Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

James Blunt - No Bravery

بلانت هنگامی که در کوزوو( Kosovo ) مشغول خدمت در ارتش برای برقراری صلح در پیریشتینا (Pristina در پی یکی از خونین ترین جنگ های داخلی آن دهه) بوده آن را نوشته است. او گیتارش را محکم به کنار تانکش بسته بود و در لحظه های آرام تر شب به آهنگسازی و ترانه سرایی مشغول می شد.

 

There are children standing here
بچه ها اینجا ایستاده اند

Arms outstretched into the sky
دستهایشان را رو به آسمان باز کرده اند

Tears drying on their face
اشک بر روی صورتشان خشک شده است

He has been here
چرا که او اینجا بوده است

Brothers lie in shallow graves
برادرهایشان در قبرهای عمیق خوابیده اند

Fathers lost without a trace
پدر هایشان بدون وجود هیچ ردپایی گم شده اند

A nation blind to their disgrace
یک دنیا چشمهایش را بر فلاکتشان بسته است

Since he's been here
از وقتی که او اینجا بوده است

And I see no bravery
و من هیچ شجاعتی نمی بینم

No bravery in your eyes anymore
هیچ شجاعتی در چشمانت نمی بینم

Only sadness
تنها غم مانده است

Houses burnt beyond repair
خانه ها قبل از مرمت شدن در آتش می سوزند

The smell of death is in the air
بوی مرگ در هوا پیچیده است

A woman weeping in despair says
یک زن در حالی که اشک می ریزد می گوید

He has been here
که او اینجا بوده است

Tracer lighting up the sky
گلوله منور آسمان را روشن کرده است

It's another families' turn to die
نوبت مرگ یک خانواده دیگر رسیده است

A child afraid to even cry out says
یک کودک که حتی جرئت گریه کردن ندارد می گوید

He has been here
که او اینجا بوده است

And I see no bravery
و من هیچ شجاعتی نمی بینم

No bravery in your eyes anymore
هیچ شجاعتی در چشمانت نمی بینم

Only sadness
تنها غم مانده است

There are children standing here
بچه ها اینجا ایستاده اند

Arms outstretched into the sky
دستهایشان را رو به آسمان باز کرده اند

But no one asks the question why
اما هیچ کس نمی پرسد چرا

He has been here
او اینجا بوده است

Old men kneel to accept their fate
پیرمردها زانو زده اند و سرنوشتشان را پذیرفته اند

Wives and daughters cut and raped
زنان و دخترانشان زخم خورده اند و تجاوز شده اند

A generation drenched in hate
و نسلی از نفرت به وجود آمده است

Says, he has been here
که می گوید او اینجا بوده است

And I see no bravery
و من هیچ شجاعتی نمی بینم

No bravery in your eyes anymore
هیچ شجاعتی در چشمانت نمی بینم

Only sadness
تنها غم مانده است

BRYAN ADAMS – Star LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – برایان ادمز
 
 
 
What cha wanna be – when you grow up
میخوای وقتی بزرگ شدی چیکاره بشی
What cha gonna do – when your time is up
وقتی زمانی دیگه برات باقی نمونده میخوای چیکار کنی
What cha gonna say – when things go wrong
چی میخوای بگی وقتی همه چیز اشتباه پیش رفت
What cha wanna do – when you’re on your own
چیکار میخوای بکنی وقتی تنهای تنها شدی
 
 
There’s a road – long and winding
راهی وجود داره، پیچ در پیچ
The lights are blindin’ – but it gets there
نورها خیره کننده هستن ولی به اونجا میرسه
Don’t give up – don’t look back
دست از تلاش بر ندار، به پشتت نگاه نکن
There’s a silver linin’ – it’s out there somewhere
پوششی نقره ای وجود داره یه جایی اون بیرون
Everybody wants an answer – everybody needs a friend
همه دنبال یک جوابن، همه به یک دوست نیاز دارن
We all need a shinin’ star on which we can depend
هم هما به ستاره ای درخشان نیاز داریم که وابستش بشیم
N’ so tonight we’re gonna wish upon a star
و امشب میخوایم به اون ستاره دعا کنیم
We never wished upon before – (to find what you’re
قبلا این کارو نکردیم، برای پیدا کردن خودت
looking for)
بگرد
There’ll be times – in your life
در زندگیت زمانهایی هست
Ya when you’ be dancin’ n’ sh** – but you ain’t gettin it
وقتی داری میرقصی و هرچی، ولی بهش نمیرسی
But don’t get disillusioned – no, don’t expect too much
ولی سرخوردهد نشو، نه، انتظار زیادی نداشته باش
Cuz if what you have is all you can get – just keep on
چون اگه چیزی که داری تمام چیزی هست که میتونی بدست بیاری فقط ادامه بده
tryin’ – it just ain’t happened yet
سعی میکنی، هنوز اتفاق نیفتاره
Everybody wants ta be winner – everybody has a dream
همه میخوان برنده باشن، همه آرزویی در سر دارن
We all need a shinin’ star when things ain’t what they seem
هم هما به ستاره ای درخسان (برای دعا کردن) نیاز داریم وقتی چیزهای اونجوری که به نظر میان نیسن
N’ so tonight we’re gonna wish upon a star
و امشب میخوایم به اون ستاره دعا کنیم
We never wished upon before – (to find what you’re
قبلا این کارو نکردیم، برای پیدا کردن خودت
headed for)
و برای چیزی که داری به سمت میری
 
 
Everybody wants some kindness – everybody needs a break
هم دنبال مهربانی هستن، همه به استراحت نیاز دارن
We all need a shinin’ star when things get hard to take
وقتی تحمل چیزی برای ما سخت میشه، همه ما به ستاره ای درخشان نیاز داریم
N’ so tonight we’re gonna wish upon a star
و امشب میخوایم به اون ستاره دعا کنیم
We never wished upon before
قبلا این کارو نکردیم

Bryan Adams – I Will Always Return Lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – برایان ادمز
 
 
 
I hear the wind call your name
میشنوم که باد اسم تورو صدا میزنه
It calls me back home again
منو باز به سمت خونه صدا میزنه
It sparks up the fire – a flame that still burns
آتش رو فرا میخونه – شعله ای که هنوز در حال سوختنه
Oh it’s to you I’ll always return
آه، اون تویی که همیشه به سمتش بر میگردم
I still feel your breath on my skin
هنوز گرمای نفسهاتو روی پوستم احساس می کنم
I hear your voice deep within
هنوز صدای تورو در اعماق وجودم میشنوم
The sound of my lover – a feeling so strong
صدای عشقم رو – و این حس قوی هست
It’s to you – I’ll always belong
این تو هستی که همیشه بهش تعلق دارم
Now I know it’s true
حالا میدونم که این حقیقت داره
My every road leads to you
که تمام راه هایی (که میخوام توشون پا بذارم) به تو ختم میشن
And in the hour of darkness darlin’
و عزیزم در ساعات تاریکی شب
Your light gets me through
و نور راهنمای تو منو به سمتت راهنمایی می کنه
Wanna swim in your river – be warmed by your sun
میخوام در رودخانه تو شنا کنم، و با پوستت گرم بشم
Bathe in your waters – cos you are the one
در آب تو حمام کنم – چون تو در زندگی من تکی
I can’t stand the distance – I can’t dream alone
دیگه نمیتونم این فاصلرو تحمل کنم – نمیتونم تنهایی به رویا برم
I can’t wait to see you – Ya I’m on my way home
دیگه نمیتونم برای دیدنت صبر کنم – هی تو دارم میام به خونه
I hear the wind call your name
میشنوم که باد اسم تورو صدا میزنه
It calls me back home again
منو باز به سمت خونه صدا میزنه
It sparks up the fire – a flame that still burns
آتش رو فرا میخونه – شعله ای که هنوز در حال سوختنه
Oh it’s to you I’ll always return
آه، اون تویی که همیشه به سمتش بر میگردم

BRYAN ADAMS – Thought I’d Died And Gone To Heaven LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – برایان ادمز
 
Love is forever – as I lie awake
عشق همیشگیه وقتی که بیدار میشم
Beside you
در کنار تو
I believed – there’s no heaven
باور داشتم، بهشتی وجود نداره
No hideaway – for the lonely
نه راه غیبی، برای تنهایی
But I was wrong – crazy
ولی اشتباه میکردم، دیوونه بودم
It’s gotta be strong
باید قوی باشه
It’s gotta be right
باید راست باشه
Only wanted to stay a while
فقط میخواستم یک ککم بمونم
Only wanted to play a while
فقط میخواستم یک کم بازی کنم
Then you taught me to fly like a bird
بعدش بود که به من یاد دادی مثل یه پرنده پرواز کنم
Baby – thought I’d died and gone to heaven
عزیزم، فکر می کردم مردم و رفتم به بهشت
Such a night I never had before
مثل اون شب رو هرگز نداشتم
Thought I’d died and gone to heaven
فکر می کردم مردم و رفتم به بهشت
Cause what I got there ain’t no cure for
چون چیزی که(عشق)  من اونجا بهش مبتلا شدم در مانی نداره
Ooo it’s so easy
آه، آسونه
What you do to me all night angel
کاری که تو کُل شب با من کردی
I never loved – I swear to God
هرگز دوست نداشتم، بخدا قسم
Never needed no one, ’til you came along
به هیشکی میاز نداشتم، تا اینکه تو اومدی
Here I come baby
من اومدم عزیزم
It’s gotta be strong
باید قوی باشه
It’s gotta be right
باید راست باشه
Only wanted to stay a while
فقط میخواستم یک ککم بمونم
Only wanted to play a while
فقط میخواستم یک کم بازی کنم
Then you taught me to fly like a bird
بعدش بود که به من یاد دادی مثل یه پرنده پرواز کنم
Baby – thought I’d died and gone to heaven
عزیزم، فکر می کردم مردم و رفتم به بهشت
Such a night I never had before
مثل اون شب رو هرگز نداشتم
Thought I’d died and gone to heaven
فکر می کردم مردم و رفتم به بهشت
Cause what I got there ain’t no cure for
چون چیزی که(عشق)  من اونجا بهش مبتلا شدم در مانی نداره
I feel fast asleep – I feel drunk
احساس می کنم زود به خواب میرم، حس می کنم مستم
I dream the sweetest dreams
بهترین رویاهارو دیدم
Never wanna wake up
نمیخوام هرگز بیدار بشم
Never thought it could be this way
هرگز فکر نمی کردم که اینجوری باشه
No doubt about it – can’t live without it
شکی در اون نیست که نمیتونم بدون اون سَر کنم
Never thought it could be this good
هرگز فکر نمیکردم اینقدر خوب باشه
You made love to me – the way it oughta be
تو با من عشق بازی کردی، همونطور که باید میکردی

Abba – Mamma Mia

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
 
I`ve been cheated by you since I don`t know when
تو سر من کلاه گذاشتی و لی نمیدونم از کی!
So I made up my mind, it must come to an end
خب، منم تصمیمم رو گرفتم، باید تمومش کنیم
Look at me now, will I ever learn?
یه نگاه به من بنداز، فکر می کنی هیچوقت یاد بیرم؟
I don`t know how but I suddenly lose control
نمیدونم چطور ولی یک دفعه کنترلم رو از دست میدم
There`s a fire within my soul
آتشی در روح من روشن شده
Just one look and I can hear a bell ring
فقط یک نگاه، بعدش صدای زنگ رو بشنو
One more look and I forget everything, o-o-o-oh
یه نگاه دیگه و من همه چیز رو فراموش می کنم
Mamma mia, here I go again
باز می خونم، ماما میا
My my, how can I resist you?
چطور میتونم در برابر تو مقاومت کنم!
Mamma mia, does it show again?
ماما میا، یعنی باز ظهور می کنه
My my, just how much I`ve missed you
چقدر دلم برات تنگ شده
Yes, I`ve been brokenhearted
آره من یک دلشکسته هستم
Blue since the day we parted
عاشقم از روزی که از هم جدا شدیم
Why, why did I ever let you go?
چطور گذاشتم که بری؟
Mamma mia, now I really know,
ماما میا، حالا وقعا میدونم
My my, I could never let you go.
هیچوقت نتونستم از تو دل بکنم
I`ve been angry and sad about the things that you do
من عصبانی بودم و ناراحت از کارایی که می کردی
I can`t count all the times that I`ve told you we`re through
نمیتونم دفعاتی رو که با هم بودیم رو بشمارم!
And when you go, when you slam the door
و وقتی که رفتی، وقتی درو پشت سرت بستی
I think you know that you won`t be away too long
فکر می کنم که میدونی نمیتونی زیاد از من دور بمونی
You know that I`m not that strong.
میدونی که من طاقتش رو ندارم
Just one look and I can hear a bell ring
فقط یک نگاه، بعدش صدای زنگ رو بشنو
One more look and I forget everything, o-o-o-oh
یه نگاه دیگه و من همه چیز رو فراموش می کنم
Mamma mia, here I go again
باز می خونم، ماما میا
My my, how can I resist you?
چطور میتونم در برابر تو مقاومت کنم!
Mamma mia, does it show again?
ماما میا، یعنی باز ظهور می کنه
My my, just how much I`ve missed you
چقدر دلم برات تنگ شده
Yes, I`ve been brokenhearted
آره من یک دلشکسته هستم
Blue since the day we parted
عاشقم از روزی که از هم جدا شدیم
Why, why did I ever let you go?
چطور گذاشتم که بری؟
Mamma mia, even if I say
ماما میا، حتی اگه بگم
Bye bye, leave me now or never
خدا حافظ، یا الان ترکم کن، یا هیچ وقت ترکم نکن
Mamma mia, it`s a game we play
ماما میا این یه بازیه
Bye bye doesn`t mean forever
منظورم از خدا حافظ، برای همیشه نیست
Mamma mia, here I go again
باز می خونم، ماما میا
My my, how can I resist you?
چطور میتونم در برابر تو مقاومت کنم!
Mamma mia, does it show again?
ماما میا، یعنی باز ظهور می کنه
My my, just how much I`ve missed you
چقدر دلم برات تنگ شده
Yes, I`ve been brokenhearted
آره من یک دلشکسته هستم
Blue since the day we parted
عاشقم از روزی که از هم جدا شدیم
Why, why did I ever let you go?
چطور گذاشتم که بری؟
Mamma mia, now I really know,
ماما میا، حالا وقعا میدونم
My my, I could never let you go.
هیچوقت نتونستم از تو دل بکنم

ABBA – I Wonder (Departure) LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
This park and these houses, old streets I have walked
این پارک و این خونه ها، خیابونای کهنه ای که توشون قد ممیزنم
Everything dear, will it be here
همه چیز عزیزم، اینجا خواهند بود
One day when I am returning?
اون روزی که من بر میگردم
My friends will get married, have children and homes
دوستام ازدواج خواهند کرد، خونه و فرزند دار میشن
It sounds so nice, well-planned and wise
و این خیلی زیباست، برنامه ریزی درست شده و عقلانی
Never expecting surprises
هرگز منتظر سرپرایز نباش
I wonder, it’s frightening
در این عجبم،این چقدر ترسناکه
Leaving now, is that the right thing?
که حالا تَرک کنم
I wonder, it scares me
در این عجبم، که این منو میترسونه
But who the the hell am I if I don’t leave it
ولی من کی هستم اگه اگه تَرکِش نکنم
I’m not a coward
من ترسو نیستم
Oh no, I’ll be strong
آه نه، من قوی می مونم
One chance in a lifetime
تنها یک شانس در زندگی آدم به آدم روی میاره
Yes I will take it, it can’t go wrong
آره من اون (شانس) رو میگیرم، نمیتونه اشتباه باشه
My friends and my family, this dull little town
دوستانم و خانوادم، و این شهر کوچیک
Buses I’ve missed, boys that I’ve kissed
اتوبوسهایی که بهشون نرسیدم، و پسرایی که بوسیدمشون
Everything old and familiar
همه چیز برام کهنه و آشناست
I wonder, it’s frightening
در این عجبم، که این چقدر ترسناکه
Leaving now, is that the right thing?
حالا تَرک کنم، آیا این کار درستیه
I wonder, it scares me
در این عجبم که این منو میترسونه
But who the the hell am I if I don’t leave it
I wonder, it scares me
در این عجبم، که این منو میترسونه
But who the the hell am I if I don’t leave it
ولی من کی هستم اگه اگه تَرکِش نکنم
I’m not a coward
من ترسو نیستم
Oh no, I’ll be strong
آه نه، من قوی می مونم
One chance in a lifetime
تنها یک شانس در زندگی آدم به آدم روی میاره
Yes I will take it, it can’t go wrong
آره من اون (شانس) رو میگیرم، نمیتونه اشتباه باشه

CHRIS DE BURGH (originally by ABBA) – SOS LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – کریس دی برگ – اَبا
 
 
 
 
Where are those happy days, they seem so hard to find…
اون روزای خُش کجان؟ پیدا کردنشون سخت به نظر میاد
I tried to reach for you, but you have closed your mind
سعی کردم بهت برسم، ولی تو ذهنت رو (روی من) بستی
Whatever happened to our love
هر چی که سر عشق تو بیاد
I wish I understood
آرزو میکنم بفهمم
It used to be so nice, it used to be so good
قبلا خیلی مهربونتر بودم، خیلی (حس) خوبی بود
 
 
So when you’re near me, darling can’t you hear me
خب وقتی کنار من هستی، عزیزم نمیتونی صدای منو بشنوی
SOS
ک.م.ک
The love you gave me, nothing else can save me
عشقی که به من دادی، هیچ چیز دیگه (جز عشقت) نمیتونه منو نجات بده
SOS
ک.م.ک
When you’re gone
وقتی بری
How can I even try to go on
چطور میتونم دیگه سعی کنم (این زندگی رو) ادامه بدم
When you’re gone
وقتی بری
Though I try, how can I carry on?
فکر کنم (یه بارم) سعی کردم، چطور میتونم ادامه بدم
 
 
You seem so far away, though you are standing near
خیلی دور دیده میشی، فکر میکردم کنارم نشستی
You made me feel alive, but something died I fear
تو به من زندگی دادی، ولی میترسم چیزی مُرده باشه
I really tried to make it out
واقعا سعی ودمو کردم که همه چیز رو راست و ریست کنم
I wish I understood
کاش میفهمیدم
What happened to our love, it used to be so good
که چی سر عشقمون اومدف خیلی خود بود
 
So when you’re near me, darling can’t you hear me
خب وقتی کنار من هستی، عزیزم نمیتونی صدای منو بشنوی
SOS
ک.م.ک
The love you gave me, nothing else can save me
عشقی که به من دادی، هیچ چیز دیگه (جز عشقت) نمیتونه منو نجات بده
SOS
ک.م.ک
When you’re gone
وقتی بری
How can I even try to go on
چطور میتونم دیگه سعی کنم (این زندگی رو) ادامه بدم
When you’re gone
وقتی بری
Though I try, how can I carry on?
فکر کنم (یه بارم) سعی کردم، چطور میتونم ادامه بدم
 
 
 
So when you’re near me, darling can’t you hear me
خب وقتی کنار من هستی، عزیزم نمیتونی صدای منو بشنوی
SOS
ک.م.ک
The love you gave me, nothing else can save me
عشقی که به من دادی، هیچ چیز دیگه (جز عشقت) نمیتونه منو نجات بده
SOS
ک.م.ک
When you’re gone
وقتی بری
How can I even try to go on
چطور میتونم دیگه سعی کنم (این زندگی رو) ادامه بدم
When you’re gone
وقتی بری
Though I try, how can I carry on?
فکر کنم (یه بارم) سعی کردم، چطور میتونم ادامه بدم
 
Where are those happy days, they seem so hard to find…
اون روزای خُش کجان؟ پیدا کردنشون سخت به نظر میاد

ABBA – Dancing Queen LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
You can dance, you can jive, having the time of your life
میتونی برقصی، میتونی قر بدی، زندگیتو بکنی
See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen
اون دخترو ببین، اون صحنه رو نگاه کن، از اون ملکه رقصنده لذت ببر
Friday night and the lights are low
جمعه شبه و همه جا گرگ و میش
Looking out for the place to go
دنبال جایی برای رفتن هستی
Where they play the right music, getting in the swing
جایی که آهنگ درستی رو اجرا می کنن،
You come in to look for a king
اومدی و به دنبال کودکی بودی
Anybody could be that guy
هرکی میتونست اون بچه باشه
Night is young and the music’s high
تازه شب شده و صدای آهنگ بلند
With a bit of rock music, everything is fine
با یک کم موسیقی راک همه چیز خوبه
You’re in the mood for a dance
تو تو حس رقصی
And when you get the chance…
و وقتی شانس بیاری
You are the Dancing Queen, young and sweet, only seventeen
تو اون ملکه رقاصی، جوونو شیرین، تنها هفده سالته
Dancing Queen, feel the beat from the tambourine
ملکه رقاص، صدای دایره زندگی رو گوش کن
You can dance, you can jive, having the time of your life
میتونی برقصی، میتونی قر بدی، زندگیتو بکنی
See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen
اون دخترو ببین، اون صحنه رو نگاه کن، از اون ملکه رقصنده لذت ببر
You’re a teaser, you turn ‘em on
تو آزار ده ای، تو به حالشون میاری
Leave them burning and then you’re gone
میسوزونیشون و میزاری میری
Looking out for another, anyone will do
دنبال یکی دیگه میگردی، هر کی (برای تو میسوزه).
You’re in the mood for a dance
تو حس رقصی
And when you get the chance…
و وقتی سانس رقصیدن رو پیدا می کنی
You are the Dancing Queen, young and sweet, only seventeen
تو اون ملکه رقاصی، جوونو شیرین، تنها هفده سالته
Dancing Queen, feel the beat from the tambourine
ملکه رقاص، صدای دایره زندگی رو گوش کن
You can dance, you can jive, having the time of your life
میتونی برقصی، میتونی قر بدی، زندگیتو بکنی
See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen
اون دخترو ببین، اون صحنه رو نگاه کن، از اون ملکه رقصنده لذت ببر

ABBA – Take A Chance On Me LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
If you change your mind, I’m the first in line
اگه نظرت برگشت، من اولین نفر تو صف هستم
Honey I’m still free
عزیزم هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه بهم بده
If you need me, let me know, gonna be around
اگه بهم نیاز داشتی، به من بگو، میام پیشت
If you’ve got no place to go, if you’re feeling down
اگه جایی برای رفتن نداری، و اگه غمگینی
If you’re all alone when the pretty birds have flown
اگه تنهای تنهایی و پرنده های زیبا پر کشیدن و رفتن
Honey I’m still free
عزیزم من هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
Gonna do my very best and it ain’t no lie
هر کاری از دستم بر بیا دانجام میدم و این دروغ نیست
If you put me to the test, if you let me try
کاش منو امتحان کنی و بذاری سعیمو بکنم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
(That’s all I ask of you honey)
عزیزم این همه چیزیه که از تو میخوام
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
We can go dancing, we can go walking, as long as we’re together
میتونیم بریم برقصیم، قدم بزنیم تا زمانی که با همیم
Listen to some music, maybe just talking, get to know you better
به موسیقی گوش بدیم، شاید فقط حرف بزنیم، تا تورو بهتر بشناسم
‘Cos you know I’ve got
چون میدونی که
So much that I wanna do, when I dream I’m alone with you
چیزهای زیادی هست که میخوام انجام بدم، وقتی که تو رویاهام با تو تنهام
It’s magic
این جادوِ
You want me to leave it there, afraid of a love affair
از من میخوای که اینارو همونجا رها کنم، از عشق میترسی
But I think you know
That I can’t let go
ولی فکر کنم که میدونی که نمیتونم بی خیالش بشم
If you change your mind, I’m the first in line
اگه نظرت برگست، من اولین نفر تو صف هستم
Honey I’m still free
عزیزم هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه بهم بده
If you need me, let me know, gonna be around
اگه بهم نیاز داشتی، به من بگو، میام پیشت
If you’ve got no place to go, if you’re feeling down
اگه جایی برای رفتن نداری، و اگه غمگینی
If you’re all alone when the pretty birds have flown
اگه تنهای تنهایی و پرنده های زیبا پر کشیدن و رفتن
Honey I’m still free
عزیزم من هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
Gonna do my very best and it ain’t no lie
هر کاری از دستم بر بیا دانجام میدم و این دروغ نیست
If you put me to the test, if you let me try
کاش منو امتحان کنی و بذاری سعیمو بکنم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
(Come on, give me a break will you?)
زود باش، یک کم بهم فرصت بده، میدی؟
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
Oh you can take your time baby, I’m in no hurry, know I’m gonna get you
آه عزیزم عجله نکن، من که عجله ای ندارم، میدونی که میخوام به دستت بیارم
You don’t wanna hurt me, baby don’t worry, I ain’t gonna let you
نمیخوای منو آزار بدی، عزیزم نگران نباش، نمیذارم این کارو بکنی
Let me tell you now
بذار همین الان بهت بگم
My love is strong enough to last when things are rough
عشق من اینقدر قویه که در لحظه های سختی هم مقاومت می کنه
It’s magic
این جادوِ
You say that I waste my time but I can’t get you off my mind
میگی که دارم وقتم تلف می کنم ولی نمیتونم از فکرت در بیام
No I can’t let go
نه نمیتونم بیخیالت بشم
‘Cos I love you so
چون خیلی عاشقتم
If you change your mind, I’m the first in line
اگه نظرت برگست، من اولین نفر تو صف هستم
Honey I’m still free
عزیزم هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه بهم بده
If you need me, let me know, gonna be around
اگه بهم نیاز داشتی، به من بگو، میام پیشت
If you’ve got no place to go, if you’re feeling down
اگه جایی برای رفتن نداری، و اگه غمگینی
If you’re all alone when the pretty birds have flown
اگه تنهای تنهایی و پرنده های زیبا پر کشیدن و رفتن
Honey I’m still free
عزیزم من هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
Gonna do my very best, baby can’t you see
میخوام بهترین سعیمو بکنم، عزیزم نمیبینی
Gotta put me to the test, take a chance on me
منو امتحان می کنی، یه شانس به من بده
(Take a chance, take a chance, take a chance on me)
یه شانس، یه شانس، یه شانس دیگه به من بده
Ba ba ba ba baa, ba ba ba ba baa
Honey I’m still free
عزیزم هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده
Gonna do my very best, baby can’t you see
میخوام بهترین سعیمو بکنم، عزیزم نمیبینی
Gotta put me to the test, take a chance on me
منو امتحان می کنی، یه شانس به من بده
(Take a chance, take a chance, take a chance on me)
یه شانس، یه شانس، یه شانس دیگه به من بده
Ba ba ba ba baa, ba ba ba ba baa ba-ba
Honey I’m still free
عزیزم هنوز آزادم
Take a chance on me
یه شانس دیگه به من بده

ABBA – Super Trouper LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – اَبا
Super Trouper beams are gonna blind me
نور نورافشانها منو کور می کنه
But I won’t feel blue
Like I always do
ولی دیگه مثل قبلها احساس عاشقی ندارم
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
چون یه جایی تو جمعیت تو هستی
I was sick and tired of everything
من از همه چیز خسته شد هبودم
When I called you last night from Glasgow
وقتی از بندر گلاسگو بهت زنگ زدم
All I do is eat and sleep and sing
تمام کاری که می کنم خوردن و خوابیدن و خوندنه
Wishing every show was the last show
امیدوارم هر نمایشی آخرین نمایش باشه
Wishing every show was the last show
امیدوارم هر نمایشی آخرین نمایش باشه
So imagine I was glad to hear you’re coming
پس تصور کن که از شنیدن اومدنت خوشحال میشدم
(Glad to hear you’re coming)
از شنیدن اومدنت خوشحال میشدم
Suddenly I feel all right
و یکدفعه حالم خوب میشد
(And suddenly it’s gonna be)
و ناگهان
And it’s gonna be so different
و ناگهان همه چیز فرق می کنه
When I’m on the stage tonight
وقتی امشب رو سِن هستم
Tonight the
امشب
Super Trouper lights are gonna find me
نورافشانها منو پیدا می کنن
Shining like the sun
و مثل خورشید میدرخشن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Smiling, having fun
میخندن و خوش میگذرونن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Feeling like a number one
و احساس می کنن که اولن
Super Trouper beams are gonna blind me
نور نورافشانها منو کور می کنه
But I won’t feel blue
Like I always do
ولی دیگه مثل قبلها احساس عاشقی ندارم
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
چون یه جایی تو جمعیت تو هستی
Facing twenty thousand of your friends
با بیست هزار نفر از دوستات روبرو میشک
How can anyone be so lonely
چطور فردی میتونه تنها باشه
Part of a success that never ends
قسمتی از موفقیت که هرگز به پایان نمیرسه
Still I’m thinking about you only
و هنوز تنها به تو فکر می کنم
(Still I’m thinking about you only)
هنوز به تو فکر م یکنم
There are moments when I think I’m going crazy
زمانهایی هست که فکر می کنم دیوونه میشم
(Think I’m going crazy)
دارم دیونه میشم
But it’s gonna be alright
ولی عیبی نداره
(You’ll soon be changing everything)
تو به زودی همه چیز رو تغییر میدی
Everything will be so different
همه چیز متفاوت خواهد بود
When I’m on the stage tonight
وقتی که امشب روی سِن هستم
Tonight the
امشب
Super Trouper lights are gonna find me
نورافشانها منو پیدا می کنن
Shining like the sun
و مثل خورشید میدرخشن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Smiling, having fun
میخندن و خوش میگذرونن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Feeling like a number one
و احساس می کنن که اولن
Tonight the
امشب
Super Trouper beams are gonna blind me
نور نورافشانها منو کور می کنه
But I won’t feel blue
Like I always do
ولی دیگه مثل قبلها احساس عاشقی ندارم
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
چون یه جایی تو جمعیت تو هستی
So I’ll be there when you arrive
پس وقتی تو میرس من اونجا خواهم بود
The sight of you will prove to me I’m still alive
و دیدن تو به من ثابت می کنه که من هنوز زنده هستم
And when you take me in your arms
و وقتی منو در آغوشت میگیری
And hold me tight
و منو به خودت فشار میدی
I know it’s gonna mean so much tonight
میدونم که این کارت امشب خیلی معنی داره
Tonight the
امشب
Super Trouper lights are gonna find me
نورافشانها منو پیدا می کنن
Shining like the sun
و مثل خورشید میدرخشن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Smiling, having fun
میخندن و خوش میگذرونن
(Sup-p-per Troup-p-per)
Feeling like a number one
و احساس می کنن که اولن
Tonight the
امشب
Super Trouper beams are gonna blind me
نور نورافشانها منو کور می کنه
But I won’t feel blue
Like I always do
ولی دیگه مثل قبلها احساس عاشقی ندارم
‘Cause somewhere in the crowd there’s you
چون یه جایی تو جمعیت تو هستی