Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

متن و ترجمه فارسی آهنگ Linkin Park My December

this is my december

این دسامبر مال منه

this is my time of the year

این ماه مورد علاقه ی منه

this is my december

این دسامبر مال منه

this is all so clear

همه اش خیلی واضحه

this is my december

این دسامبر مال منه

this is my snow covered home

این خونه ی منه که پوشیده از برفه

this is my december

این دسامبر مال منه

this is me alone

این منم…تنها

and i

و من

just wish that i didnt feel

فقط ارزو میکنم حس نمیکردم

like there was something i missed

که یه چیزی رو از دست دادم

and i

و من

take back all the things i said

هر چیزی که گفتم رو پس میگیرم

to make you feel like that

تا این احساس رو نداشته باشی

and i

و من

just wish that i didnt feel

فقط ارزو میکنم حس نمیکردم

like there was something i missed

که یه چیزی رو از دست دادم

and i

و من

take back all the things i said to you

هر چیزی که بهت گفتم رو پس میگیرم

and i give it all away

و من تسلیم میشم

just to have somewhere to go to

فقط به خاطر اینکه یه جایی برای رفتن داشته باشم

give it all away

تسلیم میشم

to have someone to come home to

تا یکی باشه که به خونه ام بیاد

this is my december

این دسامبر مال منه

these are my snow covered dreams

اینا رویاهای پوشیده از برف منن

this is me pretending

این منم که داره تظاهر میکنه

this is all i need

این تمام چیزیه که لازم دارم

and i

و من

just wish that i didnt feel

فقط ارزو میکنم حس نمیکردم

like there was something i missed

که یه چیزی رو از دست دادم

and i

و من

take back all the things i said

هر چیزی که بهت گفتم رو پس میگیرم

to make you feel like that

تا این احساس رو نداشته باشی

and i

و من

just wish that i didnt feel

فقط ارزو میکنم حس نمیکردم

like there was something i missed

که یه چیزی رو از دست دادم

and i

و من

take back all the things i said to you

هر چیزی که بهت گفتم رو پس میگیرم

and i give it all away

و من تسلیم میشم

just to have somewhere to go to

تا یه جایی واسه رفتن داشته باشم

give it all away

تسلیم میشم

to have someone to come home to

تا یکی باشه که به خونه ام بیاد

this is my december

این دسامبر مال منه

this is my time of the year

این ماه مورد علاقه ی منه

this is my december

این دسامبر مال منه

this is all so clear

خیلی واضحه

and i give it all away

و من تسلیم میشم

just to have somewhere to go to

فقط واسه اینکه یه جایی برای رفتن داشته باشم

give it all away

تسلیم میشم

to have someone to come home to

تا یکی به خونه ام بیاد

متن و ترجمه اهنگ Linkin Park Burn It Down

The cycle repeated

این چرهخ هی تکرار میشه

As explosions broke in the sky

مث یه انفجار که توی هوا رخ میده

All that I needed

همه جیزی که من میخواستم

Was the one thing I couldn’t find

چیزی بود که نتونم پیداش کنم

And you were there at the turn

و تو اونجا بودی اماده تغییر

Waiting to let me know

منتظر اینکه منو خبر کنی

We’re building it up

ما این رو ساختیم

To break it back down

تا کمرش رو بشکنیم

We’re building it up

ما اینو سر پا کردیم

To burn it down

تا بسوزونیمش

We can’t wait

نمیتونیم منتظر بمونیم

To burn it to the ground

تا  روی زمین بسوزونیمش

The colors conflicted

رنگ ها با هم تضاد دارند

As the flames, climbed into the clouds

مث شعله های اتیش که به سمت ابر ها میرن

I wanted to fix this

میخوام این رو درست کنم

But couldn’t stop from tearing it down

اما نمیتونم از تیکه تیکه کردن این دست بردارم

And you were there at the turn

و تو اونجا بودی توی نقطه ی فرار

Caught in the burning glow

سرگردان توی نور اتیش

And I was there at the turn

و من اونجا اماده فرار بودم

Waiting to let you know

منتظر بودم تا بهت خبر بدم

We’re building it up

ما این رو ساختیم

To break it back down

تا کمرش رو بشکنیم

We’re building it up

ما اینو سر پا کردیم

To burn it down

تا بسوزونیمش

We can’t wait

نمیتونیم منتظر بمونیم

To burn it to the ground

تا  روی زمین بسوزونیمش

You told me yes

تو بهم گفتی اره

You held me high

تو منو بالا ها بردی

And I believed when you told that lie

و وقتی اون دروغ رو گفتی من باورش کردم

I played soldier, you played king

من نقش سرباز رو بازی کردم و تو شدی شاه

And struck me down, when I kissed that ring

و من مبهم موندم وقتی که حلقه (پادشاهی) رو بوسیدم

You lost that right, to hold that crown

و تو برای رسیدن به تاج حقیقت رو گم کردی

I built you up, but you let me down

من تورو اماده کردم ، اما تو منو گذاشتی کنار

So when you fall, i’ll take my turn

پس وقتی که دیگه سقوط کردی ، من روم رو بر میگردونم

And fan the flames

و از اتیش لزت میبرم

As your blazes burn

همونطوری که میسوزی

And I was there at the turn

و من اونجا اماده فرار بودم

Waiting to let you know

منتظر بودم تا بهت خبر بدم

We’re building it up

ما این رو ساختیم

To break it back down

تا کمرش رو بشکنیم

We’re building it up

ما اینو سر پا کردیم

To burn it down

تا بسوزونیمش

We can’t wait

نمیتونیم منتظر بمونیم

To burn it to the ground

تا  روی زمین بسوزونیمش

when you fall, i’ll take my turn

وقتی که دیگه سقوط کردی ، من روم رو بر میگردونم

And fan the flames

و از اتیش لزت میبرم

As your blazes burn

همونطوری که میسوزی

We can’t wait

نمیتونیم منتظر بمونیم

To burn it to the ground

تا  روی زمین بسوزونیمش

when you fall, i’ll take my turn

وقتی که دیگه سقوط کردی ، من روم رو بر میگردونم

And fan the flames

و از اتیش لزت میبرم

As your blazes burn

همونطوری که میسوزی

We can’t wait

نمیتونیم منتظر بمونیم

To burn it to the ground

تا  روی زمین بسوزونیمش

متن و ترجمه فارسی آهنگ Linkin Park figure.09

Nothing ever stops all these thoughts and the pain attached to them

هیچ چیز جلودار این افکار نیست

درد و رنج هم متعلق به اونه

Sometimes I wonder why this is happening

بعضی وقتها تعجب میکنم که چرا این اتفاق داره می افته

It’s like nothing I can do would distract me when

مثه این میمونه که کاری نمیتونم بکنم زمانی که گیج میشم

I think of how I shot myself in the back again

فکر میکنم چطور دوباره به خودم از پشت خنجر زدم

Cause from the infinite words I could say I

باعث میشه از بین کلمات ناتموم بگم که

Put all pain you gave to me on display

تموم درد و رنج هایی رو که به من دادی رو به نمایش میزارم

But didn’t realize instead of setting it free I

اما درک نمیکنم به جای آزاد بودن من

Took what I hated and made it a part of me

، اون چیزی رو که ازش متنفرم رو عضو بدن خودم کنم

(Never goes away)

(هرگز نمیره)

(Never goes away)

(هرگز نمیره)

And now

و حالا

You’ve become a part of me

قسمتی از وجود من شدی

You’ll always be right here

برای همیشه اینجا میمونی

You’ve become a part of me

قسمتی از وجود من شدی

You’ll always be my fear

برای همیشه باعث ترس منی

I can’t separate

نمیتونم جدا کنم

Myself from what I’ve done

خودم رو از کارهایی که کردم

Giving up a part of me

قسمتی از من رها شده

I’ve let myself become you

میزارم مال تو باشه

Hearing your name the memories come back again

با شنیدن اسم تو خاطرات دیروز دوباره برمیگردن

I remember when it started happening

شروع این اتفاق رو بیاد میارم

I see you in every thought I had and then

تو هر فکری تو رو میبینم و اونوقت

The thoughts slowly found words attached to them

افکارم کلمه هایی پیدا میکنن که ضمیمه اون کنن

And I knew as they escaped away

و اونایی رو که فرار کردن رو شناختم

I was committing myself to them and everyday

من خودمو تسلیم اونا کردم و هر روز

I regret saying those things cuz now I see that I

و از گفتن اونا تاسف میخوردم

حالا میبینم

Took what I hated and made it a part of me

اون چیزی رو که ازش متنفرم رو عضو بدن خودم کنم

(Never goes away)

(هرگز نمیره)

(Never goes away)

(هرگز نمیره)

And now

و حالا

You’ve become a part of me

قسمتی از وجود من شدی

You’ll always be right here

برای همیشه اینجا میمونی

You’ve become a part of me

قسمتی از وجود من شدی

You’ll always be my fear

برای همیشه باعث ترس منی

I can’t separate

نمیتونم جدا کنم

Myself from what I’ve done

خودم رو از کارهایی که کردم

Giving up a part of me

قسمتی از من رها شده

I’ve let myself become you

میزارم مال تو باشه

(Never goes away)

(هرگز نمیره)

(Never goes away)

(هرگز نمیره)

(Never goes away)

(هرگز نمیره)

(Never goes away)

(هرگز نمیره)

Get away from me

 از من دور شو

Give me my space back you gotta just

(Go)

فضایی که ازم گرفتی رو بهم برگردون و فقط از اینجا

(برو)

Everything comes down the memories of

(You)

همه چیز خاطراتت رو نابود میکنه

(تو)

I’ve kept it in but now I’m letting you

(Know)

اونارو نگه داشته بودم اما حالا میزارم

(بدونی)

I let you go so get away from

(Me)

میزارم بری پس از من دور شو

 (من)

Give me my space back you gotta just

(Go)

فضایی که ازم گرفتی رو بهم برگردون و فقط از اینجا

(برو)

Everything comes down the memories of

(You)

همه چیز خاطراتت رو نابود میکنه

(تو)

I’ve kept it but now I’m letting you

(Know)

اونارو نگه داشته بودم اما حالا میزارم

(بدونی)

I let you go

میزارم بری

(And now)

( و الان )

(You’ve become a part of me)

قسمتی از وجود من شدی

(You’ll always be right here)

برای همیشه اینجا میمونی

(You’ve become a part of me)

قسمتی از وجود من شدی

(You’ll always be my fear)

برای همیشه باعث ترس منی

(I can’t separate)

نمیتونم جدا کنم

(Myself from what I’ve done)

خودم رو از کارهایی که کردم

(Giving up a part of me)

قسمتی از من رها شده

(I’ve let myself become you)

میزارم مال تو باشه

I’ve let myself become you

میزارم مال تو باشه

I’ve let myself become lost inside these thoughts of you

میزارم تا درون افکار گمشده تو باشه

Giving up a part of me, I’ve let myself become you

میزارم مال تو باشه ، میزارم مال تو باشه

متن و ترجمه اهنگLinkin Park A Place For My Head

I watch how the moon sits in the sky in the dark night

نگاه میکنم که چگونه ماه در شب تاریک در آسمان مینشیند

Shining with the light from the sun

و با نوری که از خورشید میگیرد میدرخشد

And sun doesn’t give light to the moon assuming

خورشید خودخواهانه به ماه نور نمیدهد

The moon’s gonna owe it one

و ماه هم میخواهد از خودش نور داشته باشد

It makes me think of how you act for me

این باعث میشود که به فکر رفتار تو با خودم بیافتم

You do favors then rapidly

تو به من لطف (هایی) میکنی . بعد سریع

You just turn around and start askin’ me about

برمیگردی و و شروع به خواستن

Things that you want back from me

چیزهایی میخواهی که بهت برگردونم

I’m sick of the tension, sick of the hunger

من از دعوا و کشمکش خسته شده ام/ از گرسنگی خسته شده ام

Sick of you acting like I owe you this

از اینکه جوری رفتار میکنی که انگار بدهکارت هستم خسته شده ام

Find another place to feed your greed

برای ارضا کردن طمعت جایی دیگر پیدا کن

While I find a place to rest

تا اینکه منم جایی برای استراحت  پیدا کنم

I wanna be in a nother place

من میخواهم درجایی دیگر باشم

I hate when you say you don’t understand

بیزارم از اینکه به من میگویی تو نمیفهمی

(You’ll see it’s not meant to be)

(میبینی که اینگونه نیست)

I wanna be in the energy, not with the enemy

من میخواهم همیشه با نشاط و انرژی باشم و نه با یک دشمن

A place for my head

جایی برای سرم (را میخواهم)

Maybe some day I’ll be just like you

شاید روزی من هم مثل تو شدم و

And step on people like you do

روی مردم پا بذارم همونطور که تو میذاری و

And run away all the people I thought I knew

از دست مردمانی که فکر میکردم میشناسمشون فرار کنم

I remember back then who you were

و بعد به یاد می آورم که تو که بودی

You used to be calm, used to be strong

تو آدم خونسردی بودی – آدم قوی ای بودی

Used to be generous, you should have known

- آدم بخشنده ای بودی اما باید میدانستی

That you’d wear out your welcome and now you see

که خوشی زندگی ات را دور میریزی

How quiet it is all alone

و حالا میبینی که تنهایی چه قدر ساکت است

I’m so sick of the tension, sick of the hunger

من از دعوا و کشمکش خسته شده ام/ از گرسنگی خسته شده ام

Sick of you acting like I owe you this

از اینکه جوری رفتار میکنی که انگار بدهکارت هستم خسته شده ام

Find another place to feed your greed

برای ارضا کردن طمعت جایی دیگر پیدا کن

While I find a place to rest

تا اینکه منم جایی برای استراحت پیدا کنم

I’m so sick of the tension, sick of the hunger

من از دعوا و کشمکش خسته شده ام/ از گرسنگی خسته شده ام

Sick of you acting like I owe you this

از اینکه جوری رفتار میکنی که انگار بدهکارت هستم خسته شده ام

Find another place to feed your greed

برای ارضا کردن طمعت جایی دیگر پیدا کن

While I find a place to rest

تا اینکه منم جایی برای استراحت پیدا کنم

I wanna be in an other place

من میخواهم درجایی دیگر باشم

I hate when you say you don’t understand

بیزارم از اینکه به من میگویی تو نمیفهمی

(You’ll see it’s not meant to be)

(خواهی دید که اینگونه نیست)

I wanna be in the energy, not with the enemy

من میخواهم همیشه با نشاط و انرژی باشم و نه با یک دشمن

A place for my head

جایی برای سرم رو میخوام

You try to take the best of me, go away

تو میخواهی از من سواستفاده کنی، دور شو

You try to take the best of me, go away

تو میخواسهی از من سواستفاده کنی، دور شو

You try to take the best of me, go away

تو میخواهی از من سواستفاده کنی، دور شو

You try to take the best of me, go away

تو میخواهی از من سواستفاده کنی، دور شو

You try to take the best of me, go away

تو میخواهی از من سواستفاده کنی، دور شو
You try to take the best of me, go away

تو میخواهی از من سواستفاده کنی، دور شو
You try to take the best of me, go away

تو میخواهی از من سواستفاده کنی، دور شو

You try to take the best of me, go away

تو میخواهی از من سواستفاده کنی، دور شو

I wanna be in another place

من میخواهم جایی دیگر باشم

I hate when you say you don’t understand

متنفرم از اینکه به من میگویی تو نمیفهمی

(You’ll see it’s not meant to be)

(میبینی که اینگونه نیست)

I wanna be in the energy, not with the enemy

من میخواهم همیشه با نشاط و انرژی باشم و نه با یک دشمن

A place for my head

جایی برای سرم (را میخواهم)

Shut u!

خفه شو !

I am so sick of the tension

من از کشمکش خسته شده ام

(Stay)

بایست
Sick of the hunger

از گرسنگی خسته شده ام

Sick of you acting like I owe you this

از اینکه جوری رفتار میکنی که انگار بدهکارت هستم خسته شده ام

Find another place to feed your greed

برای ارضا کردن طمعت جایی دیگر پیدا کن

While I find a place to rest

تا اینکه منم جایی برای استراحت پیدا کنم

I’m so sick of the tension

من از کشمکش خسته شده ام

(Way) Sick of the hunger

از گرسنگی خسته شده ام

Sick of you acting like I owe you this

از اینکه جوری رفتار میکنی که انگار بدهکارت هستم خسته شده ام

(Stay away from me)

از مندور شو

Find another place to feed your greed

برای ارضا کردن طمعت جایی دیگر پیدا کن

While I find a place to rest

تا اینکه منم جایی برای استراحت پیدا کنم

متن و ترجمه اهنگ Linkin Park In My Remains

 

به تنهایی ,میگردم توی خرابه ها
I can’t concentrate, searching for a message 

نمیتونم تمرکز کنم,میگردم برای یه پیام

In that fear and pain, broken down and waiting for 

در ترس و درد,در از پا افتاده ام منتظرم برای  
A chance to feel alive
یک فرصت که احساس کنم زنده ام  
Now In my Remains! Are Promises that never came 

حالا دربقایای من ,وعده هایی هستند که هرگز عملی نشدند  

Set This silence free, to wash away the worst of me

این سکوت رو آزاد کن ,تا بدترین های من رو بشوره 

Come apart, falling in the cracks of every broken heart 

خودمو جدا کردم,از همه ی قلب های شکسته  

Digging through the wreckage of your disregard 

میگردم توی خرابه های نادیده گرفته های تو

Sinking down and waiting for a chance to feel alive 

دارم غرق میشم و منتظرم برای یه فرصت که حس کنم زنده ام

+k _  Now In my Remains! Are Promises that never came         

حالا دربقایای من ,وعده هایی هستند که هرگز عملی نشدند 

Set This silence free, to wash away the worst of me

این سکوت رو آزاد کن ,تا بدترین های من رو بشوره

Like an army falling one by one by one 

مثل یه ارتش که از پا درمیاد دونه به دونه

Like an army falling one by one by one 

مثل یه ارتش که از پا درمیاد دونه به دونه
Like an army falling one by one by one 

مثل یه ارتش که از پا درمیاد دونه به دونه

Like an army falling one by one by one

مثل یه ارتش که از پا درمیاد دونه به دونه

(Now In my Remains! (one by one, one by one 

حالا در باقی مانده های من(دونه به دونه)

(Are Promises that never came (One by one by one

وعده هایی هستند که هرگز داده نشدند(دونه به دونه)

(Set This silence free (one by one, one by one

این سکوت رو آزاد کن (دونه به دونه)

(To wash away the worst of me (one by one by one 

تا بدترین چیز های من رو بشوره (دونه به دونه)

(Like an army falling (one by one, one by one 

مثل یه ارتش که از پا درمیاد (دونه به دونه)

One by one by one 

دونه به دونه

Like an army falling one by one by one

مثل یه ارتش که از پا میاد دونه به دونه

متن و ترجمه اهنگ Linkin Park When They Come For Me

I am not a pattern to be followed

من نمیخوام الگو برا دنبال شدن باشم

The pill that I’m on is a tough one to swallow

این قرص که من باس بخورمش ، بلعیدنش خیلی سخته

I’m not a criminal, not a role model

من یه فراری نیستم ، یه نمونه برای دیگران نیستم

Not a born leader, I’m a tough act to follow

یه رهبر به دنیا نیومدم ، همش به این فکر میکردم پیروی کنم

I am not the fortune and the fame or the same person telling you to forfeit the game

من ثروتمند و مشهور نیستم یا همون کسی که بهت گفت باس جریمه بازی رو بدی نیستم

I came in the ring like a dog on a chain and then found out the underbelly’s sicker than it seems

من توی نبرد اومدم مث یه سگ تو قلاده و اوتا فهمیدن که  به نظر میرسه من یه کوچولی مریض به نظر میرسم

And it seems ugly but it can get worse

و این خیلی بد به نظر می اومد اما میتونست بد تر هم بشه

’cause even a blueprint is a gift and a curse

چون حتی این طرح میتونه یه جایزه و یا یه نفرین باشه

’cause once you got a theory of how the thing works

چون فقط یه بار اینو میفهمی چه طوری این چیزا کار میکنن

Everybody wants the next thing to be just like the first

همه میخوان نفر بعدی باشن مث نفر اول

And I’m not a robot, I’m not a monkey

و من یه ربات نیستم ، یه میمونم نیستم

I will not dance even if the beat’s funky

من تصمیم نمیگیرم حتی اگه همه چیز به هم بریزه

Opposite of lazy, far from a punk

مخالف تنبلی ، دور از بی قانونی

Ya’ll oughta stop talking

هموتون از حرف زدن دست بردارید

Start trying to catch up mother fucker

فقط سعی کنید اون عوضی رو بگیرید

And all the people say

همه مردم دارن میگن

Try to catch up mother fucker

اون عوضی رو به دست بیارید

Lauryn said money change the situation

لارن گفت که پول همه چیز رو عوض میکنه

Big said it increase the complication

و بزرگان گفتند این باعث افرایش عارضه هم میشه

Kane said don’t step, I ain’t the one

کین گفت: قدم نه، من اون یکی نیستم

Chuck said an Uzi weighs a mother fucking ton

چاک گفت: یوزی هم مث اون عوضی ها هست

And I’m just a student of the game that they taught me

و من فقط یه اموزنده ی این بازیم که اونا بم درس میدن

Rocking every stage and every place that they brought me

همه ی جا ها و مرحله هایی که اونا منو بردن اونا رو از بین ببر

I’m awfully underrated but came here to correct it

من بدحوری دست کم گرفته شدم ، اما بیا اینجا تا درستش کنم

And so it ain’t mistaken, I’mma say it for the record

و دیگه اون اشتباه رو نمیکنم ، من اینو برای ضبط شدن میگم

I am the opposite of weak, opposite of weak

من در مقابل ضعف می ایستم ، من بر ضد ضعیف بودنم

Opposite of slack, synonym of heat, synonym of crack

مخالف شل بودن، موافق گرما، موافق با قاونوم

Closest to a peak, far from a punk

نزدیک یه اوجم ، دور از هر چی بی عرضه

Ya’ll oughta stop talking

هموتون از حرف زدن دست بردارید

Start trying to catch up mother fucker

فقط سعی کنید اون عوضی رو بگیرید

And all the people say

همه مردم دارن میگن

Try to catch up mother fucker

اون عوضی رو به دست بیارید

When they come for me

وفتی که اونا سر وقت میان

Come for me

میان پیشم …

I’ll be gone [x3]

من دیگه رفتــــم

And all the people say

و همه مردم میگن

Try to catch up mother fucker

اون عوضی رو به دست بیارید

متن و ترجمه اهنگ Linkin Park Roads Untraveled

Weep not for roads untraveled

بابت جاده هایی که طی نکردی گریه نکن

Weep not for paths left lone

برای مسیرهایی که تنها ماندند

Cause beyond every bend is a long blinding end

چون بعد از هر پیچ یه پایان خیره کننده طولانی هست

It’s the worst kind of pain I’ve known

بدترین نوع دردی هست که شناختم

 

Give up your heart left broken

دست بکش ازقلبت که جامونده و شکسته

And let that mistake pass on

و اون خطا رو پشت سر بزار

Cause the love that you lost

چون عشقی که ازدست دادی

wasn’t worth what it cost

نمی ارزید اونقدر که هزینه داشت

And in time you’ll be glad it’s gone.

و  به وقتش خوشحال خواهی شد که رفته

 

Whoa , Whoa, Whoa, Whoa

Whoa , Whoa, Whoa, Whoa

Whoa , Whoa, Whoa, Whoa

Whoa , Whoa, Whoa, Whoa

 

Whoa , Whoa, Whoa, Whoa

Whoa , Whoa, Whoa, Whoa

 

Weep not for roads untraveled

بابت جاده هایی که طی نکردی گریه نکن

Weep not for sights unseen

برای منظره هایی که ندیدی

May your love never end

امیدوارم عشقت پایان نداشته باشه

and if you need a friend

و اگه به دوستی نیاز داشتی

There’s a seat here along side me.

اینجا یه صندلی هست  کنار من

 

Whoa, Whoa, Whoa, Whoa

Whoa, Whoa, Whoa, Whoa

Whoa, Whoa, Whoa, Whoa

متن و ترجمه اهنگ Linkin Park I’ll Be Gone

Like shining oil, this night is dripping down

مثل روغن درخشان,این شب داره چکه میکنه
Stars are slipping down, glistening

ستاره ها میان پایین,میدرخشند
And I’m trying not to think what I’m leaving now

و من سعی میکنم تا فکر نکنم دارم چه چیزی رو جا میذارم
No deceiving now, it’s time you let me know.

هیچ حقه ای نباشه,وقتشه که بذاری بدونم
Let me know
بذار بدونم
(Chorus)
When the lights go out and we open our eyes

وقتی که روشنایی ها میرن و ما چشامون رو باز میکنیم
Out there in the silence, I’ll be gone, I’ll be gone.

اون بیرون در خاموشی,من خواهم رفت,من خواهم رفت
Let the sun fade out and another one rise

بزار خورشید محو بشه و یکی دیگه طلوع کنه
Climbing through tomorrow, I’ll be gone, I’ll be gone.

وقتی که برای فردا میجنگی,من خواهم رفت,من خواهم رفت

This air between us is getting thinner now

این “هوا” بین ما داره کمتر میشه
Into winter now, bitter sweet

وارد زمستون میشه,تلخه ولی شیرین
Across that horizon this sun is setting down

در امتداد آن افق این خورشید داره پایین میره
You’re forgetting now, it’s time you let me go, let me go
حالا داری فراموش میکنی,وقتشه منو رها کنی,منو رها کنی

(Chorus)
When the lights go out and we open our eyes,

وقتی که روشنایی ها میرن و ما چشمامون رو باز میکنیم
Out there in the silence, I’ll be gone, I’ll be gone.

اون بیرون در خاموشی,من خواهم رفت,من خواهم رفت
Let the sun fade out and another one rise

بزار خورشید روشناییش رو از دست بده و یکی دیگه طلوع کنه
Climbing through tomorrow, I’ll be gone, I’ll be gone
فردا رو پشت سر بزار,من خواهم رفت,من خواهم رفت
(Bridge)
And tell them I couldn’t help myself

و بهشون بگو من نتونستم به خودم کمک کنم
And tell them I was alone

بهشون بگو من تنها بودم
Oh, tell me I am the only one

اوه,بهشون بگو فقط من هستم

And there’s nothing left to stop me
و هیچ چیزی که نمونده که منو متوقف کنه
(Chorus)
When the lights go out and we open our eyes

 وقتی که روشنایی ها میرن و ما چشمامون رو باز میکنیم
Out there in the silence, I’ll be gone, I’ll be gone

اون بیرون در خاموشی,من خواهم رفت,من خواهم رفت
Let the sun fade out and another one rise

بزار خورشید روشناییش رو از دست بده و یکی دیگه طلوع کنه
Climbing through tomorrow, I’ll be gone, I’ll be gone

وقتی که برای فردا میجنگی,من خواهم رفت,من خواهم رفت

متن و ترجمه اهنگ Linkin Park Powerless

You hid your skeletons, when I had shown you mine

تو اسکلتت رو رو مخفی کردی،وقتی من مال خوردم رو نشونت دادم

you woke the devil that I thought you left behind

تو بیدار کردی شیطانی رو که فکر میکردم جاگذاشتی

I saw the evidence the crimson soaking through

من مدارک رو دیدم ،خون داره میزنه بیرون

…ten thousand promises, ten thousand ways to lose

ده هزار وعده،ده هزار راه برای باختن


And you held It all

 تو همه ی این کارها رو کردی

but you were careless to let it fall

اما بی دقت بودی که گذاشتی خراب بشه

you held it all

تو همه ی این کارها رو کردی

and I was by your side

و من کنار تو بودم

Powerless

کاری از دستم برنمیومد


I watched you fall apart

من تماشات کردم خرد شدی

and chased you to the end

و تا آخر دنبالت کردم

I’m left with emptiness, that words can not defend 

من با پوچی رفتم، کلمات نمیتونند دفاع کنند

you’ll never know what I became

تو هرگز نخواهی فهمید بخاطر تو تبدیل به چی شدم

because of you

بخاطر تو

…ten thousand promises, ten thousand ways to lose

ده هزار وعده،ده هزار راه برای باختن


And you held It all

و تو همه ی این کارها رو کردی

but you were careless to let it fall

اما تو بی دقت بودی که گذاشتی خراب بشه

you held it all

تو همه ی این کارها رو کردی

and I was by your side

و من کنار تو بودم

Powerless

کاری از دستم بر نمیومد

 

And you held It all

و تو همه ی این کارها رو کردی

but you were careless to let it fall

اما تو بی دقت بودی که گذاشتی خراب بشه


you held it all

تو همه ی این کارها رو کردی

and I was by your side

و من کنار تو بودم

!!!Powerless

کاری از دستم بر نمیومد

!Powerless

کاری از دستم بر نمیومد

!Powerless
کاری از دستم برنمیومد

متن و ترجمه اهنگ Linkin park Victimized

No regret for the confidence betrayed

دیگه هیچ افسوسی برای شکسته شدن عهد هامون نمیخورم

No more hiding in shadow

دیگه خبری از قایم شدن تو سایه نیست

Cause I won’t wait for the debt to be repaid

چون من برای انجام قولی ک دادی منتظر نمیممونم

Time has come for you

زمان تو داره فرا میرسه

Victimized, victimized, never again victimized

قربانی شده ، قربانی شده  ، هیچوقت دوباره قربانی نمیشی

Victimized, victimized, never again victimized

قربانی شده ، قربانی شده  ، هیچوقت دوباره قربانی نمیشی

Their acting like they want a riot, it’s a riot I’ll give them

اونا طوری نقش بازی میکنن ک انگار دلشون دعوا میخواد ، این هم شورشی هست ک من بهشون دادم

As the sound comes higher on this violent rhythm

همونطور ک این صدا بلند تر و بلند ترِ این ریتم خشونت امیز میاد

These snakes in the grass , supplying the venom

این مار های توی سبزه ها … دارند سم ترشع میکنند

I aint scared of your teeth, I admire what’s in em

من از دندون هات نمیترسم ، اما از چیزی کی بینشون هست شاید بترسم

Keep ‘em waiting in the shadows there, thinking they hidden

اونارو توی سایه منتظر بذار … فکر کنم اصلا اونجا نیستن

But the truth is you don’t have the stomach to get em

اما راستش اینه ک تو نمیتونی باهاشون رو به رو شی

Go on already, hit em! You gotta be kiddin’

از الان شروع کردی  به ضربه زدن بهشون … اوو حتما داری شوخی میکنی !!!

Wanna talk about a victim, Imma put you there with ‘em!

میخوای در مورد یه قربانی حرف بزنی ؟ میندازمـت پیش اونا

Victimized, victimized, never again victimized

قربانی شده ، قربانی شده  ، هیچوقت دوباره قربانی نمیشی

Victimized, victimized, never again victimized

قربانی شده ، قربانی شده  ، هیچوقت دوباره قربانی نمیشی