی تنها شدم ، خیلی تنها تنها تنها

Got to be some good times ahead

به یه زمان خوبی که گذشتم میرسم

Sometimes I feel nobody gives me no warning

بعضی وقت ها حس میکنم هیچ کسی بهم هیج اخطاری نمیده

Find my head is always up in the clouds in a dreamworld

همش سرم رو بالا میگیرم سمت ابر های سرزمین خیالی

It’s not easy living on my own

تنها ادم با خودش زندگی کنه کار اسونی نیست

Dee doh deh deh, Dee doh deh deh

I don’t have no time for no monkey business

من دیگه وقتی ندارم برای تجارت مسخرم

Dee doh deh deh, Dee doh deh deh

I get so lonely lonely lonely, lonely, yeah

من خیلی تنها شدم ، خیلی تنها تنها تنها

Got to be some good times ahead

به یه زمان خوبی که گذشتم میرسم

Dee doh deh deh, Dee doh deh deh

I don’t have no time for no monkey business

من دیگه وقتی ندارم برای تجارت مسخرم

Dee doh deh deh, Dee doh deh deh

I get so lonely lonely lonely, lonely, yeah

من خیلی تنها شدم ، خیلی تنها تنها تنها

Got to be some good times ahead

به یه زمان خوبی که گذشتم میرسم

اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان