close
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی - 11

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

Christina Perri – Jar Of Hearts Lyrics

I know I can’t take one more step towards you
میدونم که حتی یه قدم دیگه هم نمیتونم به سمتت بردارم
‘Cause all that’s waiting is regret
چون تنها چیزی که منتظرمه پشیمونیه
Don’t you know I’m not your ghost anymore
میدونستی که من دیگه روح و شبه برای تو نیستم
You lost the love I loved the most
تو اون عشق بینهایتی که بهت داشتم رو از دست دادی
I learned to live, half alive
یاد گرفتم که زندگی کنم، نصفه و نیمه
And now you want me one more time
و حالا تو منو یک بار دیگه میخوای
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Runnin’ ’round leaving scars
کاری بلد نیستی جز خدشه دار کردن من
Collecting Your jar of hearts
مرباهای قلبت رو انتخاب می کنی
Tearing love apart
عشق و تیکه پاره می کنی
You’re gonna catch a cold
نیچایی
From the ice inside your soul
از سرمایی که در درون خودت هست
So Don’t come back for me
خب دیگه پیش من بر نگرد
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
I hear you’re asking all around
همش دورو برم میپلکی و منت و خواهش می کنی
If I am anywhere to be found
هرجا گه بتونی منو پیدا کنی
But I have grown too strong
ولی من دیگه خیلی قوی شدم
To ever fall back in your arms
که دیگه بخوام باز به آغوش تو برگردم
I learned to live, half alive
یاد گرفتم که زندگی کنم، نصفه و نیمه
And now you want me one more time
و حالا تو منو یک بار دیگه میخوای
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Runnin’ ’round leaving scars
کاری بلد نیستی جز خدشه دار کردن من
Collecting Your jar of hearts
مرباهای قلبت رو انتخاب می کنی
Tearing love apart
عشق و تیکه پاره می کنی
You’re gonna catch a cold
نچایی
From the ice inside your soul
از سرمایی که در درون خودت هست
So Don’t come back for me
خب دیگه پیش من بر نگرد
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
It took so long just to feel alright
خیلی طول کشید که حالم خوب بشه
Remember how to put back the light in my eyes
یادته که چقدر اشک به چشمام آوردی
I wish I had missed the first time that we kissed
کاش دلم برای اولین بوسمون تنگ میشد
‘Cause you broke all your promises
چون تو همه قول و قرارات رو زیر پا گذاشتی
And now you’re back
و حالا برگشتی و
You don’t get to get me back
دیگه نمیتونی منو به سمت خودت برگردونی
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Runnin’ ’round leaving scars
کاری بلد نیستی جز خدشه دار کردن من
Collecting Your jar of hearts
مرباهای قلت رو انتخاب می کنی
Tearing love apart
عشق و تیکه پاره می کنی
You’re gonna catch a cold
نچایی
From the ice inside your soul
از سرمایی که در درون خودت هست
So Don’t come back for me
خب دیگه پیش من بر نگرد
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
 
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Runnin’ ’round leaving scars
کاری بلد نیستی جز خدشه دار کردن من
Collecting Your jar of hearts
مرباهای قلت رو انتخاب می کنی
Tearing love apart
عشق و تیکه پاره می کنی
You’re gonna catch a cold
نچایی
From the ice inside your soul
از سرمایی که در درون خودت هست
So Don’t come back for me
خب دیگه پیش من بر نگرد
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
Who do you think you are
فکر می کنی کی هستی
 

CHRISTINA PERRI – Trust LYRICS

Like the winds, blowing
مثل باد میوزد
Changes, fast and growing
تغییرات سریع و در حال رشدن
I knew better than
بهتر میدانستم
I knew better than
بهتر میدانستم
Words that hurt the ones you lovin’
جملاتی که فردی که عاشقش هستی را آزار میدهند
Hatred for who you’re becomin’
بیزاری از آن فردی که شدی
I knew better than
بهتر میدانستم
I knew better than
بهتر میدانستم
Trust myself
به خود اطمینان دارم
Trust someone else
به فرد دیگری اطمینان میکنم
Trust the lies that slip from my mouth
به دروغهایی که از زبانم لیز میخورند اطمینان دارم
Trust the heart I’m so quick to sell
به قلبی که به سرعت میفروشمش
Yes I knew better than
آری بهتر میدانستم
I knew better than to trust love again
بهتر میدانستم که به عشق دوباره اطمینان کنم
Memories that won’t stop stinging
خاطراتی که از آزار دادن دست بر نمیدارن
Promises I can’t believe in
قولهای داده شده ای که نمیتوانم به آنها باور کنم
I knew better than
بهتر میدانستم
I knew better than
بهتر میدانستم
Trust myself
به خود اطمینان دارم
Trust someone else
به فرد دیگری اطمینان میکنم
Trust the doubt in the back of my mind
به شکی که در پسِ ذهنم هست اطمینان کنم
Trust the champagne left behind
به نوشیدنی که از خود به جا گذاشتم اطمینان کنم
Yes I knew better than
آری بهتر میدانستم
I knew better than to trust love again
بهتر میدانستم که به عشق دوباره اطمینان کنم
And I’m so quick to lose what was never mine to keep
و سریعم در از دست دادن چیزی که هرگز مال من نبوده
And I cannot stand (oh) what’s broken under me
و نمیتوانم چیزی که که زیر من شکسته است را تحمل کنم
And I don’t know how to forgive myself for all I’ve did
و نمیدانم چطور خود را بخاطر کارهایی که انجام دادم ببخشم
But I must learn trust
ولی باید یاد بگیرم اطمینان کنم
Like the winds, blowing
مثل باد میوزد
Changes, fast and growing
تغییرات سریع و در حال رشدن
I knew better than
بهتر میدانستم
I knew better than
بهتر میدانستم

Christina Perri – A Thousand Years Lyrics

Heart beats fast
قلبم، تندتر، میزنه
Colors and promises
رنگها و قولها
How to be brave
چطور میتونم شجاع باشم
How can I love when I’m afraid to fall
چطور میتونم عاشق باشم وقتی از شکست عشقی میترسم
But watching you stand alone
ولی میبینمت که تنها اونجا وایستادی
All of my doubt suddenly goes away somehow
یه جورایی تمام شک و تردیدهام از بین میرن
One step closer
یک قدم دیگه بهت نزدیک میشم
I have died everyday waiting for you
هر روز در انتظار تو میمیرم و زنده میشم
Darling don’t be afraid I have loved you
عزیزم نترس، من عاشق تو هستم
For a thousand years
برای هزاران سال
I love you for a thousand more
برای هزاران سال عاشقت می مونم
Time stands still
زمان می ایسته
Beauty in all she is
اون دختر واقعا زیباست
I will be brave
من شجاعم
I will not let anything take away
What’s standing in front of me
نمیذارم هیچ چیز، اونی رو که روبروم استاده رو ازم بگیره
Every breath
با هر نفسی که میکشم
Every hour has come to this
هر ساعت به این میرسم
One step closer
و یک قدم بهت نزدیکتر میشم
I have died everyday waiting for you
هر روز در انتظار تو میمیرم و زنده میشم
Darling don’t be afraid I have loved you
عزیزم نترس، من عاشق تو هستم
For a thousand years
برای هزاران سال
I love you for a thousand more
برای هزاران سال عاشقت می مونم
All along I believed I would find you
همش بر این باورم که یالاخره پیدات میکنم
Time has brought your heart to me
زمان قلبت رو بهم نزدیک میکنه
I have loved you for a thousand years
من (گویا) هزاران سال عاشقت بودم
I love you for a thousand more
و هزاران سال دیگه هم عاشقت می مونم
One step closer
یک قدم دیگه بهت نزدیکتر میشم
One step closer
یک قدم دیگه بهت نزدیکتر میشم
I have died everyday waiting for you
هر روز در انتظار تو میمیرم و زنده میشم
Darling don’t be afraid I have loved you
عزیزم نترس، من عاشق تو هستم
For a thousand years
برای هزاران سال
I love you for a thousand more
برای هزاران سال عاشقت می مونم
All along I believed I would find you
همش بر این باورم که یالاخره پیدات میکنم
Time has brought your heart to me
زمان قلبت رو بهم نزدیک میکنه
I have loved you for a thousand years
من (گویا) هزاران سال عاشقت بودم
I love you for a thousand more
و هزاران سال دیگه هم عاشقت می مونم

CHER duet with Lady Gaga – The Greatest Thing LYRICS

[Cher:]
I don’t know why you hurt inside,
نمیدونم چرا از درون داغون شدی
Or what was said to make you cry.
یا اینکه چی گفته شده که تورو به گریه انداخته
I hope that you can see,
امیدوارم که بتونی ببینی
You are the greatest thing to me.
تو بزرگترین چیز برای من هستی
I don’t wa-wanna waste another day,
نمیخوام حتی یه روز دیگه رو هم حروم  کنم
Without telling you that, baby, you’re great.
و به تو نگفته باشم که عزیم، تو عالی هستی
And I can see it written on your face,
و میتونم اینو ببینم که رو صورتت نوشته شده
G-R-E-A-T.
عالی
Something you can face.
چیزی که میتونی باهاش روبرو بشی
‘Cause when I’m with you I fall apart (fall apart),
چون وقتی با تو هستم از هم گسسته میشم
To heal your permanently broken heart (broken heart),
تا قلبم دائم شکستت رو ترمیم کنم
Baby, you’re the greatest to me,
عزیزم، تو عالی ترینی برای من
No, no matter what, what, what.
نه، مهم نیست چی
[Chorus:]
I don’t know why you hurt inside,
نمیدونم چرا از درون داغون شدی
Or what was said to make you cry.
یا اینکه چی گفته شده که تورو به گریه انداخته
I hope that you can see,
امیدوارم که بتونی ببینی
You are the greatest thing to me.
تو بزرگترین چیز برای من هستی
And when,
و وقتی
You’re feeling like you’re not enough,
فکر می کنی که کافی نیستی
I’ll give you wings, I’ll lift you up.
به تو بال و پر میدم و بلندت می کنم
I hope that you can see,
امیدوارم که بتونی ببینی
You are the greatest, greatest thing to me.
تو بزرگترین، بزرگترین چیز منی
[Lady Gaga:]
When all your thoughts are dark and insecure,
وقتی تمام افکارت تاریک و نا امنن
I’ll build you a light, cause baby, I’m sure,
برات نوری میسازم، چون عزیزم، اطمینان دارم
That loving you has made me better.
که عشق تو منو بهتر کرده
I’ll take all your shadows and make sure that you shine.
تمام سایه ها رو (از تو) میگیرم و کاری می کنم بدرخشی
[Cher & Lady Gaga:]
‘Cause when I’m with you I fall apart (fall apart),
چون وقتی با تو هستم از هم گسسته میشم
To heal your permanently broken heart (broken heart),
تا قلبم دائم شکستت رو ترمیم کنم
Baby, you’re the greatest to me,
عزیزم، تو عالی ترینی برای من
No, no matter what, what, what.
نه، مهم نیست چی
I don’t know why you hurt inside,
نمیدونم چرا از درون داغون شدی
Or what was said to make you cry.
یا اینکه چی گفته شده که تورو به گریه انداخته
I hope that you can see,
امیدوارم که بتونی ببینی
You are the greatest thing to me.
تو بزرگترین چیز برای من هستی
And when,
و وقتی
You’re feeling like you’re not enough,
فکر می کنی که کافی نیستی
I’ll give you wings, I’ll lift you up.
به تو بال و پر میدم و بلندت می کنم
I hope that you can see,
امیدوارم که بتونی ببینی
You are the greatest, greatest thing to me.
تو بزرگترین، بزرگترین چیز منی
[Cher:]
The greatest thing, greatest thing, greatest thing to me,
تو بزرگترین، بزرگترین چیز منی
I will repeat myself so I know that you’re l-listening.
بارها حرفمو تکرار می کنم که بدونم داری گوش میدی
The greatest thing, greatest thing, greatest thing to me,
تو بزرگترین، بزرگترین چیز منی
I will repeat myself so I know that you’re l-listening.
بارها حرفمو تکرار می کنم که بدونم داری گوش میدی
‘Cause when I’m with you I fall apart (fall apart),
چون وقتی با تو هستم از هم گسسته میشم
To heal your permanently broken heart (broken heart),
تا قلبم دائم شکستت رو ترمیم کنم
Baby, you’re the greatest to me,
عزیزم، تو عالی ترینی برای من
No, no matter what, what, what.
نه، مهم نیست چی
[Chorus:]
I don’t know why you hurt inside,
نمیدونم چرا از درون داغون شدی
Or what was said to make you cry.
یا اینکه چی گفته شده که تورو به گریه انداخته
I hope that you can see,
امیدوارم که بتونی ببینی
You are the greatest thing to me.
تو بزرگترین چیز برای من هستی
And when,
و وقتی
You’re feeling like you’re not enough,
فکر می کنی که کافی نیستی
I’ll give you wings, I’ll lift you up.
به تو بال و پر میدم و بلندت می کنم
I hope that you can see,
امیدوارم که بتونی ببینی
You are the greatest, greatest thing to
تو بزرگترین، بزرگترین چیز

Cher – Believe Lyrics

No matter how hard I try
مهم نیست چقدر سخت تلاش کنم
You keep pushing me aside
باز تو منو پس میزنی
And I can’t break through
و من نمیتونم از پسش بر بیام
There’s no talking to you
دیگه حرفی باهات ندارم
It’s so sad that you’re leaving
خیلی ناراحت کنندست که داری میری
It takes time to believe it
و زمان میبره که باور کنم
But after all is said and done
ولی وقتی همه چیز گفته شد
You’re gonna be the lonely one, oh
تویی که تنها خواهی موند
Do you believe in life after love
واقعا به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری
I can feel something inside me say
احساس می کنم یه چیزی درون من میگه
I really don’t think you’re strong enough now,
فکر نمیکنم تو دیگه الان به اندازه کافی قوی باشی
Do you believe in life after love
به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری
I can feel something inside me say
احساس می کنم یه چیزی درون من میگه
I really don’t think you’re strong enough now
فکر نمیکنم تو دیگه الان به اندازه کافی قوی باشی
What am I supposed to do
خب باید چیکار کنم
Sit around and wait for you
یه گوشه بشینم منتظرت
Well I can’t do that
خب نمیتونم این کار بکنم
And there’s no turning back
و راه برگشتی هم نمونده
I need time to move on
برای ادامه دادن به زمان نیاز دارم
I need love to feel strong
برای قوی بودن به عشق نیاز دارم
‘Cause I’ve had time to think it through
چون وقت فکر کردن راجع بهش رو داشتم
And maybe I’m too good for you, oh
و آه، شاید زیادی برای تو خوبم
Do you believe in life after love
واقعا به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری
I can feel something inside me say
احساس می کنم یه چیزی درون من میگه
I really don’t think you’re strong enough no,
نه فکر نمیکنم تو دیگه به اندازه کافی قوی باشی
Do you believe in life after love
به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری
I can feel something inside me say
احساس می کنم یه چیزی درون من میگه
I really don’t think you’re strong enough no
نه فکر نمیکنم تو دیگه به اندازه کافی قوی باشی
Well I know that I’ll get through this
خب میدونم که از پسش بر میام
‘Cause I know that I am strong
چون میدونم که قویم
And I don’t need you anymore
و دیگه به تو نیازی نیست
No, I don’t need you anymore
نه، دیگه به تو نیازی نیست
Oh, I don’t need you anymore
آه، دیگه به تو نیازی نیست
No, I don’t need you anymore
نه، دیگه به تو نیازی نیست
Do you believe in life after love
واقعا به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری
I can feel something inside me say
احساس می کنم یه چیزی درون من میگه
I really don’t think you’re strong enough no,
نه فکر نمیکنم تو دیگه به اندازه کافی قوی باشی
Do you believe in life after love
به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری
I can feel something inside me say
احساس می کنم یه چیزی درون من میگه
I really don’t think you’re strong enough no
نه فکر نمیکنم تو دیگه به اندازه کافی قوی باشی
Do you believe in life after love
واقعا به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری
I can feel something inside me say
احساس می کنم یه چیزی درون من میگه
I really don’t think you’re strong enough no,
نه فکر نمیکنم تو دیگه به اندازه کافی قوی باشی
Do you believe in life after love
به زندگی بعد از عشق اعتقاد داری
I can feel something inside me say
احساس می کنم یه چیزی درون من میگه
I really don’t think you’re strong enough no
نه فکر نمیکنم تو دیگه به اندازه کافی قوی باشی

Cher – You Haven’t Seen The Last Of Me

Feeling broken
احساس می کنم شکستم
Barely holding on
بسختی طاقت میارم
But there’s just something so strong
ولی یه چیز قوی وجود داره
Somewhere inside me
جایی در درون خودم
And I am down but I’ll get up again
که به زمین میخورم ولی باز بلند میشم
Don’t count me out just yet
الان منو قاطی این ماجرا نکن
I’ve been brought down to my knees
به زانو در اومده بودم
And I’ve been pushed way past the point of breaking
منو به سمت شکست حل داده بودی
But I can take it
ولی میتونم تحملش کنم
I’ll be back
Back on my feet
ولی باز رو پاهای خودم می ایستم
This is far from over
هنوز خیلی مونده از پا در بیام
You haven’t seen the last of me
تو هنوز آخرین منو ندیدی
You haven’t seen the last of me
تو هنوز آخرین منو ندیدی
They can say that
I won’t stay around
بذار اونا بگن من پیشت نمیمونم
But I’m gonna stand my ground
ولی من هنوز میخوام کم نیارم
You’re not gonna stop me
تو هم نمیتونی جلوی منو بگیری
You don’t know me
تو منو نمیشناسی
You don’t know who I am
نمیدونی من کی هستم
Don’t count me out so fast
راجع به من زود قضاوت نکن
I’ve been brought down to my knees
به زانو در اومده بودم
And I’ve been pushed way past the point of breaking
منو به سمت شکست حل داده بودی
But I can take it
ولی میتونم تحملش کنم
I’ll be back
Back on my feet
ولی باز رو پاهای خودم می ایستم
This is far from over
هنوز خیلی مونده از پا در بیام
You haven’t seen the last of me
تو هنوز آخرین منو ندیدی
There will be no fade out
محو شدنی در کار نیست
This is not the end
اینجا آخرش نیست
I’m down now
از پا در اومدم
But I’ll be standing tall again
ولی باز روی پای خودم می ایستم
Times are hard but
I was built tough
دوران سختیه ولی من از پسش بر اومدم
I’m gonna show you all what I’m made of
میخوام بهت نشون بدم از چی ساخته شدم
I’ve been brought down to my knees
به زانو در اومده بودم
And I’ve been pushed way past the point of breaking
منو به سمت شکست حل داده بودی
But I can take it
ولی میتونم تحملش کنم
I’ll be back
Back on my feet
ولی باز رو پاهای خودم می ایستم
This is far from over
هنوز خیلی مونده از پا در بیام
You haven’t seen the last of me
تو هنوز آخرین منو ندیدی
No no
I’m not going nowhere
هیچ جا نمیرم
I’m staying right here
همینجا می ایستم
Oh no
You won’t see me begging
نخواهی دید که از تو منت و خواهش کنم
I’m not taking my bow
تعظیم نمیکنم
Can’t stop me
نمیتونی منو متوقف کنی
It’s not the end
اینجا آخرش نیست
You haven’t seen the last of me
تو هنوز آخرین منو ندیدی
Oh no
You haven’t seen the last of me
آه، نه، تو هنوز آخرین منو ندیدی
You haven’t seen the last of me
تو هنوز آخرین منو ندیدی

Kelly Clarkson – Dark Side Lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – کلی کلارکسون
 
 
There’s a place that i know
جایی هست که میدونم
it’s not pretty there and few have ever gone
زیاد قشنگ نیست و ادمای زیادی اونجا نرفتن
if i show it to you now
ولی اگه اونو بهت نشون بدم
will it make you run away
تو هم پا به فرار میذاری
or will you stay
یا وایمیستی
even if it hurts
اگه باعث آزارت بشه
even if i try to push you out
اگه من هم تورو بخوام ازش بیرون بندازم
will you return?
بازم به درونش بر میگردی
and remind me who i really am
و منو یادم بیاری که واقعا کی هستم
please remind me who i really am
تورو خدا یادم بیار که واقعا کی هستم
everybody’s got a dark side
خب همه یه نیمه تاریک دارن
do you love me?
عاشقم هستی
can you love mine?
میشه عاشق (نیمه تاریک) منم باشی
nobody’s a picture perfect
هیچکس یه شاهکار نقاشی نیست
but we’re worth it
ولی ما دو نفر هستیم
you know that we’re worth it
میدونی که ارزشش رو داریم
will you love me?
عاشقم هستی
even with my dark side?
حتی با وجود اون نیمه تاریکم
like a diamond
درست مثل یه جواهر
from black dust
که از درون خاکی سیاه در میاد
it’s hard to know
دونستنش سخته
it can become
a few give up
ممکنه کمی دست و پای آدم رو شل کنه
so don’t give up on me
پس (خواهش می کنم) از من دلسرد نشو
please remind me who i really am
و به من یادآوری کن که واقعا کی هستم
everybody’s got a dark side
هر  فردی یه نیمه تاریک داره
do you love me?
عاشقم هستی
can you love mine?
میشه عاشق (نیمه تاریک) منم باشی
nobody’s a picture perfect
هیچکس یه شاهکار نقاشی نیست
but we’re worth it
ولی ما دو نفر هستیم
you know that we’re worth it
میدونی که ارزشش رو داریم
will you love me?
عاشقم هستی
even with my dark side?
حتی با وجود اون نیمه تاریکم
don’t run away
فرار نکن
don’t run away
فرار نکن
just tell me that you will stay
فقط بهم بگو که وای میستی
promise me you will stay
قول بده وایمیستی
don’t run away
فرار نکن
don’t run away
فرار نکن
just promise me you will stay
فقط بهم قول بده وایمیستی
promise me you will stay
قول بده وایمیستی
will you love me?
عاشقم هستی
even with my dark side?
حتی با وجود اون نیمه تاریکم
do you love me?
عاشقم هستی
can you love mine?
میشه عاشق (نیمه تاریک) منم باشی
nobody’s a picture perfect
هیچکس یه شاهکار نقاشی نیست
but we’re worth it
ولی ما دو نفر هستیم
you know that we’re worth it
میدونی که ارزشش رو داریم
will you love me?
عاشقم هستی
even with my dark side?
حتی با وجود اون نیمه تاریکم