Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

BRYAN ADAMS – Star LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – برایان ادمز
 
 
 
What cha wanna be – when you grow up
میخوای وقتی بزرگ شدی چیکاره بشی
What cha gonna do – when your time is up
وقتی زمانی دیگه برات باقی نمونده میخوای چیکار کنی
What cha gonna say – when things go wrong
چی میخوای بگی وقتی همه چیز اشتباه پیش رفت
What cha wanna do – when you’re on your own
چیکار میخوای بکنی وقتی تنهای تنها شدی
 
 
There’s a road – long and winding
راهی وجود داره، پیچ در پیچ
The lights are blindin’ – but it gets there
نورها خیره کننده هستن ولی به اونجا میرسه
Don’t give up – don’t look back
دست از تلاش بر ندار، به پشتت نگاه نکن
There’s a silver linin’ – it’s out there somewhere
پوششی نقره ای وجود داره یه جایی اون بیرون
Everybody wants an answer – everybody needs a friend
همه دنبال یک جوابن، همه به یک دوست نیاز دارن
We all need a shinin’ star on which we can depend
هم هما به ستاره ای درخشان نیاز داریم که وابستش بشیم
N’ so tonight we’re gonna wish upon a star
و امشب میخوایم به اون ستاره دعا کنیم
We never wished upon before – (to find what you’re
قبلا این کارو نکردیم، برای پیدا کردن خودت
looking for)
بگرد
There’ll be times – in your life
در زندگیت زمانهایی هست
Ya when you’ be dancin’ n’ sh** – but you ain’t gettin it
وقتی داری میرقصی و هرچی، ولی بهش نمیرسی
But don’t get disillusioned – no, don’t expect too much
ولی سرخوردهد نشو، نه، انتظار زیادی نداشته باش
Cuz if what you have is all you can get – just keep on
چون اگه چیزی که داری تمام چیزی هست که میتونی بدست بیاری فقط ادامه بده
tryin’ – it just ain’t happened yet
سعی میکنی، هنوز اتفاق نیفتاره
Everybody wants ta be winner – everybody has a dream
همه میخوان برنده باشن، همه آرزویی در سر دارن
We all need a shinin’ star when things ain’t what they seem
هم هما به ستاره ای درخسان (برای دعا کردن) نیاز داریم وقتی چیزهای اونجوری که به نظر میان نیسن
N’ so tonight we’re gonna wish upon a star
و امشب میخوایم به اون ستاره دعا کنیم
We never wished upon before – (to find what you’re
قبلا این کارو نکردیم، برای پیدا کردن خودت
headed for)
و برای چیزی که داری به سمت میری
 
 
Everybody wants some kindness – everybody needs a break
هم دنبال مهربانی هستن، همه به استراحت نیاز دارن
We all need a shinin’ star when things get hard to take
وقتی تحمل چیزی برای ما سخت میشه، همه ما به ستاره ای درخشان نیاز داریم
N’ so tonight we’re gonna wish upon a star
و امشب میخوایم به اون ستاره دعا کنیم
We never wished upon before
قبلا این کارو نکردیم

Bryan Adams – I Will Always Return Lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – برایان ادمز
 
 
 
I hear the wind call your name
میشنوم که باد اسم تورو صدا میزنه
It calls me back home again
منو باز به سمت خونه صدا میزنه
It sparks up the fire – a flame that still burns
آتش رو فرا میخونه – شعله ای که هنوز در حال سوختنه
Oh it’s to you I’ll always return
آه، اون تویی که همیشه به سمتش بر میگردم
I still feel your breath on my skin
هنوز گرمای نفسهاتو روی پوستم احساس می کنم
I hear your voice deep within
هنوز صدای تورو در اعماق وجودم میشنوم
The sound of my lover – a feeling so strong
صدای عشقم رو – و این حس قوی هست
It’s to you – I’ll always belong
این تو هستی که همیشه بهش تعلق دارم
Now I know it’s true
حالا میدونم که این حقیقت داره
My every road leads to you
که تمام راه هایی (که میخوام توشون پا بذارم) به تو ختم میشن
And in the hour of darkness darlin’
و عزیزم در ساعات تاریکی شب
Your light gets me through
و نور راهنمای تو منو به سمتت راهنمایی می کنه
Wanna swim in your river – be warmed by your sun
میخوام در رودخانه تو شنا کنم، و با پوستت گرم بشم
Bathe in your waters – cos you are the one
در آب تو حمام کنم – چون تو در زندگی من تکی
I can’t stand the distance – I can’t dream alone
دیگه نمیتونم این فاصلرو تحمل کنم – نمیتونم تنهایی به رویا برم
I can’t wait to see you – Ya I’m on my way home
دیگه نمیتونم برای دیدنت صبر کنم – هی تو دارم میام به خونه
I hear the wind call your name
میشنوم که باد اسم تورو صدا میزنه
It calls me back home again
منو باز به سمت خونه صدا میزنه
It sparks up the fire – a flame that still burns
آتش رو فرا میخونه – شعله ای که هنوز در حال سوختنه
Oh it’s to you I’ll always return
آه، اون تویی که همیشه به سمتش بر میگردم

BRYAN ADAMS – Thought I’d Died And Gone To Heaven LYRICS

ترجمه متن آهنگهای خارجی – برایان ادمز
 
Love is forever – as I lie awake
عشق همیشگیه وقتی که بیدار میشم
Beside you
در کنار تو
I believed – there’s no heaven
باور داشتم، بهشتی وجود نداره
No hideaway – for the lonely
نه راه غیبی، برای تنهایی
But I was wrong – crazy
ولی اشتباه میکردم، دیوونه بودم
It’s gotta be strong
باید قوی باشه
It’s gotta be right
باید راست باشه
Only wanted to stay a while
فقط میخواستم یک ککم بمونم
Only wanted to play a while
فقط میخواستم یک کم بازی کنم
Then you taught me to fly like a bird
بعدش بود که به من یاد دادی مثل یه پرنده پرواز کنم
Baby – thought I’d died and gone to heaven
عزیزم، فکر می کردم مردم و رفتم به بهشت
Such a night I never had before
مثل اون شب رو هرگز نداشتم
Thought I’d died and gone to heaven
فکر می کردم مردم و رفتم به بهشت
Cause what I got there ain’t no cure for
چون چیزی که(عشق)  من اونجا بهش مبتلا شدم در مانی نداره
Ooo it’s so easy
آه، آسونه
What you do to me all night angel
کاری که تو کُل شب با من کردی
I never loved – I swear to God
هرگز دوست نداشتم، بخدا قسم
Never needed no one, ’til you came along
به هیشکی میاز نداشتم، تا اینکه تو اومدی
Here I come baby
من اومدم عزیزم
It’s gotta be strong
باید قوی باشه
It’s gotta be right
باید راست باشه
Only wanted to stay a while
فقط میخواستم یک ککم بمونم
Only wanted to play a while
فقط میخواستم یک کم بازی کنم
Then you taught me to fly like a bird
بعدش بود که به من یاد دادی مثل یه پرنده پرواز کنم
Baby – thought I’d died and gone to heaven
عزیزم، فکر می کردم مردم و رفتم به بهشت
Such a night I never had before
مثل اون شب رو هرگز نداشتم
Thought I’d died and gone to heaven
فکر می کردم مردم و رفتم به بهشت
Cause what I got there ain’t no cure for
چون چیزی که(عشق)  من اونجا بهش مبتلا شدم در مانی نداره
I feel fast asleep – I feel drunk
احساس می کنم زود به خواب میرم، حس می کنم مستم
I dream the sweetest dreams
بهترین رویاهارو دیدم
Never wanna wake up
نمیخوام هرگز بیدار بشم
Never thought it could be this way
هرگز فکر نمی کردم که اینجوری باشه
No doubt about it – can’t live without it
شکی در اون نیست که نمیتونم بدون اون سَر کنم
Never thought it could be this good
هرگز فکر نمیکردم اینقدر خوب باشه
You made love to me – the way it oughta be
تو با من عشق بازی کردی، همونطور که باید میکردی