loading...
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

EMINEM – When I'm Goin

FindLyrics.ir بازدید : 1564 نظرات (0)

 

[Intro]

Yeah

بله

It’s my life

اين زندگي من است

 

But all in words I guess

اما همه اين ها رومن حدس مي زنم

 

[Verse 1]

Have you ever loved someone so much you’d give an arm for?

آيا تا به حال کسي تو رو خيلي زياد دوست داشته؟

 

Not the expression, no, literally give an arm for?

 

 

When they know they are your heart

وقتي اونها مي دونن که در قلب تو هستن

 

And you know you are their armor

و وقتي تو مي دوني که زره پوش اونها هستي

 

And you will destroy anyone who will try to harm her

و تو از بين خواهي برد هر کسي رو که تلاش کنه به اون آسيب برسونه

 

But what happens when karma turns right around and bites you

اما چه اتفاقي مي يفته وقتي سرنوشت عوض مي شه و زهرش رو به تو مي زنه

 

And everything you stand for turns on you to spite you

وتو همه چيز رو تحمل مي کني براي کينه ورزيدن

 

What happens when you become the main source of her pain

چه اتفاقي مي يفته وقتي تو اصلي ترين منبع درد اون مي شي

 

Daddy look what I made?”

- پدر نگاه کن من چي ساختم؟

 

Dad’s gotta go catch a plane

 

 

Daddy where’s mommy? I can’t find mommy, where is she?”

- پدر مادرم کجاست؟من نمي تونم مادرو پيدا کنم . اون کجاست؟

 

I don’t know, go play, Hailie baby your daddy’s busy.

- من نمي دونم ، برو بازي کن ،Hailie پدرت خيلي سرش شلوغه

 

Daddy’s writin’a song, this song ain’t gon’ write itself

پدر يه آهنگ مي نويسه ، اين آهنگ در واقع خودش نوشته مي شه

 

I give you one underdog, then you gotta swing by yourself

من به تو يک سگ شکست خورده مي دم سپس تو به دور خودت مي چرخي

 

Then turn right around in that song and tell her you love her

سپس اين آهنگرو عوض مي کني ومي گي به اون که دوستش داري

 

And put hands on her mother who’s a spittin’ image of her

و مي کشي دستاتو به روي مادرش که تجسمي از اونه

 

That’s slim shady, yeah baby slim shady’s crazy

اون لبخند مرموز، بچه مي خنده ، مشکوک و ديوانه وار

 

Shady made me, but tonight, Shady’s rock-a-by baby

منم مشکوک مي کنه اما امشب اين شک به وسيله بچه از بين مي ره

 

[Chorus] [x2]

And when I’m gone, just carry on don’t mourn

وقتي من رفتم فقط گريه کرد

 

rejoice every time you hear the sound of my voice

شادي مي کني در هر لحظه که مي شنوي صدايي از صداهاي منو

 

Just know that I’m lookin’ down on you smiling

فقط مي دوني که من نگاه مي کنم به پايين به خنده هاي تو

 

And I didn’t feel a thing so baby don’t feel no pain, just smile back

و من فقط نتونستم بفهمم يه چيزي رو ، بچه هيچ دردي رو احساس نمي کرد فقط لبخند مي زد.

 

[Verse 2]

I keep havin’ this dream – I’m pushin’ hailie on the swings she keeps screamin

من اين رويا رو نگه مي دارم ، من هول مي دم Hailieرو اون فرياد مي زنه

 

She don’t want me to sing, “You’re makin mommy cry, why, why’s mommy crying?”

اون منو در آهنگ نمي خواد, ذهنت گريه مي کنه؟ چرا؟ چرا ذهن گريه مي کنه؟

 

Baby, Daddy ain’t leavin’ no more,

يه بچه و پدري که ترکش مي کنه همين و بس

 

Daddy you’re lying,

- پدر شما دروغگويي

 

You always say that, you always say this is the last time,

- شما هميشه اينو ميگين ، هميشه ميگين اين دفعه آخره

 

but you ain’t leavin’ no more, Daddy you’re mine!”

،اما شما ترکم مي کنين همين و بس ، پدر  شما مال مني

 

She’s piling boxes infront of the door tryin’ to block it,

دختر يه ستون از جعبه ها مي سازه جلوي در و تلاش مي کنه اونو مسدود کنه

 

Daddy please daddy don’t leave daddy no, stop it!”

-پدر خواهش مي کنم ،پدر ترکم نکن پدر نه بايست

 

Goes in her pocket, pulls out a tiny necklace locket, it’s got a picture,

دست تو جيبش مي کنه يه جعبه گردن بند کوچک بيرون مي ياره

 

This’ll keep you safe daddy, take it with you

اين سالم نگهت مي داره پدر ، اينو با خودت داشته باش

 

I look up, it’s just me standin in the mirror, these fucking walls must be talkin coz man I can hear‘em 

من نگاه مي کنم اين منم ايستاده جلوي آينه ، ديوارها صحبت مي کنن با من ،مي تونم بشنوم

 

They sayin you got one more chance to do right, and it’s tonight,

اونا ميگن تو يه شانس ديگه براي درست عمل کردن بدست مياري و اون امشبه

 

Now go out there and show ‘em that you love ‘em ‘fore its too late

حالا برو اونجا و نشون بده که تو عاشقي ، خيلي ديره

 

And just as I go to walk out of my bedroom door it turns to a stage, they’re gone

و وقتي من مي رم قدم بزنم بيرون اتاق همه چيز عوض مي شه ، اونها رفتن

 

And the spotlight is on and I’m singin

و نورافکن روشنه و من آواز مي خونم

 

[Chorus] [x2]

And when I’m gone, just carry on don’t mourn,

و وقتي من رفتم فقط گريه کرد

 

rejoice every time you hear the sound of my voice

شادي مي کني هر زماني که مشنوي صدايي از صداهاي منو.

 

Just know that I’m lookin’ down on you smiling

فقط مي دوني که من نگاه مي کنم به پايين به خنده هاي تو

 

And I didn’t feel a thing so baby don’t feel no pain, just smile back

و من فقط نتونستم بفهمم يه چيزي رو ، بچه هيچ دردي رو احساس نمي کرد فقط لبخند مي زد.

 

[Verse 3]

Sixty thousand people, all jumpin’ out their seat

60 هزار آدم همه رو صندليهاشون مي پرن ،

 

The curtain closes, they’re throwing roses at my feet

 پرده ها بسته مي شن ، اونا گل رز به پاي من پرت مي کنن،

 

I take a bow, “and thank you all for comin’ out”من تعظيم مي کنم و تشکر ميکنم

 

They’re screamin so loud, I take one last look at the crowd

اونا فرياد مي زنن خيلي بلند ، من آخرين نگاهم رو از جمعيت مي گيرم

 

I glance down, I don’t believe what I’m seein’,

من پايينو برانداز مي کنم ، نميتونم باور کنم چي مي بينم

 

Daddy it’s me! Help mommy her wrists are bleedin’”

- پدر اين منم ، به مادر کمک کن مچش داره خون مي ياد

 

But baby we’re in Sweden, how did you get to Sweden?!

اما بچه در Sweden بود , چطور تو از Sweden اومدي؟؟

 

I followed you daddy, you told me that you wern’t leavin

- من تورو دنبال کردم پدر، تو به من گفته بودي که ترکم نمي کني

 

You lied to me dad, and now you make mommy sad

 ، تودروغ گفتي به من پدر ، و الان تو مادرو ناراحت کردي

 

And I bought you this coin

 و من اين سکه رو براي تو خريدم

 

It says ‘number 1 dad’, that’s all I wanted

اون گفت شماره 1 پدر ، اين همون چيزي بود که من مي خواستم

 

I just wanna give you this coin

، من فقط مي خواستم اين سکه رو  بدم به تو

 

I get the point, fine, me and mommy are goin

- من به يه نکته رسيدم ، منو مادر داريم ميريم اما بچه منتظره

 

But baby wait- “its too late dad, you made your choice. Now go out there and show ‘em that you love ‘em more than us

- اين خيلي ديره پدر ، شما انتخابتو کردي ، حالا برو اونجا و نشون بده که اونو بيشتر از ما دوستش داري

 

That’s what they want

اين چيزيه که اونا مي خوان

 

They want you Marshall, they keep

اونا شما رو به عنوان مارشال مي خوان ، اونا نگهت مي دارن

 

screamin your name, it’s no wonder you can’t go to sleep

 ، اسمتو فرياد مي زنن اين عجيب نيست که تو نمي توني بخوابي

 

Just take another pill, yeah i bet ya you will

، فقط يه قرص ديگه برمي داري , من شرط مي بندم تو به خاطر اين مقصري

 

You rap about it. Yeah word,cant keep it real

    -------       بله  نمي توني اين واقعيت و ببيني

 

I hear applause, all this time I couldn’t see

من نتونستم ببينم، من مي شنوم صداي تشويق وتمجيد هارو ،همه اين لحظه هارومن نتونستم ببينم

 

How could it be that the curtain is closing on me، چطور ميتونه پرده ها به روي من بسته بشن؟

 

I turn around, find a gun on the ground, cock it,

من مي چرخم پيدا ميکنم يه اسلحه از روي زمين ، کوکش مي کنم

 

put it to my brain, scream ‘god Shady!’ and pop it

ميزارمش روي مغزم ، فرياد مي زنم خداي مشکوک و ماشه رو فشار مي دم

 

The sky darkens, my life flashes,

. آسمون سياه مي شه ، زندگي من ناگهان روشن مي شه

 

The plane that I was supposed to be on crashes and burns to ashesنقشه اي که هدفم بود خورد مي شه و مي سوزه و خاکستر مي شه .

 

That’s when I wake up, alarm clock's ringin',

اونوقته که بلند مي شم ،ساعت زنگ مي زنه

 

There’s birds singin’, it’s spring and Hailie’s out side swingin

اينجا پرنده ها آواز مي خونن .فصل بهاره و Hailie بيرون داره تاب مي خوره

 

I walk right up to Kim and kiss her, tell her I miss her

من ميرم به طرف kim و مي بوسمش و بهش مي گم که دلم براش تنگ شده بود

 

Hailie just smiles and winks at her lil sister, almost as if to say-

 Hailie فقط مي خنده و چشمک مي زنه به kim

 

[Chorus] [x2]

And when I’m gone, just carry on don’t mourn

وقتي من رفتم فقط گريه کرد

 

rejoice every time you hear the sound of my voice

شادي مي کني در هر لحظه که مي شنوي صدايي از صداهاي منو

 

Just know that I’m lookin’ down on you smiling

فقط مي دوني که من نگاه مي کنم به پايين به خنده هاي تو

 

And I didn’t feel a thing so baby don’t feel no pain, just smile back

و من فقط نتونستم بفهمم يه چيزي رو ، بچه هيچ دردي رو احساس نمي کرد فقط لبخند مي زد.

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
کانال ما در تلگرام

هر روز آهنگ های انگلیسی همراه با ترجمه و فایل ترانه و موزیک ویدیو در کانال تلگرام قرار می گیرد لطفا در کانال تلگرامی ما عضو شوید

آدرس : FindLyrics@

روش های نوین یادگیری زبان