Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

متن و ترجمه فارسی آهنگ Metallica Junior Dad

Would you come to me

تو به طرفم میای ؟

If I was half drowning

اگه من در حال غرق شدن باشم

An arm above the last wave

دستی بالای آخرین موج

Would you come to me

تو به طرفم میای ؟

Would you pull me up

منو بالا میکشی ؟

Would the effort really hurt you

تلاشت (برای کمک) ممکنه بهت صدمه بزنه ؟

Is it unfair to ask you

درست نیست که ازت بپرسم

To help pull me up

که کمکم میکنی و منو بیرون میکشی ؟

The window broke the silence of the matches

پنجره سکوت کبریت ها رو شکست

The smoke effortlessly floating

دود همه جا پخش شد

Pull me up

منو بیرون بکش

Would you be my lord and savior

آیا ارباب و نجات دهنده ی من میشی ؟

Pull me up by my hair

منو با گرفتن موهام بیرون بکش

Now would you kiss me, on my lips

حالا میشه به لب هام بوسه بزنی ؟

Burning fever burning on my forehead

تب سوزان پیشونیم رو آتیش میزنه

The brain that once was listening now

مغزی که زمانی گوش میداد

Shoots out its tiresome message

پیام میده که خسته شده

Won’t you pull me up

منو بیرون نمیکشی ؟

Scalding, my dead father

داغ دیده ی پدرم که درگذشت هستم

Has the motor and he’s driving towards

موتور رو به سمت اون برون

An island of lost souls

(به) جزیره ی روح های گمشده

Sunny, a monkey then to monkey

آفتابی ، با میمون های زیاد

I will teach you meanness, fear and blindness

من به شما بخیل بودن ، ترس و کور بودن رو یاد میدم

No social redeeming kindness

بدون هیچ مهربانی برای ارتقا اجتماعی

Or – oh, state of grace

یا – اوه ، شهر رویایی (برتر)

Would you pull me up

منو بیرون میکشی

Would you drop the mental bullet

اتفاقات گذشته رو فراموش میکنی ؟

Would you pull me by the arm up

منو با گرفتن دستم بیرون میکشی ؟

Would you still kiss my lips

میشه هنوزم به لبم بوسه بزنی ؟

Hiccup, the dream is over

[سکسکه] ، خواب و خیال تموم شد

Get the coffee, turn the lights on

قهوه رو بردار ، چراغ رو روشن کن

Say hello to junior dad

به پدر جدید سلام کن

The greatest disappointment

بزرگترین نا امیدی

Age withered him and changed him

سن و سال او را پیر و شکسته کرده و تغییر داده

Into junior dad

به پدر جدید

Psychic savagery

متوحش و روانی

The greatest disappointment

بزرگترین نا امیدی

The greatest disappointment

بزرگترین نا امیدی

Age withered him and changed him

سن و سال او را پیر و شکسته کرده و تغییر داده

Into junior dad

به پدر جدید

متن و ترجمه فارسی آهنگ Metallica Unforgiven III

How could he know this new dawn’s light

چگونه او این نور اغازین صبح گاهی را میشناخت؟

Would change his life forever?

ایا زندگیش را برای همیشه عوض کرد؟

Set sail to sea but  pulled off course By the light of golden treasure

راهی دریا شد و شکسته و درمانده توسط  نور گنج طلایی به ساحل برگشت…

Was he the one causing pain With his careless dreaming?

ایا او تنها کسی هست که با رویای بی اهمیتش  درد و رنج میکشد؟

Been afraid

ترسیده…

Always afraid Of the things he’s feeling

همیشه از انچه که احساس میکرده میترسیده است…

He could just be gone

او میتوانست رفته باشد…

He would just sail on  He would just sail on

او میتوانست  به سفر دریایی رفته باشد…

How can I be lost?  If I’ve got nowhere to go?

چگونه میتوانم گم و ناپدید شوم اگر جایی برای رفتن نداشته باشم؟

Searched the seas of gold

دریاهای طلا را جستجو کردم…

How come it’s got so cold?

چگونه ممکن است که اینقدر سرد و بیروح باشد؟

How can I be lost In remembrance I relive

چگونه میتوانم گم شوم درحالی که در یاد یاداوری زندگی دوباره هستم…

How can I blame you When it’s me I can’t forgive?

چگونه میتوانم تو را مقصر بدانم زمانی که این من هستم که نمیتوانم خود را ببخشم؟

These days drift on inside a fog

این روزها به سمت یک مه غلیظ(ابهام و تیرگی) میرود…

It’s thick and suffocating

غلیظ,ابری و خفه کننده است…

This seeking life outside it’s hell

این زندگی خواستنی در بیرون جهنمی بیش نیست…

Inside intoxicating

در درون مست کننده است…

He’s run aground Like his life

او به گل میشیند همانند زندگیش…

Water’s much too shallow Slipping fast

عمق اب بسیار کم است…به سرعت در سراشیبی در حرکت است…

Down with the ship

با کشتی به سمت پایین میرود(غرق شدن)

Fading in the shadows now

کم کم به سایه ها  تبدیل میشود…

A castaway

یک بازمانده از کشتی غرق شده…

They’ve

All gone Away

همه ی انها مرده اند…

They’ve gone away

همه ی انها مرده اند…

How can I be lost?  If I’ve got nowhere to go?

چگونه میتوانم گم و ناپدید شوم اگر جایی برای رفتن نداشته باشم؟

Searched the seas of gol

دریاهای طلا را جستجو کردم…

How come it’s got so cold?

چگونه ممکن است که اینقدر سرد و بیروح باشد؟

How can I be lost In remembrance I relive

چگونه میتوانم گم شوم درحالی که در یاد یاداوری زندگی دوباره هستم…

How can I blame you When it’s me I can’t forgive?

چگونه میتوانم تو را مقصر بدانم زمانی که این من هستم که نمیتوانم خود را ببخشم؟

Forgive me

مرا ببخش…

Forgive me not

مرا نبخش…

Forgive me

مرا ببخش…

Forgive me not

مرا نبخش…

Forgive me

مرا ببخش…

Forgive me not

مرا نبخش…

Forgive me

مرا ببخش…

Forgive me, why can’t

I forgive me?

مرا ببخش…چرا نمیتوانم خود را ببخشم؟

Set sail to sea but

pulled off course

By the light of golden treasure

راهی دریا شد و شکسته و درمانده توسط  نور گنج طلایی به ساحل برگشت…

How could he know this new dawn’s light Would change his

life forever How can I be lost? If I’ve got nowhere to go?

چگونه میتوانم گم و ناپدید شوم اگر جایی برای رفتن نداشته باشم؟

Searched the seas of gold

دریاهای طلا را جستجو کردم…

How come it’s got so cold?

چگونه ممکن است که اینقدر سرد و بیروح باشد؟

How can I be lost In remembrance I relive

چگونه میتوانم گم شوم درحالی که در یاد یاداوری زندگی دوباره هستم…

How can I blame you When it’s me I can’t forgive?

چگونه میتوانم تو را مقصر بدانم زمانی که این من هستم که نمیتوانم خود را ببخشم

متن و ترجمه اهنگ Metallica My Friend of Misery

You just stood there screaming

تو فقط اینجا واسادی و داری فریاد میکشی

Fearing no one was listening to you

میترسی که هیچ کسی صدات رو نشنیده باشه

They say the empty can rattles the most

اونا میگن که داری زحمت بیخود میکشی

The sound of your own voice must soothe you

صدای درونت هست که باید بهت تسکین بده

Hearing only what you want to hear

چیزی رو میشنوی که میخوای بشنوی

And knowing only what you’ve heard

و چیزی رو میشنوی که میخوای بشنوی

You, you’re smothered in tragedy

تو د اری توی این اتقاق ها خفه میشی

And you’re out to save the world

و وقتی خارج میشی که بخوای این کلمات رو نجات بدی

Misery

بدبختی

You insist that the weight of the world

تو خیلی دنیا رو جدی گرفتی

Should be on your shoulder

و تموم سختی هاشو رو شونت داری تحمل میکنی

Misery

بدبختی

There’s much more to life than what you see

اینجا وقت بیشتری برای زندگی کردن هست وقتی میبینی ….

My friend of misery

دوست من بدبخت شده

You still stood there screaming

تو هنوزم اینجا واساده ای و جیغ میکشی

No one caring about these words you tell

هیج کس ب جیزایی که داری میگی اهمیت نمیده

My friend, before your voice is gone

دوست من ، قیل از اینکه دیگه صدات در نیاد (بمیری)

One man’s fun is another’s hell

یه ادم توی اون دنیا سرگرم میشه

These times are sent to try men’s souls

این زمان میره تا معنی روح رو بفهمیم

But something’s wrong with all you see

اما بعضی جیز ها با جیزی که میبینی جور در نمیاد

You, you’ll take it on all yourself

تو ، تو همه اینو به عهده میگیری

Remember, misery loves company

یادت نره ، بیچاره عاشق اینه

Misery

بدبختی

You insist that the weight of the world

تو خیلی دنیا رو جدی گرفتی

Should be on your shoulder

و تموم سختی هاشو رو شونت داری تحمل میکنی

Misery

بدبختی

There’s much more to life than what you see

اینجا وقت بیشتری برای زندگی کردن هست وقتی میبینی ….

My friend of misery

دوست من بدبخت شده

You just stood there screaming

تو فقط اینجا واساده ای و جیغ میکشی

My friend of misery

دوست بدبخت من

متن و ترجمه اهنگ Metallica Frantic

ترجمه از زهــــــــرا انورپور

  ————————————————

If I could have my wasted days back,

کاش می تونستم روزای تلف شده زندگیم رو برگردونم

Would I use them to get back on track?

میتونم ایندفعه با کمک اونا راه درست رو برم؟

Stop to warm at karmas burning,

و از بار گناهام(که آتش جهنمم رو بیشتر می کنه) کم کنم

Or Look ahead, but keep on turning.

یا به جلو نگاه کنم و به گناهام ادامه بدم

Do I have the strength

یعنی قدرتش رو دارم

To know how I’ll go?

که بدونم چطور این راهو طی کنم؟

Can I find it inside to deal with what I shouldn’t know?

آیا میتونم چیزی رو که نباید می دونستم رو در خودم پیدا کنم؟

could I have my wasted days back,

می تونم روزای تلف شده زندگیم رو برگردونم

Would I use them to get back on track?

میتونم ایندفعه با کمک اونا راه درستو برم؟

You live it or you lie it!

تو خودت زندش کن یا بکشش

You live it or you lie it!

تو خودت زندش کن یا بکشش

My lifestyle determines my deathstyle!

مدل زندگی کردنم اون رو به مرگ منتهی می کنه

My lifestyle determines my deathstyle!

مدل زندگی کردنم اون رو به مرگ منتهی می کنه

Keep searching

دنبالش بگرد

Keep on searching

دنبالش بگرد

This search goes on

این جست و جو ادامه داره

This search goes on

این جست و جو ادامه داره

Keep searching

دنبالش بگرد

Keep on searching

دنبالش بگرد

This search goes on

این جست و جو ادامه داره

This search goes on

این جست و جو ادامه داره

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

I’ve worn out always being afraid

An endless stream of fear that i’ve made

از ترسیدن از این طوفان وحشت و دلهره بی پایان

 که برای خودم درست کردم خسته شدم

Treading water full of worry

روی آبی پر از تردید قدم میگذارم

This frantic tick tick talk of hurry

روی این ثانیه های تردید

Do I have the strength

یعنی قدرتش رو دارم

To know how I’ll go?

که بدونم چطور این راهو طی کنم؟

Can I find it inside to deal with what I shouldn’t know?

آیا میتونم چیزی رو که نباید می دونستم رو در خودم پیدا کنم

I’ve worn out always being afraidb An endless stream of fear that i’ve made

از ترسیدن از این طوفان وحشت و دلهره بی پایان که برای خودم درست کردم خسته شدم

You live it or you lie it!

تو خودت زندش کن یا بکشش

You live it or you lie it!

تو خودت زندش کن یا بکشش

My lifestyle determines my deathstyle!

مدل زندگی کردنم اون رو به مرگ منتهی می کنه

My lifestyle determines my deathstyle!

مدل زندگی کردنم اون رو به مرگ منتهی می کنه

Keep searching

دنبالش بگرد

Keep on searching

دنبالش بگرد

This search goes on

این جست و جو ادامه داره

This search goes on

این جست و جو ادامه داره

Keep searching

دنبالش بگرد

Keep on searching

دنبالش بگرد

This search goes on

این جست و جو ادامه داره

on and on!

بارها و بارها

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

Do I have the strength

یعنی قدرتش رو دارم

To know how I’ll go?

که بدونم چطور این راهو طی کنم؟

Can I find it inside to deal with what I shouldn’t know?

آیا میتونم چیزی رو که نباید می دونستم رو در خودم پیدا کنم

Do I have the strength

یعنی قدرتش رو دارم

To know how I’ll go?

که بدونم چطور این راهو طی کنم؟

Can I find it inside to deal with what I shouldn’t know?

آیا میتونم چیزی رو که نباید می دونستم رو در خودم پیدا کنم

My lifestyle determines my deathstyle!

مدل زندگی کردنم اون رو به مرگ منتهی می کنه

a rising tide (Life is Pain) that pushes to the other side!

موج بلند دیگری(زندگی درد است )به خروش در می آید

My lifestyle determines my deathstyle!

شیوه زندگی کردنم اون رو به مرگ منتهی می کنه

a rising tide (Its All The Same) that pushes to the other side!

موج بلند دیگری(زندگی درد است )به خروش در می آید

Keep searching

دنبالش بگرد

Keep on searching

دنبالش بگرد

This search goes on

این جست و جو ادامه داره

This search goes on

این جست و جو ادامه داره

Keep searching

دنبالش بگرد

Keep on searching

دنبالش بگرد

This search goes on

این جست و جو ادامه داره

on and on!

بارها و بارها

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم

Frantic tick tick tick tick tick tock

هذیان “تبدیل به گذر زمان” تیک تاک

یعنی ثانیه ها را در خواب و غفلت می گذرانیم