loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

متن و ترجمه فارسی آهنگ Eminem My Darling

FindLyrics.ir بازدید : 19422 نظرات (0)

 

If i were to rap about the crap that’s out

اگه به فرض محال من در مورد یه چیز چرندی رپ کنم

That’s the route you probably want me to take

همون چیزی میشه که شما احتمالا می خواین تا من انجام بدم

Cuz your just dying to know what i thin

چون شما ها می میرین واسه اینکه بفهمین من به چی فک می کنم

And my take on some other rappers

و اینکه رپرای دیگه رو چجوری ضایع می کنم

If i was to say somethin about paul wall

اگه به فرض محال چیزی در مورد Paul Wall بگم

You’d probably crap in your pants cuz im white and he’s white

شما احتمالا شلوارتونو کثیف می کنین چون هم من سفیدم هم اون

So he’s like my competition i mean right

خب اون رقیب من حساب میشه منظورم اینه که، درسته؟

nope, paul wall is dope and so’s bubba

نوچ، Paul Wall یه احمقه و اون دهاتیه

So, *chainsaw* Bu-bu-bu-bu-bu-bu

بنابراین، *صدای اره برقی* ام-م-م-م-م-م

But i don’t compete wit nobody

اما من با هیچ کسی مسابقه نمیدم

I just go hard do the rope a dope ollie shuffle

من فقط سفت و سخت تو بسکتبال حرکت Ollie Shuffle رو انجام میدم

And dance around my opponents do donuts

و اطراف رقیبام می رقصم و از کنار سرشون توپو گل می کنم

Sometimes i play possom like I’m asleep it’s awesome

بعضی وقتا من خودمو می زنم به مردن انگاری که خوابیدم خیلی باحاله!

I’m like a sleeping giant and when i awake I’m like dre

مثل یه غول خوفتم و وقتی بیدار میشم مثل Dre می مونم

I just jump from outta nowhere and bite prey

من از یه سوراخی می پرم بیرون و شکارمو گاز میگیرم

And sink my teeth in ‘em and fill em’ fulla poison

و دندونامو به هم فشار میدم و اونارو پر از سم می کنم

And make a noise like a snake before i kill ‘em

و  قبل از اینکه شکارامو بکشم یه صدایی مثل مار در میارم

And let em’ know that i just don’t feel ‘em

و میذارم که بدونن من هیچ احساس ترحمی بهشون ندارم

And smack em’ with the backward E the’ eminem emblem

و با پشت ‘E’ علامت Eminem میزنمشون

I was taught if your gonna murder somebody you should face’em

به من یاد دادن که اگه می خوای کسی رو به قتل برسونی بهتره که باهاش رو در رو بشی

Tell ‘em why look ‘em dead in the eye then waste ‘em

بهشون بگی که چرا به چشمای مردشون نگاه می کنی و بعدم خلاصشون کنی

And the dark shall emerge from the firey depths of hell

و تاریکی بایستی از عمق آتشین جهنم نمایان بشه

And swallow the shallow the hallow who dwell

و ببلعه ذره تقدسی رو که

In the shadows of all who are willing to sell there souls

 وجود داره تو سایه های همه ی کسایی که می خوان روحشون

For this rap game and it ga ga goes…….

رو به خاطر این رپ بفروشن و اینجوری پی پی پیش میره…

123 *check* 123 *check* 123

1 2 3 چک می کنم 1 2 3 چک می کنم 1 2 3

That aint the hook now follow me

هنوز به همسرایی نرسیدیم حواستون به من باشه

There’s nothing else for me to say

هیچی دیگه نمونده که بگم

My public adores me

جامعم داره منو ستایش می کنه!

Everybody bores me they just so corny

همه منو خسته می کنن، خیلی کسل کننده ان

So at night before i sleep i look in the mirror

بنابراین موقع شب قبل از اینکه بخوابم به آینه نگاه می کنم

The mirror glows lips and it whispers come nearer

آینه لبهاش رو به حرکت در میاره و زمزمه می کنه بیا جلوتر

[Chorus]

My darling, I don’t ever want you to leave me my darling

عزیزم، من هیچوقت نمی خوام که منو ترک کنی عزیز دلم

You and me were meant to be together my darling

تو و من مال هم بودیم عزیزم

And if i can not have you, no one can you my darling

و اگه من نتونم داشته باشمت، هیچ کس دیگه ایم نمی تونه عزیزم

Cuz i possess your soul, Your mind, Your heart and your body

چون من روح تو رو، ذهنت رو، قلبت رو و بدنت رو تسخیر می کنم

I don’t ever want you to leave me my darling

من هیچوقت نمی خوام که منو ترک کنی عزیز دلم

You and me were meant to be together my darling

تو و من مال هم بودیم عزیزم

And if i can not have you, no one can you my darling

و اگه من نتونم داشته باشمت، هیچ کس دیگه ایم نمی تونه عزیزم

Cuz i possess your soul, Your mind, Your heart and your body

چون من روح تو رو، ذهنت رو، قلبت رو و بدنت رو تسخیر می کنم

[Verse 2]

Shady i know your in there somewhere come here

– Shady من می دونم تو یه جایی همون جاهایی بیا اینجا

Talk to me sit here pull up a chair

– با من حرف بزن یه صندلی وردار بیار بشین اینجا

Why don’t you cut your hair hahaha

– چرا موهاتو کوتاه نمی کنی هاهاها

Dye it back come on try it

– دوباره رنگش کن یالا امتحان کن

Ahhhh No i told you leave me the fuck alone will you!

- اه، نه بهت گفتم میشه منو به حال خودم بذاری!

But I’m here to re-build you

– اما من اینجام تا دوباره بسازمت

But i already killed you!

- اما من قبلا کشتمت

But shady we were meant for each other!

– اما Shady ما متعلق به همدیگه ایم!

Think about your mother!

– به مادرت فک کن!

Yeah so what of her ?

- خب به چیش؟

Think about what she did to you and your little brother!

– در مورد اینکه چه بلایی سر تو و برادر کوچولوت آورد!

All them foster homes!

– همه اون خونه های سر راهی!

Fuck you motherfucker! i had you beat!

- برو به جهنم مادر …! من جونتو گرفتم

No i was playin possom remember i let you watch your little girls blossom

– نه من خودمو به مردن زدم یادته من گذاشتم تو بزرگ شدن دخترای کوچیکت رو ببینی

I gave you enough time your souls mine im taking it back!

– به اندازه کافی بهت مهلت دادم روحت مال منه دارم دوباره پسش میگیرم

You fucking bitch! why ?

- لعنتی عوضی! چرااا؟؟!

Because i love you look a little closer… Isn’t that us on that

poster ?

– چون من دوستت دارم یکم با دقت نگاه کن… اون من و تو نیستیم توی اون پوستر؟

 [Verse 3]

Shady listen (SHADY!!) you hear that ?

– Shady گوش کن (جمعیت: SHADY!!) می شنویش؟

They screamin for you, i can bring you career back!

– دارن تو رو صدا می کنن، من می تونم دوران موفقیتت رو برگردونم

But i don’t want it back, Yes you do!, No i don’t!

- اما من نمی خوام اون دوران برگرده، — چرا تو می خوای! – نه نمی خوام!

Yes you do your gonna regret it later, No i wont!

– چرا تو می خوای بعدا بخاطرش افسوس می خوری، – نه نمی خورم!

I’ma get dre on the phone I’ll just call the doctor

– من با Dre تماس میگیرم فقط بهش زنگ می زنم

Go ahead i already talk to.. dre yesterday

– هرجور راحتی من قبلا با Dre حرف زدم… دیروز

Well i got him on the phone right now ( Slim? )

– خب من الان پشت خط دارمش (?Dre: Slim)

Your lying ( Yo Slim? ) how ? Why now ?

- دروغ میگی (Dre: هی Slim؟) – چطور این کارو کردی؟ چرا الان؟

What up dre ?

- چی شده Dre؟

Check this out slim i gotta talk to you

Dre: گوش کن Slim من باید باهات حرف بزنم

I dunno it just seems like ever since you got off your

Dre: نمی دونم به نظر میاد از وقتی داروهاتو کنار گذاشتی

Drugs you became alot softer!

خیلی نرمتر شدی!

But Dre! all shady is, is a bottle of hair bleach and vodka!

- اما Dre! همه Shady، اثر یه شیشه ودکا و سفید کننده موئه!

Well… just think about slim I’m here!

Dre: خب… فقط به Slim فک کن من اینجام!

Just hit me back and let me know what’s up ?

فقط بهم بگو بذار بدونم چی شده؟

Fuck this mirror! Ahhhh!

- لعنت به این آینه! اه..!

I’m not in the mirror I’m inside you let me guide you!

– من تو آینه نیستم من درون توام بذار راهنماییت کنم!

Fuck you! Die you son-of-a-bitch!

- برو به جهنم! بمیر حرومزاده!

Put the gun down! Bye bye!

– اسلحه رو بذار زمین! – بای بای!

(*gunshot* )

(*صدای گلوله*)

Ok im still alive! So am i too! you cant kill a spirit even if you tried too

- خوب من هنوز زندم! — فک کنم منم هستم! تو نمی تونی یه روحو بکشی حتی اگه بخوای

Haha! You sold your soul to me, need i remind you ?

– هاها! تو روحتو به من فروختی، لازمه بهت یادآوری کنم؟

Remember that night you

– یادته اون شبی رو که

Prayed to God you’d give anything to get a record deal well dre signed you!

به خدا گفتی حاضری هر کاری بکنی تا یه قرار داد ضبط بگیری خب Dre باهات قرارداد امضا کرد!

This is what you wanted your whole life Marshall right? boo!

این چیزیه که تو کل زندگیت می خواستی مارشال درسته؟ هه!

Look at this house! look at these cars! I’m so nice ooooh!

— به این خونه نگاه کن! به این ماشینا نگاه کن! من خیلی خوشایندم اوووه!

Oh but you didn’t know fame has a price too ?

اوه اما تو نمیدونستی شهرت یه قیمتی داره؟

That you just now seeing the downside too!

حالاس که قسمت بدشم داری می بینی!

Lose your best friend from high school your wife too!

بهترین دوستتو از زمان دبیرستان از دست دادی همسرتم همینطور!

Aint even sure if your kids like you!

حتی مطمئن نیستی که بچه هاتم دوستت دارن!

Come off tour cant even sleep at night without NyQuil

تورت رو ول می کنی حتی شبام بدون خواب آور نمی تونی بخوابی

Become a Valium addict start a rehab cycle

یه معتاد به دیازپام شدی رفتی کیلینیک ترک اعتیاد

But together we can break the cycle

اما ما باهم دیگه می تونیم این اوضاع رو عوض کنیم

Marshall? WHAT!

– مارشال؟ – چیه!

No one’s gonna love you like i do!

– هیچکس به اندازه ای که من دوستت دارم دوستت نخواهد داشت!

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان