close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی - 9

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

Sting Ft. Craig David – Rise and fall

Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد
And it seems as through the
writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست
Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی
But once your
picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه
It’s what they call the rise & fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب
Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد
And it seems as through the
writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست
Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی
But once your
picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه
It’s what they call the rise & fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب
I
always said that I was gonna make it
من همیشه بخودم میگفتم که از پس همه چیز بر میام
Now it’s plain for everyone to
See
ولی این واسه اینه که همه متوجه بشن
But this game I’m in don’t take no prisoners
اما این بازی که توش افتادم زندانی نمیپزیره
Just casualties, I know
فقط صدمه یزنه، میدونم
that everything is gonna change
همه چیز تغییر میکنه
Even the friends I knew before may go
و حتی دوستانی رو هم که داشتم منو ترک خواهند کرد
But
This dream is the life I’ve been searching for
اما، این رویا، زندگی هست که بدنبالش بودم
Started believing that I was
the greatest
فکر می کردم که بهترینم
My life was never gonna be the same
زندگی من هیچوقت یکنواخت نبوده
‘Cos with the money came
چون با اومدن پول و
a different status
جایگاه و مقامی متفاوت
That’s when things changed
همه چیز تغییر می کنه
Now I’m too concerned with
all the things I own
حالا دیگه خیلی به چیزایی که دارم فکر می کنم
Blinded by all the pretty girls I see
با دیدن دخترای خوشگل کور شدم
I’m beginning
to lose my integrity
دارم درستی خودم رو از دست میدم
Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد
And it seems as through the
writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست
Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی
But once your
picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه
It’s what they call the rise & fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب
I never used to be a
Troublemaker
هیچوقت مشکل ساز نبودم
Now I don’t even wanna please the fans
حتی نمیخوام طرفداراو خوشنود کنم
No autographs, no
نه امضا میدم
Interviews,
نه مصاحبه می کنم
no pictures
نه عکس میگیرم
Endless demands
خب چون تمومی ندارن
Gave in to vices that were
clearly wrong
به گناهانی که بوضوح اشتباه بودن تسلیم شدم
The types that seemed to make me feel so right
گناهانی که با وجود اونا احساس خورسندی می کردم
But some
things you may find can take over your life
ولی چیزایی تو زندگی پیدا می کنی که میتونه کل زندگیت رو احاطه کنه
Burnt all my bridges now I’ve
run out of places
پلای پشت سرم رو خراب کردم حالا دیگه راهی به جایی ندارم
And there’s nowhere left for me to run
و جایی برای فرار کردن ندارم
Been caught in
compromising situations
در موقعیتهای تابلویی گرفتار شدم
I should have learned
From all those times I
باید از اون زمانها درس مسگرفتم
Didn’t walk away
بی تفاوت نمیگزشتم
When I knew that it was best to go
که رفتن بهترین گزینست
Is it too late to
Show you the shape of my heart
یعنی واقعا دیر شده که شکل قلبم رو بهت نشون بدم
Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد
And it seems as through the
Writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست
Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی
But once your
Picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه
It’s what they call the rise & fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب
Now I know I’ve made
Mistakes, you think I don’t care
حالا میدونم که اشتباهاتی کردم و تو فکر می کنی  که اهمیتی نمیدم
But you don’t realize what this means to
Me
ولی نمیدونی که این چه معنی برای من داره
So let me have just one more chance
خب یه شانس دیگه به من بده
I’m not the man I used to
Be
من دیگه اون مردی که بودم نیستم
Sometimes in life you feel the fight is over
گاهی تو زندگی فکر می کنی که جنگ و دعواها دیگه تموم شد
And it seems as through the
writing’s on the wall
و فکر می کنی که آرامش خیلی تابلو هست
Superstar you’ve finally made it
بالاخره یه سوپراستار شدی
But once your
picture becomes tainted
ولی وقتی عکست لکه دار میشه
It’s what they call the rise & fall
چیزیه که اونا بهش میگن فراز و نشیب

Chris Rea – Nothing to fear Lyrics

I feel your heat in dusty whispers
قلبت رو در نجواهایی پر گرد و غبار احساس می کنم
The wind is cold around your moon
باد سردی اطراف اتاقت میوزه
It’s getting hard to keep our distance
نگه داشتن فاصله بین ما داره سخت تر و سخت تر میشه
I know your time is coming soon
میدونم که زمان تو هم داره فرا میرسه
Don’t point your dream on my horizon
رویا های خودت رو بر افقهای من نشانه نرو
Don’t take your rose too far from home
گل رزت رو از خونه دور نکن
Please don’t forget we’re not each other
خواهش می کنم فراموش نکن که من تو نیستم و تو من نیستی
Each soul has black thorns of his own
چون هر کدوم از روح های ما خارهای سیاه رنگ خودش رو داره
I see you dancing
رقصیدنت رو میبینم
Your song is clear
آهنگت واضحه
You’ve got to show me, got to show me
باید نشونم بدی، نشونم بدی
There’s nothing to fear
چیزی برای ترسیدن وجود نداره
Nothing to fear
چیزی برای ترسیدن وجو نداره
I have my loved ones you have yours
تو عشاق خودت رو داری من من هم عشاق خودم رو
So let us gaze upon the feast
پس بیا نگاهی به این ضیافت بندازیم
In God’s own name let’s eat together
به نام خداوند بیا باهم چیزی بخوریم
In God’s own name please come in peace
به نام خداوند بیا جنگ رو کنار بذاریم
See how our children play together
ببین که کودکانمون چطور با هم بازی می کنن
While you and me we stand alone
در حالی که من تو اینطور تنها افتادیم
I know we’ll never be each other
میدونم که من و تو هرگز اونی که بودیم نخواهیم بود
If I leave you leave me alone
اگه تنهات بذارم، خودمم تنها می مونم
I see you dancing
رقصیدنت رو میبینم
Your song is clear
آهنگت واضحه
You’ve got to show me, got to show me
باید نشونم بدی، نشونم بدی
There’s nothing to fear
چیزی برای ترسیدن وجود نداره
Nothing to fear
چیزی برای ترسیدن وجو نداره

CHRIS REA – Winter Song LYRICS

It’s a cold, cold feeling
این یه احساس سرد سرد
On a real lazy wind
تو این باد ملایم
That blows all the way through you
که به تو میوزه
And the autumn begins
و پاییز شروع میشه
How it cuts like a saber
چطور چون شمشیر می بره
How it chills to the bone
چطور تا استخونت رو از سرما میسوزونه
You’ve got cold feet and fingers
انگشتها و پاهات یخ زدن
And you’re thinking of home
و تو به (برگشتن به) خونه فکر می کنی
If I put my arms around you
کاش دستام رو دورت حلقه کنم
Take you in from the storm
و تورو از طوفان در امان بدارم
From your autumn through winter
و از پاییزت تو زمستون
Darling I’ll keep you warm
عزیزم تورو گرم نگه میدارم
My overcoat’s empty
اور کوتم خالیه
Deep, wide and long
عمیق، پهن و بلند
I got room for you darling
برات توش جا دارم عزیزم
Till your winter, till your winter has gone
تو اینکه زمستونت، تا اینکه زمستونت سپری بشه

Chris Rea – Looking for the summer Lyrics

Look deep into the April face
خوب به چهره ماه  آپریل نگاه کن
A change is clearly taking place
تغییری عظیم در حال انجامه
Looking for the summer
منتظر تابستانیم
The eyes take on a certain gaze
چشمها خیرگی مشخصی دارن
And leave behind the springtime days
و خیره به روزهای پاییزی شدن
Go looking for the summer
منتظر تابستانیم
This ain’t no game of kiss and tell
این که قضیه “اگه به مامان نگفتم” نیست
The implications how you KNEW so well
استنباطهایی که خوب میدونستی
Go looking for the summer
منتظر تابستانیم
The time has come and they must go
وقتش رسیده که اونا برن
To play the passion out that haunts you so
بازی با هوای نفس که تو را هم شکار می کنه
Looking for the summer
منتظر تابستانیم
Remember love how it was the same
عشق من یادت بیاد که چطور مثل اون موقع بود
We scratched and hurt each other’s growing pains
که چطور بر دردها و مشکلاتمون خنج میکشیدیم
We were looking for the summer
ما منتظر تابستان بودیم
And still I stand this very day
و امروز هم دقیقا اینجا ایستادم
With a burning wish to fly away
با آرزوهای سوخته ای که میخوام به باد بسپارم
I’m still looking, looking for the summer
ولی باز منتظرم، منتظر تابستان

Chris Rea – And you my love

I do not sleep tonight
امشب خوابم نمیبره
I may not ever
شاید هرگز خوابم نبره
The sins of the past have come
گناهان گذاشتم باز برگشن پیشم
See how they sit down together
ببین که چطور کنار هم ردیف شدن
Outside my window
بیرون پنجره اتاقم
Outside my door
بیرون در
And I know the reason
و دلیلشو میدونم
what they’ve all come
here for
You my love
چطور همشون اینجا بخاطر تو اومدن عزیزم
My sweet, sweet love
عشق شیرین، شیرینم
Are what it’s all because of
و اینه دلیلشون
I know you do me no harm
میدونم که به من آسیبی نمیرسونی
But your innocence haunts me
ولی همین بیگناهیت منو شکار می کنه
The most fatal of charms
این طلسم کشنده تو
Oh I must have done some wrong
آه، باید اشتباهات زیادی انجام داده باشم
On a dark and distant day
در اون روزهای دور وتاریک
For I know full and well tonight
که همشونو امب بخوبی به خاطر دادم
This is how that I must pay
اینجوری باید تاوانشونو پس بدم
And you my love
و تو عشق من
My sweet, sweet love
عشق شیرین، شیرینم
Are what it’s all because of
You my love
همشون بخاطر تو هستش
My sweet, sweet love
عشق شیرین، شیرینم
Are what it’s all because of
همشون بخاطر تو هستش

Cheryl Cole – Parachute lyrics

I don’t tell anyone about the way you hold my hand
به هیچکس نمیگم که چطور دستم رو می گرفتی
I don’t tell anyone about the things that we have planned
به هیچکس نمیگم که چه نقشه هایی که نکشید هبودیم
I won’t tell anybody
به هیچکس نمیگم
Won’t tell anybody
به هیچکس نمیگم
They want to push me down
اونا میخوان حسادت کنن
They want to see you fall (down)
اونا میخوان سقوطت رو ببینن
Won’t tell anybody how you turn my world around
به هیچکس نمیگم که چطور دنیای منو تغییر دادی
I won’t tell anyone how your voice is my favorite sound
به هیچکس نمیگم که صدای تو آهنگ مورد علاقه منه
Won’t tell anybody
به هیچکس نمیگم
Won’t tell anybody
به هیچکس نمیگم
They want to see us fall
اونا میخوان سقوط مارو ببینن
They want to see us fall (down)
اونا میخوان سقوط مارو ببینن
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری
Don’t believe the things you tell yourself so late night and
چیزایی که نمیشه شب به خودت دروغ گقتی رو باوور نکن
You are your own worst enemy
تو بدترین دشمن خودتی
You’ll never win the fight
تو هیچوقت این جنگ رو نمیبری
Just hold on to me
پس به من محکم بچسب
I’ll hold on to you
منم به تو میچسبم
It’s you and me up against the world
من و تو در برابر کل دنیا می ایستیم
It’s you and me
من و تو
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم اگه بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم اگه بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I’ll fall into you
بر تو سقوط می کنم
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I won’t fall out of,
I won’t fall out of love
من از عشق سقوط نمی کنم
I’ll fall into you
بر تو سقوط می کنم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
Baby, if I’ve got you
عزیزم کاش بهت برسم
I don’t need a parachute
به چتر نجات نیازی ندارم
You’re gonna catch me
تو منو میگیری
You’re gonna catch if I fall
Down, down, down
اگه سقوط کنم تو منو میگیری

Cheryl Cole – Fight For This Love Lyrics

 Too much of anything can make you sick
هرچیزی زیادیش اذیتت می کنه Even the good can be a curse curse
حتی خوبی هم ممکنه زیادیش تبدیل به بلا و مصیبت بشه Makes it hard to know which road to go down
و مسیر درست رو انتخاب کردن برای آدم سخت میشه Knowing too much can get your hurt
زیاد دونستن ممکنه تورو اذیت کنه Is it better is it worst
بهتره؟ بدتره Are we sitting in reverse
آیا پشت به هم نشستیم Its just like we´re going backwards
انگار داریم بر می گردیم I know where I want this to go
میدونم که میخوام این قضیه به کجا برسه We´re driving fast but lets go slow
داریم خیلی تند میریم بیا یواشش کنیم what idont wanna do is crash no
میخوام تصادف نکنیم
Just know you´re not in this thing alone
فقط بدون که تو این قضیه تنها نیستی There´s always a place in me that you can call home
همیشه جایی در (آغوش) من وجود داره که میتونی اسمشو خونه بذاری Whenever you feel like we´re growing apart
هرجا که داری احساس می کنی داریم از هم جدا میشیم Let´s just go back back back back back to the start
بیا برگردیمو از ابتدا شروع کنیم
Anything that´s worth having
خب هرچیز که ارزش داشتنش وجود داشته باشه Is sure enough worth fighting for
پس ارزش جنگیدن براش هست Quitting out of the question When it gets tough gotta fight some more
و وقتی که ادامه مبارزه برای آدم سخت میشه، بی چون و چرا بجنگ We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم Its worth having its worth fighting for (Oh)
چون ارزش جنگیدن رو داره
Now everyday aint gon´ be no picnic
خب دیگه این روزا مثل پیکنیک رفتن نمی مونه Love aint no walk in the park
عشق هم مثل قدم زدن تو پارک نیست All you can do is make the best of it now
تمام کاری که از دستت بر میاد اینه که به بهترین روش انجامش بدی Can´t be afraid of the dark
نمیتونیم (نباید) از تاریکی بترسیم
Just know you´re not in this thing alone
فقط بدون که تو این قضیه تنها نیستی There´s always a place in me that you can call home
همیشه جایی در (آغوش) من وجود داره که میتونی اسمشو خونه بذاری Whenever you feel like we´re growing apart
هرجا که داری احساس می کنی داریم از هم جدا میشیم Let´s just go back back back back back to the start
بیا برگردیمو از ابتدا شروع کنیم
Just know you´re not in this thing alone
فقط بدون که تو این قضیه تنها نیستی There´s always a place in me that you can call home
همیشه جایی در (آغوش) من وجود داره که میتونی اسمشو خونه بذاری Whenever you feel like we´re growing apart
هرجا که داری احساس می کنی داریم از هم جدا میشیم Let´s just go back back back back back to the start
بیا برگردیمو از ابتدا شروع کنیم
Anything that´s worth having
خب هرچیز که ارزش داشتنش وجود داشته باشه Is sure enough worth fighting for
پس ارزش جنگیدن براش هست Quitting out of the question When it gets tough gotta fight some more
و وقتی که ادامه مبارزه برای آدم سخت میشه، بی چون و چرا بجنگ We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم Its worth having its worth fighting for (Oh)
چون ارزش جنگیدن رو داره
I don´t know where we´re heading
نمیدونم سر به کجا گذاشتیم I´m willing and ready to go
ولی مایلم و آماده رفتن We can´t drive it so fast we just need to slow down
نمیتونیم سریع بریم و باید یواش بریم And just roll
و توش بچرخیم و بچرخیم
Just know you´re not in this thing alone
فقط بدون که تو این قضیه تنها نیستی There´s always a place in me that you can call home
همیشه جایی در (آغوش) من وجود داره که میتونی اسمشو خونه بذاری Whenever you feel like we´re growing apart
هرجا که داری احساس می کنی داریم از هم جدا میشیم Let´s just go back back back back back to the start
بیا برگردیمو از ابتدا شروع کنیم
Anything that´s worth having
خب هرچیز که ارزش داشتنش وجود داشته باشه Is sure enough worth fighting for
پس ارزش جنگیدن براش هست Quitting out of the question When it gets tough gotta fight some more
و وقتی که ادامه مبارزه برای آدم سخت میشه، بی چون و چرا بجنگ We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم Its worth having its worth fighting for (Oh)
چون ارزش جنگیدن رو داره
We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم We gotta fight fight fight fight fight for this love
باید برای این عشق بجنگیم Its worth having its worth fighting for (Oh)
چون ارزش جنگیدن رو داره