close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی - 182

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Coming Home

Sometimes I feel I’m going nowhere

گاهی فکر می کنمدارم جایی نمیرم

I’m moving but I just can’t find the way

حرکت می کنم اما راهمو پیدا نمی کنم

Surrounded by a million faces

هزارن نفر دور و بر منن

They all say, they might be friends

و همشون میگن دوستمن ولی مطمئن نیستم

Take another drink to hide the sorrow

یه لیوان دیگه بزن تا شرمساریت رو مخفی کنی

But come the morning, nothing’s changed

ولی وقتی صبح که میشه، هیچ چیز تغییر نکرده

The concrete skies are rushing by me

آسمون سنگی بالای سرم به سرعت میگذره

This is wrong, it’s getting on

یه چیزی درست نیست، داره میگذره

I don’t wanna wait until it’s over

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا به پایان برسه

I don’t wanna wait until it’s gone

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا از کفم بره

I can’t wait until tomorrow

نمیتونم تا فردا صبر کنم

Cause I been waiting for so long

چون خیلی وقت بود که منتظر بودم

So baby I’m coming home, oh oh

پس عزیزم، دارم میام خونه

Baby I’m coming home

عزیزم دارم میام خونه

I heard the radio play your favorite song

شنیدم رادیو داشت آهنگ مورد علاقتو پخش می کرد

Made me think of all the things we used to do

و بهیاد تمام کارهایی افتادم که با هم انجام میدادیم

There’s so much we used to talk about

خیلی چیزا بود که راجع بهشون حرف می زدیم

And now I can’t, even when I say I miss you, no

و حالا دیگه نه، حتی وقتی بهت میگم دلم برات تنگه

I don’t wanna wait until it’s over

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا به پایان برسه

I don’t wanna wait until it’s gone

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا از کفم بره

I can’t wait until tomorrow

نمیتونم تا فردا صبر کنم

Cause I been waiting for so long

چون خیلی وقت بود که منتظر بودم

So baby I’m coming home, oh oh

پس عزیزم، دارم میام خونه

Baby I’m coming home

عزیزم دارم میام خونه

I don’t wanna wait until it’s over

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا به پایان برسه

I don’t wanna wait until it’s gone

نمیخوام اینقدر صبر کنم تا از کفم بره

I can’t wait until tomorrow

نمیتونم تا فردا صبر کنم

Cause I been waiting for so long

چون خیلی وقت بود که منتظر بودم

So baby I’m coming home, oh oh

پس عزیزم، دارم میام خونه

Baby I’m coming home

عزیزم دارم میام خونه

Baby I’m coming home, oh oh

عزیزم دارم میام خونه

Baby I’m coming home…

عزیزم دارم میام خونه

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Iglesias Lost Inside Your Love

I could never miss your love

هیچوقت نتونستم از عشقت چشمپوشی کنم

As warm as a Miami day

عشقی که مثل روزهای داغ میامی می مونه

I could never get enough

هشچوقت ازش سیر نشدم

Wetter than an ocean wave

عشقی که خیستر از موجهای اقیانوسه

Now, one is the key, two is the door

حالا، یک کلیده و دومی در

Three is the path that will lead us to four

سومی مسیری هست که مارو به سمت چهار سوق میده

Five is the time you kidnap my mind Into ecstasy

پنج هم زمانی هست که ذهن منو دزدیدی و روانیم کردی

I’m lost inside your love

من تو عشقت گم شدم

Believe me

حرفمو باور کن

And if I don’t come up

و اگه بهش نرسم

Then leave me Inside your love forever

اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

Lost inside your love

تو عشقت گم شدم

When the two of us are one

وقتی جفتمون یک میشیم

There’s no place I’d rather be, oh no

دیگه نمیخوام هیچ جای دیگه ای باشم

I’m disappearing in your love

تو عشقت محو میشم

Wilder than my wildest dreams, oh yeah

وحشی تر از رویا های وحشیم، آه آره

Now, one is the key, two is the door

حالا، یک کلیده و دومی در

Three is the path that will lead us to four

سومی مسیری هست که مارو به سمت چهار سوق میده

Five is the time you kidnap my mind Into ecstasy

پنج هم زمانی هست که ذهن منو دزدیدی و روانیم کردی

I’m lost inside your love

من تو عشقت گم شدم

Believe me

حرفمو باور کن

And if I don’t come up

و اگه بهش نرسم

Then leave me Inside your love forever

اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

Over and over, you know what I need

بارها و بارها و بارها

I see over and over you keep taking me A little bit too far

بارها و بارها می بینم که داری منو کمی از خودت دور می کنی

A little bit too deep

کمی عمیق 

Lost inside your love

تو عشقت گم شدم

Believe me

حرفمو باور کن

And if I don’t come up

و اگه بهش نرسم

Then leave me Inside your love forever

اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

Lost inside your love

تو عشقت گم شدم

I’m lost inside your love

من تو عشقت گم شدم

Believe me

حرفمو باور کن

And if I don’t come up

و اگه بهش نرسم

Then leave me Inside your love forever

اون موقع درون عشقت برای همیشه رهام کن

Lost inside your love

تو عشقت گم شدم

Lost inside your love

تو عشقت گم شدم

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Alive

Come on…. It is you and me

بیا ….فقط منو توییم

I see you standin’ there

می بینم که اونجا ایستادی

And I’m watchin’ every move you make

و تمام حرکاتت رو زیر نظر دارم

I’m just waiting for the moment to

فقط منتظر لحظه ای هستم که

walk up to you

بیام پیشت

and tell the truth

و حقیقت رو بهت بگم

You will understand

خواهی فهمید

Something about you makes me lose control

چیزی در تو هست که کنترلم رو در برابرت از دست میدم

Takes my thoughts into another world

و ذهن من رو به دنیای دیگه ای می بره

Where you touchin’ me and you can’t let go…

جایی که منو نوازش می کنی و نمیتونی دست از سرم بر داری

I see you standin’ Across a floor

می بینمت که اونطرف نشستی

I’m comin’ to ya… to ya… to ya

دارم میام پیشت، پیشت، پیشت

Baby I… I’m gonna make you feel alive

عزیزم، میخوام بهت احساس زندگی بدم

Ohh… I’m standin’ right in front of you… all you have to do

آه، درست روبروت ایستادم، تمام کاری که لازمه انجام بدی

Is see it… see it… see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

Baby I… You know I make you feel alive

عزیزم من، میدونی که احساس زندگی بهت میدم

Ohh… Love’s right in front of you… all you have to do

آه، عشق درست در مقابلت ایستاده، تمام کاری که نیازه انجام بدی

Is see it… see it… see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

Sometimes I try to find A million reasons not to be with you

گاهی دنبال میلیونها دلیل میگردم که با تو نباشم

Now you are way deep inside of me

حالا در اعماق منی

And it makes me weak

و این به من احساس ضعف میده

Ohh I just can’t breathe

آ، نمیتونم نفس بکشم

I see you dancin’ On the floor

میبینمت که داری می رقصی

I’m comin to you… to you… to you…

دارم میام پیشت، پیشت، پیشت

Baby I… I’m gonna make you feel alive

عزیزم، میخوام بهت احساس زندگی بدم

Ohh… I’m standin’ right in front of you… all you have to do

آه، درست روبروت ایستادم، تمام کاری که لازمه انجام بدی

Is see it… see it… see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

Baby I… You know I make you feel alive

عزیزم من، میدونی که احساس زندگی بهت میدم

Ohh… Love’s right in front of you… all you have to do

آه، عشق درست در مقابلت ایستاده، تمام کاری که نیازه انجام بدی

iI see it …. I see it …. I see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

I make you feel alive

احساس زندگی بهت میدم

Baby I… You know I make you feel alive

عزیزم من، میدونی که احساس زندگی بهت میدم

Ohh… Love’s right in front of you… all you have to do

آه، عشق درست در مقابلت ایستاده، تمام کاری که نیازه انجام بدی

Is see it… see it… see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

Baby I… You know I make you feel alive

عزیزم من، میدونی که احساس زندگی بهت میدم

Ohh… Love’s right in front of you… all you have to do

آه، عشق درست در مقابلت ایستاده، تمام کاری که نیازه انجام بدی

I see it… see it… see it

اینه که تماشا کنی، تماشا کنی، تماشا کنی

متن و ترجمه فارسی آهنگ زیبای Enrique I have always loved you

Since the beginning of time

از آغاز زمان

Since it started to rain

از وقتی شروع به باریدن کرد

Since I heard your laugh

از وقتی صدای خندتو شنیدم

Since I felt your pain

از وقتی رنجت رو احساس کردم

I was too young, you were much younger

من خیلی جوون بودم،تو خیلی جوونتر بودی

We were afraid of each other’s hunger

از اشتیاقی که نسبت به هم داشتیم هراسان بودیم

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

There’s never been anyone else

هیچ کس دیگری نبود

I knew you before I knew myself

من  قبل از اینکه خودم رو بشناسم،می شناختمت

Oh my baby, I have always loved you

اوه عزیز من،من همیشه دوست داشتم

Since we kissed the first time

از اولین باری که همدیگرو بوسیدیم

Since we slept on the beach

از وقتی توی ساحل خوابیدیم

You were too close for comfort

تو خیلی به آرامش نزدیک بودی

You were too far out of reach

خیلی دور از دسترس بودی

You walked away, I should have held you

تو ترکم کردی،من باید جلوتو میگرفتم

Would you have stayed for me to tell you?

ممکنه برام صبر کنی تا بهت بگم؟

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

There’s never been anyone else

هیچ کس دیگری نبود

I knew you before I knew myself

من می شناختمت قبل از اینکه خودم رو بشناسم

Oh my baby, I have always loved you

 اوه عزیزم،من همیشه دوست داشتم

Years go by in a matter of days

سالها به اتفاق روزها میرفتند

And though we go separate ways

و ما از راههای جداگانهای می رویم

I never stop dreaming of you

هرگز دست از رویا های تو بر نداشتم

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

When you call ,it makes me cry

وقتی بهم زنگ میزنی منو به گریه میندازه

We never made time for you and I

ما هیچ وقت زمانی برای خودمون نداشتیم

If I could live it all again

اگه من میتونستم دوباره از سر زندگی کنم

I’d never let it end, I’d still be with you

هرگز اجازه نمی دادم تموم بشه،من هنوز با تو هستم

Oh God, I miss you

اوه خدا ، دلم برات تنگ شده

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

There’s never been anyone else

هیچ کس دیگری نبود

I knew you before I knew myself

من می شناختمت قبل از اینکه خودم رو بشناسم

Oh my baby, I have always loved you

 اوه عزیزم،من همیشه دوست داشتم

Years go by in a matter of days

سالها به اتفاق روزها میرفتند

And though we go separate ways

و ما از راههای جداگانهای می رویم

I never stop dreaming of you

من با رویاههای تو ادامه می دهم

I have always loved you

من همیشه عاشقت بودم

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Iglesias Somebody’s Me

—–

You, do you remember me?

تو، هی تو منو بیاد میاری

Like I remember you?

درست مثل من که تورو بخاطر دارم

Do you spend your life Going back in your mind to that time?

تو هم کل زندگیت رو در گشت و گذار در خاطرات گذشتت بسر می بری

Because I, I walk the streets alone

چون من، من تنها در کوچه ها قدم می زنم

I hate being on my own

از توخودم بودن نفرت دارم

And everyone can see that I refill

و همه منو می بینن که دارم (از احساست و غصه) پر میشم

And I’m going through hell

و دارم وارد جهنم میشم

Thinking about you with somebody else

وقتی که به تو و اونی که باهاشی فکر می کنم

Somebody wants you

یکی تورو میخواد

Somebody needs you

یکی بهت نیاز داره

Somebody dreams about you every single night

و کسی هست که هر شب در رویای تو بخاب میره

Somebody can’t breath without you, it’s lonely

کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست

Somebody hopes that someday you will see That Somebody’s Me 2x

کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی

How, How could we go wrong

چطور مسیر عشقمون چنین به گمراهی کشید

It was so good and now it’s gone

اون وقتا خیلی خوب بود ولی حالا همه اون روزهای خوش رفتن

And I pray at night that our paths soon will cross

و من هر شب به درگاه خدا دعا می کنم که روزی مسیر جدا شدمون جایی به هم برسن

And what we had isn’t lost

و چیزی رو که داشتیم رو گم نکردیم

Cause you’re always right here in my thoughts

چون تو همیشه اینجا در ذهن منی

Somebody wants you

یکی تورو میخواد

Somebody needs you

یکی بهت نیاز داره

Somebody dreams about you every single night

و کسی هست که هر شب در رویای تو بخاب میره

Somebody can’t breath without you, it’s lonely

کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست

Somebody hopes that someday you will see That Somebody’s Me 2x

کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی

You’ll always be in my life

تو همیشه در زندگی منی

Even if I’m not in your life

هرچند اگه من تو زندگیت نباشم

Because you’re in my memory

چون تو همیشه در ذهن منی

You, will you remember me

تو، تو هم منو به یاد میاری

And before you set me free

آه، و قبل از اینکه منو رها کنی

Oh listen please

آه، تورو خدا به حرفام گو کن

Somebody wants you

یکی تورو میخواد

Somebody needs you

یکی بهت نیاز داره

Somebody dreams about you every single night

و کسی هست که هر شب در رویای تو بخاب میره

Somebody can’t breath without you, it’s lonely

کسی هست که نمیتونه بی تو نفس بکشه، و تنهای تنهاست

Somebody hopes that someday you will see That Somebody’s Me 5x

کسی هست که آرزوشه روزی کسی که واقعا هستم رو ببینی

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Iglesias Say It

Oh Ohoh ohohohoh

Dont tell me

چیزی به من نگو

If you’re leaving in the morning

اگه واقعا میخوای صبح ترکم کنی

I don’t wanna have a warning

نمیخوام اخطاری بشنوم

If you’re not here, Just take me

اگه اینجا نیستی پس منو در آغوش بگیر

Please take me for the last time

لطفا برای آخرین بار منو در آغوش بگیر

Coz baby now is not the right time, For us to be scared

چون عزیزم الان وقت مناسبی برای ترسیدن نیست

Yes i know i wasn’t perfect when we fought and cried all those nights

میدونم که من آدم کاملی نبودم وقتی اون شبها دعوا می کردیم و گریه می کردیم

But the passion that we have is too strong, to give up the fight

ولی این احساسات ما قوی تر از اونه که بخوایم به جگ و دعوا شکست بخوریم

So i need you to say it

خب احتیاج دارم که بهم بگی

If you really want to let me go

که آیا واقعا میخوای من ترکت کنم

Coz i don’t believe, you know i don’t

چون اصلا باورم نمیشه، میدونی که باورم نمیشه

Won’t you tell me the truth

حقیقتو بهم بگو

Yes i need you to say it

آره، میخوام خودت بهم بگی

If you really want this love to end

که آیا واقعا میخوای این عشق و عاشقی به پایان برسه

Look me in the eye and don’t pretend

تو چشمام نگاه کن و تظاهر نکن

That what we have is through

که چیزی که داریم تموم شده

Don’t tell me, If there is someone else inside you

اگه چیز دیگه ای درون (قلبت) بهم نگو

Doing all the things that i do

و هر کاری که من می کنم اونم انجام میده

Coz i don’t want to hear

چون نمیخوام بشنومش

Just take me

فقط منو در آغوش بگیر

Don’t want to feel no-more resistance

دیگه نمیخوام بیش از این استقامت کنی

No we don’t have to go the distance

نه ما مجبورنیستیم فاصله بگیریم

Cause we’re already there

چون من اینجام

Yes i know i wasn’t perfect when we fought and cried all those nights

میدونم که من آدم کاملی نبودم وقتی اون شبها دعوا می کردیم و گریه می کردیم

But the passion that we have is too strong, to give up the fight

ولی این احساسات ما قوی تر از اونه که بخوایم به جگ و دعوا شکست بخوریم

So i need you to say it

خب احتیاج دارم که بهم بگی

If you really want to let me go

که آیا واقعا میخوای من ترکت کنم

Coz i don’t believe, you know i don’t

چون اصلا باورم نمیشه، میدونی که باورم نمیشه

Won’t you tell me the truth

حقیقتو بهم بگو

Yes i need you to say it

آره، میخوام خودت بهم بگی

If you really want this love to end

که آیا واقعا میخوای این عشق و عاشقی به پایان برسه

Look me in the eye and don’t pretend

تو چشمام نگاه کن و تظاهر نکن

That what we have is through

که چیزی که داریم تموم شده

All those times we fought

تمام اون زمانی که با هم دعوا می کردیم و

I made you cry

به گریت مینداختم

I’m sorry

منو ببخش

So i need you to say it

خب احتیاج دارم که بهم بگی

If you really want to let me go

که آیا واقعا میخوای من ترکت کنم

Coz i don’t believe, you know i don’t

چون اصلا باورم نمیشه، میدونی که باورم نمیشه

Won’t you tell me the truth

حقیقتو بهم بگو

Yes i need you to say it

آره، میخوام خودت بهم بگی

If you really want this love to end

که آیا واقعا میخوای این عشق و عاشقی به پایان برسه

Look me in the eye and don’t pretend

تو چشمام نگاه کن و تظاهر نکن

That what we have is through

که چیزی که داریم تموم شده

i want you to say it

میخوام بهم بگی

I need you to say it

نیاز دارم که بهم بگی

i want you to say it

میخوام بهم بگی

I need you to say it

نیاز دارم که بهم بگی

That what we have is through

که تو چه مخمصه ای افتادیم

متن و ترجمه فارسی آهنگ Enrique Iglesias Maybe

If I had one single wish

اگه فقط یه آرزو داشته باشم

I’d go back to the moment I kissed

اونم اینه که برگردم به لحظه ای که بوسیدمت

you goodbye. No matter how hard I tried

تو خداحافظی کردی و مهم نیست که چقدر سعی کردم

I can’t live without you in my life

نمیتونم بی تو تو زندگیم بمونم

Maybe you’ll say you still want me

ممکنه هنوز بگی که منو میخوای

Maybe you’ll say that you don’t

یا بگی نه

Maybe we said it was over

شاید به هم گفتیم که همه چیز بینمون تموم شده

Baby I can’t let you go

ولی عزیزم نمیتونم بذارم بری

I walk around trying to understand

قدم زدم تا سعی کن مبفهمم

where we went wrong and I can’t pretend

کجای کارمون اشتباه بود و نمیتونم تظاهر کنم

it wasn’t me, it wasn’t you

که اشتباه از تو بود یا از من

But I’m convinced we gave up too soon

ولی متقاعد شدم که خیلی زود از هم جدا شدیم

Maybe you’ll say you still want me

ممکنه هنوز بگی که منو میخوای

Maybe you’ll say that you don’t

یا بگی نه

Maybe we said it was over

شاید به هم گفتیم که همه چیز بینمون تموم شده

Baby I can’t let you go

ولی عزیزم نمیتونم بذارم بری

Nothing left to lose after losing you

بعد از رفتنت چیزی برای از دست دادن برام نمونده

There’s nothing I can take

چیزی برای بدست آوردن ندارم

When I run to you, when I come for you   don’t tell me I’m too late

و وقتی پیشت دویدم و وقتی بخاطرت اومدم نگو که دیگه دیر شده

Maybe you’ll say you still want me

ممکنه هنوز بگی که منو میخوای

Maybe you’ll say that you don’t

یا بگی نه

Maybe we said it was over

شاید به هم گفتیم که همه چیز بینمون تموم شده

Baby I can’t let you go

ولی عزیزم نمیتونم بذارم بری

Can’t let you go…

نمیتونم بذارم بری

Can’t let you go…

نمیتونم بذارم بری

Can’t let you go…

نمیتونم بذارم بری